Oświadczenia majątkowe

godnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.,poz 594 z późn. zm.) art. 24 h i art. 24 j do złożenia:
- oświadczenia majątkowego o swoim stanie majątkowym,
- oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo,
- oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli umowy te zostały zawarte z organami gminy,
- informacja o zatrudnieniu małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwa w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego organizacyjnych lub wykonywania przez nich wykonywać czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50 % udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego,

Obowiązani są: radny, burmistrz, zastępca burmistrza, skarbnik gminy, sekretarz, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

Informacje zawarte w oświadczeniach są jawne z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania i położenia nieruchomości.
Opublikowana została jawna część oświadczeń majątkowych (A) zaś wyłączona z publikacji została część niejawna (B).
Dokonano wyłączenia wyżej wymienionych informacji w oświadczeniach i informacji na podstawie art. 24i oraz art.24j pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Oświadczenia majątkowe radnych są również do wglądu w Urzędzie Miejskim w Surażu - pokój nr 8

 

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Surażu składane na koniec kadencji rady 2014 - 2018

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Surażu składane na początek kadencji 2018 - 2023

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Suraża składane na początek kadencji 2018 - 2023

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

Oświadczenia majątkowe za 2022 rok

Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej w Surażu składane na koniec kadencji rady 2018-2024

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Suraża składane na koniec kadencji 2018-2024

Oświadczenia majątkowe za 2023 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Surażu

Data wytworzenia: 2010-01-20

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2024-05-21

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2021-06-14