__PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY SURAŻ__

 

Uchwała nr XXXII/175/09
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 29 czerwca 2009r.
                                 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suraż na lata 2008-2011
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art.17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150, Nr 111 poz. 708, Nr 138 poz.865, Nr 154 poz. 958, Nr 171 poz. 1056, Nr 199 poz. 1227, Nr 223 poz. 1464, Nr 227 poz. 1505; z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 20 poz. 106/ po zaopiniowaniu projektu gminnego Programu ochrony środowiska dla Gminy Suraż przez Zarząd Powiatu Białostockiego oraz po uzyskaniu zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziłaywania na środowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Rada Miejska w Surażu, postanawia co następuje:
§ 1. Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Gminy Suraż na lata 2008-2011, który stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/91/04 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suraż
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletnie Inforamcji Publicznej Gminy Suraż oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Surażu.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2004-10-12

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2009-12-07

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2004-10-12