Interpelacje i Petycje

INTERPELACJE

Wzór interpelacji

Lp. Imię i Nazwisko wnoszącego interpelację Przedmiot interpelacji -  Data złożenia interpelacji Przewidywany termin załatwienia sprawy Informacja o sposobie załatwienia interpelacji
1 Julita Dziemianiuk Jakość Wody - interpelacja 18.01.2019 r. 01.02.2019r. Odpowiedź
2
3
4
5
6
7

 

PETYCJE

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycje

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Suraża w latach 2016 - 2020 r.

 

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 1-2016 utworzenie zakładki "czystsze powietrze" na stronie internetowej gminy 31.10.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

BK.152.1.2016

2 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 1-2018 Analiza i rozważenie instalacji systemów fotowoltaicznych na budynkach użytkowanych przez Urząd 22.08.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji BK.152.1.2018
3 Szulc Efekt Sp. z o.o. Adam Szulc ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa 1-2019 Wydatki na telefony służbowe 29.05.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji BK.152.1.2019
4 Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy, ul. Onyksowa 11/1 20-582 Lublin 2-2019 Wdrożenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 23.08.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź
5 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowych 3-2019 Odpowiedź
6 Koalicja Polska wolna od 5G 1-2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź
7

 Piotr Rakowski

2-2020 Szczepienia  11.12.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź
8

Teresa Garland TRS NP SKK
Skr. poczt .88
32-050 Skawina

3-2020 Przyjęcie uchwały w sprawie szczepień 21.12.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź
9

 Teresa Garland, skr poczt. 88, ul. Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina

1-2021 Referendum Ludowego 19.02.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Odpowiedź

10

 Teresa Garland, skr poczt. 88, ul. Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina

2-2021 Rządu Tymaszasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitety Konstytucyjnego 01.03.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Odpowiedź

11. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece, Rynek 2, 63 - 760 Zduny 1-2022 Zniesienie zakazów dotyczących eksploatacji kominków i piecy 17.02.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Odpowiedź

12. Cech Zdunów Polskich, Rynek 2, 63 - 760 Zduny

 

2-2022

Ochrona powietrza

 

07.03.2022

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

 

Odpowiedź

 

13.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece, Rynek 2, 63 - 760 Zduny 3-2022 Vat na drewno 24.06.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

14.

Patryk Janusz Król 4-2022 utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy 22.07.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Odpowiedz

 15

Teresa Garland, skr poczt. 88, ul. Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina 5-2022 utworzenie oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony 15.08.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: UM Suraż

Data wytworzenia: 2016-11-09

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2022-09-16

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2016-11-09