INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY SURAŻ PRZY DOFINASOWANIU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

WYKAZ INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY SURAŻ PRZY DOFINASOWANIU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

 

Urząd Miejski w Surażu

W 2015 roku

 1. W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zrealizowano zadanie „Budowę sieci wodociągowej w Doktorcach”

Koszty całkowite zadania – 37 085zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 20 589zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 16 496zł

 

W 2014 roku

 1. W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zrealizowano zadanie „Budowę sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Surażu”

Koszty całkowite zadania – 248 950,34zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 150 462zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 98 488,34zł

 1. W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zrealizowano zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Doktorce, Lesznia, Zawyki” – II Etap Lesznia, Zawyki

Koszty całkowite zadania – 492 283,31zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 301 014zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 191 269,31zł

 1. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z działania 5.1.3 Budowa i modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów zrealizowano zadanie „Budowa pola biwakowego nad Narwią w Surażu”. Inwestor Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi.

 

Koszty całkowite zadania – 218 783,18zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 207 843,82zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 10 939,36zł

 

W 2013 roku

 1. W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zrealizowano zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Doktorce, Lesznia, Zawyki” – I Etap Doktorce

Koszty całkowite zadania – 745 068,88zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 455 572zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 289 496,88zł

 

W 2012 roku

 1. W ramach IX Priorytetu Infrastruktura przyjazna środowisku i efektywność energetyczna z działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zrealizowano zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Surażu”

Koszty całkowite zadania –  332 262,29zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 226 035,50zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 106 226,79zł

 

W 2010 roku

 1. W ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla małych projektów zrealizowano zadanie „Kowale – Kuźnia talentów” – remont budynku gminnego pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i miejsca zebrań mieszkańców wsi Kowale”.

Koszty całkowite zadania –  31 504,65zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 19 235 zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 12 269,65zł

 1. W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zrealizowano zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawyki, Zawyki Ferma, Końcowizna”.

Koszty całkowite zadania –  861 327,46zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 530 383zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 330 944,46zł

 1. W ramach Programu Wieloletniego ”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 zrealizowano zadanie „Przebudowa Drogi powiatowej Doktorce – Zawyki – Suraż (ul. Bielska) Nr 1508B, przejście przez m. Zawyki o długości 1448,43mb”. Inwestor Gmina Suraż.

Koszty całkowite zadania –  1 545 449,82zł

Kwota dofinansowania przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 723 019zł

Kwota dofinansowania przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku – 411 215,41zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 411 215,41zł

 1. W ramach działania „Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji, projekty z zakresu infrastruktury edukacyjnej na poziomie przedszkolnym” objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007 – 2013” zrealizowano zadanie „Remont budynku przedszkola przy ulicy Bielskiej 17 w Surażu z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu, zakupem sprzętu i pomocy naukowych”

Koszty całkowite zadania – 558 347,63zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 385 636,81zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 172 710,82zł

 

W 2009 roku

 1. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW 2007-2013 zrealizowano zadanie „Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z remontem budynku zaplecza”

Koszty całkowite zadania –  1 036 435,99zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 500 000zł

Kwota dofinansowania przez Ministra Sportu – 333 000zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 203 435,99zł

 1. W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zrealizowano zadanie „Remont budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu – pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrań mieszkańców wsi Rynki”

Koszty całkowite zadania – 295 000zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 177 689zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 117 311zł

 

W 2006 roku

 1. W ramach działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego objętego Sektorowym Programem Operacyjnym Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 zrealizowano zadanie „Remont Domu Kultury w Surażu”

Koszty całkowite zadania –  288 400,84zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 198 231zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 90 169,84zł

 

W 2005 roku

 1. W ramach działania Rozwój lokalny objętego Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 zrealizowano zadanie „Modernizacja sieci wodociągowej poprzez budowę przepompowni w miejscowości Średzińskie”

Koszty całkowite zadania –  340 639zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 242 551,48zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 98 087,52zł

 

W latach 2005 – 2007

„Budowa Hali sportowej z zapleczem w Surażu” inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

- Koszty całkowite zadania – 2 896 000,00zł

- Kwota dofinansowania przez Ministra Sportu – 1 300 000,00 zł

- Kwota dofinansowania ze środków PFRON – 399 999,99 zł

- Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 1 196 000,01zł

 

 

Podsumowanie

Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła:             9  927 538,39zł

Całkowita wartość dofinansowania przez Unię Europejską:                3 415 242,61zł

Całkowita wartość dofinansowania ze środków krajowych:                  3 167 234,40zł

Całkowita wartość dofinansowania z budżetu Gminy Suraż:       3 345 061,38zł

 

 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Surażu

W 2010 roku

 1. W ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach programu oś 4 „Leader”, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zrealizowano Projekt „Monografia Dzieje Parafii Suraż”

- Koszty całkowite zadania – 31 051,42 zł

- Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 17 637,00 zł

- Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 13 414,42 zł

 

W 2012 roku

 1. W ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach programu oś 4 „Leader”, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zrealizowano Projekt „Dziedzictwo kulturowe – wakacyjne zajęcia edukacyjne dla młodzieży.”

- Koszty całkowite zadania – 5 133,87 zł

- Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 3 377,86 zł

- Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 1 756,01 zł

 

Całkowita wartość nakładów wyniosła: 36 185,29zł

 

Całkowita wartość dofinansowania przez Unię Europejską: 21 014,86zł

 

Całkowita wartość dofinansowania z budżetu Gminy Suraż: 15 170,43zł

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu

W 2008 roku

 1. W ramach działania „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowano projekt „Aktywna Integracja Mieszkańców Gminy Suraż”

Koszt całkowity zadania: 17 800 zł

Kwota dofinasowania przez Unię Europejską: 15 800 zł

Kwota dofinasowania z budżetu Gminy Suraż: 2 000 zł

 

W 2010 roku

 1. W ramach działania „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowano projekt „Wsparcie integracji społecznej Mieszkańców Gminy Suraż”

Koszt całkowity zadania: 50 000 zł

Kwota dofinasowania przez Unię Europejską: 50 000 zł

Kwota dofinasowania z budżetu Gminy Suraż: 0 zł

 

Całkowita wartość nakładów wyniosła: 67 800,00zł

Całkowita wartość dofinansowania przez Unię Europejską: 65 800,00zł

Całkowita wartość dofinansowania z budżetu Gminy Suraż: 2000,00zł

 

Podsumowanie lata 2005-2015

Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła:             10 031 523,68zł

Całkowita wartość dofinansowania przez Unię Europejską:                3  502 057,47zł

Całkowita wartość dofinansowania ze środków krajowych:                  3 167 234,40zł

Całkowita wartość dofinansowania z budżetu Gminy Suraż:       3 362 231,81zł

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2015-11-04

Data modyfikacji: 2015-11-04

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2015-11-04