Informacje nieudostępnione i niejawne

 

_____INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE I NIEJAWNE_____

 

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP

Jak uzyskać informację publiczną nieudostępnioną na stronach biuletynu?

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Miejski w Surażu w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

1.wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych organów gminy na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Surażu,

2.udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Miejskim w Surażu.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Surażu, które wywieszane jest nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia. 

 

INFORMACJE NIEJAWNE

 

Oświadczenia majątkowe - część B wyłączona z jawności na podstawie art. 24 j ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 153 poz. 1271

 

Rejestr skarg i wniosków - wyłączony z jawności na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2007-02-22

Data modyfikacji: 2008-07-21

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2007-02-22