ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2022r. poz. 846 z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2018r. poz. 2466)

Podstawowe informacje

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania , zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi , w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Zgoda nie dotyczy współmałżonków.

 Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającą z faktur VAT , i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku. w ramach rocznego limitu.

Limit ustala się jako sumę:

 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 litego danego roku, oraz
 2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się:

 1. gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 2. gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej inna niż działalność w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonym z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, i liczby 12.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

 1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia- jeżeli wnioski o zwrot podatku akcyzowego zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
 2. od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku akcyzowego zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia ,

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się:

 1. Faktury VAT lub ich kopie ,stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 2. Dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inna niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 4. Zestawienie faktur zakupionego oleju napędowego.
 5. Klauzula informacyjna. Zwrot podatku akcyzowego.

Czas realizacji

Wydanie decyzji ustalającej  zwrot podatku akcyzowego następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot. podatku.

Opłaty

Brak

 Miejsce załatwienia sprawy

 Urząd Miejski w Surażu

 ul.11 Listopada 16

 18-105 Suraż

 Pokój Nr 7, tel. 085 6503 - 186

Tryb odwoławczy

 Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku , za pośrednictwem Burmistrza Suraża w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Formularze do pobrania

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
 • Formularz informacji
 • Zestawienie faktur zakupionego oleju napędowego
 • Klauzula informacyjna. Zwrot podatku akcyzowego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Surażu

Data wytworzenia: 2022-08-01

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2022-08-02

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2022-08-01