Zapytanie ofertowe

 

 Aktualne

2024

Przegląd i aktualizacje, opracowanie oraz wdrożenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)

 Zakup zasilaczy UPS stanowiskowych oraz zasilacza UPS serwerowego

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Suraż – Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Szkoły Podstawowej w Surażu wraz  z modernizacją budynku kotłowni

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Suraż – Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Urzędu Miejskiego w Surażu wraz z częścią mieszkalną

"Modernizacja infrastruktury kulturalnej w miejscowości Zawyki, gm. Suraż”

"Modernizacja infrastruktury kulturalnej w miejscowości Kowale, gm. Suraż”

"Wykonanie przeglądów technicznych budynków i placu zabaw należących do Gminy Suraż w roku 2024"

"Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej p.w. Imienia Maryi w Zawykach"

Wykonanie audytu zgodności KRI/UoKSC, audytu SZBI w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia

Konserwacja zabytków ruchomych w Kościele Parafialnym pw. Bożego Ciała w Surażu

2023

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania polegającego na kompleksowej modernizacji budynków dwóch świetlic, w tym wykonanie termomodernizacji budynków wraz z robotami towarzyszącymi, montaż instalacji OZE.

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania polegającego na poprawie efektywności energetycznej budynków gminnych, tj. Urzędu Miejskiego w Surażu wraz z częścią mieszkalną, budynku Szkoły Podstawowej w Surażu wraz z modernizacją kotłowni

Monitoring w trosce o bezpieczeństwo

Zakup łodzi ratowniczej do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suraż w roku 2023

Wykonanie przeglądów technicznych budynków i placu zabaw należących do Gminy Suraż w roku 2023

Wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania terenu przy rzece Narew w miejscowości Suraż,
Zawyki i Lesznia

Wykonanie profilowania dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni żwirowej i gruntowej przy użyciu równiarki na terenie Gminy Suraż.

Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami

Dostawa serwera aplikacji i bazy danych wraz z licencjami / oprogramowaniem

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (autyzm dziecięcy)

Wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Suraż w 2023 i 2024 r.

Wykonanie usługi polegającej na konserwacji i utrzymaniu w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suraż.

 Świadczenie usług polegających na dostarczaniu posiłków w formie cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Surażu

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH  - 2 ZAPYTANIE

Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Surażu w roku szkolnym 2022/2023

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Suraż w roku szkolnym 2022/2023

Dostawa laptopów w ramach projektu wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - 2 zapytanie

Dostawa zapory sieciowej typu UTM wraz z licencjami (2 zapytanie)

Dostawa laptopów w ramach projektu  wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Dostawa zapory sieciowej typu UTM wraz z licencjami

Wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa

Wykonanie przeglądów technicznych budynków i placów zabaw należących do gminy Suraż w roku 2022

Zakup i dostawę samochodu osobowego typu Bus

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suraż, gm. Suraż

Wykonanie profilowania dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni żwirowej i gruntowej przy użyciu równiarki na terenie Gminy Suraż

Ogłoszenie o zamówieniu "Zakup autobusu szkolnego" - 2 zapytanie

Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Suraż w 2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu "Zakup autobusu szkolnego"

ROK 2021

Dzierżawa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z infrastrukturą niezbędną do eksploatacji niniejszych budowli na terenie miasta i gminy Suraż

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminu Suraż w 2021r.

Przeglądy 5-letnie instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach należących do Gminy Suraż

Publiczny Internet dla każdego w Gminie Suraż

ROK 2020

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy Suraż

Wykonanie usługi polegającej na konserwacji i utrzymaniu w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suraż

Wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Suraż w 2021 i 2022 r.

Wykonanie usług geodezyjnych polegających na ustaleniu przebiegu linii granicznych oraz wznowieniu, wyznaczeniu i trwałej stabilizacji punktów granicznych w Surażu

WYŁAPYWANIE I DOSTARCZANIE PSÓW DO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GM. SURAŻ ORAZ ICH UTRZYMYWANIE I LECZENIE W OKRESIE OD DNIA PODPISANIA UMOWY DO 31.12.2021 r. - 2 zapytanie

Wykonanie operatu szacunkowego na wycenę budowli i urządzeń budowlanych

 II Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (autyzm dziecięcy)

WYŁAPYWANIE I DOSTARCZANIE PSÓW DO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GM. SURAŻ ORAZ ICH UTRZYMYWANIE I LECZENIE

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (autyzm dziecięcy)

Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Suraż

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (autyzm dziecięcy)

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suraż

„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,23kV do celów oświetlenia ulicznego we wsi Zimnochy Świechy”

Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych, na drogach gminnych

Wykonanie przeglądów technicznych budynków i placu zabaw należących do Gminy Suraż w roku 2020

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Suraż.

„Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody podziemnej w Surażu”

WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚREDZIŃSKIE

WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SURAŻ

„Dostawa zestawów do programowania (pomocy dydaktycznych) na potrzeby Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu”

„Dostawa gier i zabawek (pomocy dydaktycznych) na potrzeby Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu”

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu”

 

Archiwum

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (autyzm dziecięcy)

DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO

„SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I PROJEKTÓW DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA OBSZARZE GMINY SURAŻ”

Wykonanie operatu szacunkowego na wycenę budowli i urządzeń budowlanych

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,23kV do celów oświetlenia ulicznego we wsi Zimnochy Świechy

Inspektora Nadzoru dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Zagumiennej  Nr 106623B i rozbudowa ulicy Szkolnej Nr 106632B wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową infrastruktury technicznej w Surażu – I etap”.

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na wykonaniu wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 106621B B
ul. 11 Listopada w Surażu, na wysokości budynku Urzędu Miejskiego w Surażu.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przebudowy drogi gminnej Nr 106617B w miejscowości Końcowizna

Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie gminy Suraż w 2019 i 2020 r.

Konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suraż w 2019 i 2020 r.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w administracyjnych granicach administracyjnych gminy Suraż w sezonie 2018/2019

Wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Suraż w 2019 i 2020 r.

Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Suraż w 2019 i 2020 r.

Zakup defibrylatora AED

Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowje oświetlenia ulicznego

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suraż

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w ciągu drogi powiatowej Nr 1521B ulicy Piłsudskiego w Surażu (odnowienie powłok malarskich na balustradach mostu)

Nowoczesny Zespół Szkół i Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Surażu

Zmiana ogłoszenia Nowoczesny Zespół Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Surażu

Wykonanie przeglądów technicznych w budynkach należących do Gminy Suraż w roku 2018

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy ulicy Zagumiennej w Surażu - Przedłużono termin składania ofert

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy ulicy Granicznej w Surażu

Przebudowa drogi gminnej Nr 106625B w miejscowości Kowale wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1518B - II Etap budowa chodnika i zjazdów

Przebudowa drogi gminnej w Zawykach – do Kaplicy I etap

Konserwacja i utrzymaniu w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suraż.

Organizacja i Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie gminy Suraż

Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2018 r.

Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Suraż w 2018 r.

Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych gminy Suraż w sezonie 2017 / 2018

Przebudowa drogi gminnej w Zawykach do kaplicy

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ulicy Szkolnej i ulicy Zagumiennej w Surażu

Wykonanie przeglądów technicznych w budynkach należących do gminy Suraż w roku 2017

Ocena sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta z realizacji zadania pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suraż”

Przygotowanie projektów technicznych instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz solarnych na budynkach

Konserwacja oświetlenia ulicznego

Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Suraż

Wyłapywanie, przejęcie, utrzymanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Suraż

Wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Suraż w 2017 i 2018 r.

Zakup i dostawa kostki brukowej w 2016 r.

Dostawa urn wyborczych

Wykonanie przeglądów technicznych w budynkach należących do Gminy Suraż w roku 2016

Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Suraż

Remont w Zespole Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Surażu

Remont istniejącego chodnika na drodze gminnej Nr 106617B w miejscowości Końcowizna

Ułożenie wykładziny podłogowej  w budynku użyteczności publicznej – Przychodni Rodzinnej w Surażu.

Konserwacja oświetlenia drogowego

Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Suraż

Wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Suraż w 2016 r.

Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Suraż

Konserwacja oświetlenia ulicznego

Przebudowa ulicy Kościelnej w Surażu polegajaca na ułożeniu nowego chodnika

Rewitalizacja Parku Lackiego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu wokół Góry Zamkowej w Surażu

Remont bieżący drogi o nawierzchni gruntowej - Rynki

Remont ulicy Rynek Kościelny w Surażu

Rewitalizacja Parku Lackiego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu wokół Góry Zamkowej w Surażu oraz wykonanie dokumentacji projektowej na „Remontu ulicy Rynek Kościelny w Surażu

Budowa sieci wodociągowej w Doktorcach

Remont bieżący dróg o nawierzchni gruntowej

Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Suraż"

Zakup i dostawa kostki brukowej betonowej w 2015 r.

Zakup i dostawa kostki brukowej betonowej w 2014 r.

Remont bieżący dróg o nawierzchni gruntowej

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suraż

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Osiedlowej w Surażu

Wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Suraż

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2016-08-10

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2014-03-05

Data modyfikacji: 2024-06-24

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2016-08-10