Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej jako: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
  w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż jest Gmina Suraż reprezentowana przez Burmistrza Suraża.
 2. Burmistrz Suraża wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Łukasza Krysiewicz z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz z korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną pod adresem email iod@eterneco.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 4. realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie przepisów prawa – Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
 • w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 • ich podanie jest obowiązkowe, co wynika z przepisów prawa,
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez Administratora władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
 • w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
 • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa,
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
 • w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy,
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwienie spraw w Urzędzie Miejskim w Surażu - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
 • wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnionej przez urząd Miejski
  w Surażu,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 • w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez Urząd Miejski w Surażu. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Pani/Pana będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
  w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności:
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 1. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Suraż przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Suraż reprezentowana przez Burmistrza Suraża.
 2. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 4. prawo dostępu do danych osobowych,
 5. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
 6. prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 8. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
 9. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
 10. W przypadku uznania iż przetwarzanie przez Urząd Miejski w Surażu Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2018-05-29

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2019-11-28

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2018-05-29