PRZETARG CZWARTY

Suraż, 30 września 2019 r.

 

BK.6131.    .2019

BURMISTRZ SURAŻA

OGŁASZA PISEMNY  PRZETARG  OFERTOWY

na  sprzedaż 20 sztuk drzew „na pniu” z nieruchomości Gminy Suraż, powiat białostocki (wg załącznika nr 1).

Cena wywoławcza: 0,00  złotych brutto.

 

 1. OPIS PRZEDMUIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Ilość drzew określa załącznik nr 1,
 2. Koszty  związane z pozyskaniem zakupionego drewna  ponosi Kupujący, tj.: koszt wycinki drzew oraz transportu z własnym załadunkiem, zabezpieczenie  i oznakowanie pasa drogowego na czas  wycinki  drzew i krzewów, wypłata odszkodowań, za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności  na gruntach  przyległych, mieniu  ruchomym oraz zdrowiu i życiu osób, uprzątnięcie drzew i gałęzi z działek na których dokonywano wycinki i terenów przyległych, wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna, z drogi oznaczonej nr geod. 34.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy (zał. 2) w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty.
 4. Do wycinki drzew będzie można przystąpić z chwilą przekazania placu robót.

Po zakończeniu prac odebranych protokolarnie, nastąpi przekazanie placu Sprzedającemu.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.
 2. Kupujący nie może zaoferować ceny niższej niż cena wywoławcza, tj. 0,00 zł brutto.
 3. Kryterium wyboru oferty będzie maksymalna cena brutto.
 4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 6. W przetargu mogą wziąć udział Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu oraz umowie,
 7. Sprzedający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcom.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie realizowane od dnia 16 października 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Przy wyborze oferty Sprzedający będzie kierował się kryterium najwyższej ceny brutto.

 1. TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty można składać  w zamkniętej kopercie zaadresowanej do  Sprzedającego Urząd Miejski w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż, osobiście, faxem pod nr (85) 650-35-97, email: umsuraz@zetobi.com.pl,
w terminie do 14 października 2019  roku do godz. 10.00.

 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 2. Dokumenty  przetargowe  można pobrać  w siedzibie  sprzedającego pokój Nr 6 lub ze strony internetowej  www.bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl w zakładce sprzedaż drzewa na pniu.
 3. Osobą  upoważnioną  ze strony Sprzedającego do porozumiewania się  z oferentami jest Łukasz Laskowski -  inspektor Urzędu Miejskiego w Surażu, tel. (085) 650-35-97, e-mail: umsuraz@zetobi.com.pl
 4. Drzewa można oglądać  w obecności  przedstawiciela  UM w Surażu
   w dni robocze w godz. 8.00  - 14.00, przy wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 5. Oferenci zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 6. Do niniejszego zapytania ofertowego Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. 

Załączniki:

 1. Wykaz ilości drzew,
 2. Wzór umowy,
 3. Oferta.

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

PRZETARG TRZECI

Suraż, 14 sierpnia 2019 r.

 

BK.6131.    .2019

BURMISTRZ SURAŻA

OGŁASZA PISEMNY  PRZETARG  OFERTOWY

na  sprzedaż 20 sztuk drzew „na pniu” z nieruchomości Gminy Suraż, powiat białostocki (wg załącznika nr 1).

Cena wywoławcza: 0,00  złotych brutto.

 

 1. OPIS PRZEDMUIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Ilość drzew określa załącznik nr 1,
 2. Koszty  związane z pozyskaniem zakupionego drewna  ponosi Kupujący, tj.: koszt wycinki drzew oraz transportu z własnym załadunkiem, zabezpieczenie  i oznakowanie pasa drogowego na czas  wycinki  drzew i krzewów, wypłata odszkodowań, za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności  na gruntach  przyległych, mieniu  ruchomym oraz zdrowiu i życiu osób, uprzątnięcie drzew i gałęzi z działek na których dokonywano wycinki i terenów przyległych, wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna, z drogi oznaczonej nr geod. 34.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy (zał. 2) w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty.
 4. Do wycinki drzew będzie można przystąpić z chwilą przekazania placu robót.

Po zakończeniu prac odebranych protokolarnie, nastąpi przekazanie placu Sprzedającemu.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.
 2. Kupujący nie może zaoferować ceny niższej niż cena wywoławcza, tj. 0,00 zł brutto.
 3. Kryterium wyboru oferty będzie maksymalna cena brutto.
 4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 6. W przetargu mogą wziąć udział Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu oraz umowie,
 7. Sprzedający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcom.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie realizowane od dnia 16 października 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Przy wyborze oferty Sprzedający będzie kierował się kryterium najwyższej ceny brutto.

 1. TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty można składać  w zamkniętej kopercie zaadresowanej do  Sprzedającego Urząd Miejski w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż, osobiście, faxem pod nr (85) 650-35-97, email: umsuraz@zetobi.com.pl,
w terminie do 22 sierpnia 2019  roku do godz. 12.00.

 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 2. Dokumenty  przetargowe  można pobrać  w siedzibie  sprzedającego pokój Nr 6 lub ze strony internetowej  www.bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl w zakładce sprzedaż drzewa na pniu.
 3. Osobą  upoważnioną  ze strony Sprzedającego do porozumiewania się  z oferentami jest Łukasz Laskowski -  inspektor Urzędu Miejskiego w Surażu, tel. (085) 650-35-97, e-mail: umsuraz@zetobi.com.pl
 4. Drzewa można oglądać  w obecności  przedstawiciela  UM w Surażu
   w dni robocze w godz. 8.00  - 14.00, przy wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 5. Oferenci zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 6. Do niniejszego zapytania ofertowego Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. 

Załączniki:

 1. Wykaz ilości drzew,
 2. Wzór umowy,
 3. Oferta.

PRZETARG DRUGI

Suraż, 09 lipca 2019 r.

 

BK.6131.    .2019

BURMISTRZ SURAŻA

OGŁASZA PISEMNY  PRZETARG  OFERTOWY

na  sprzedaż 20 sztuk drzew „na pniu” z nieruchomości Gminy Suraż, powiat białostocki (wg załącznika nr 1).

Cena wywoławcza: 0,00  złotych brutto.

 

 1. OPIS PRZEDMUIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Ilość drzew określa załącznik nr 1,
 2. Koszty  związane z pozyskaniem zakupionego drewna  ponosi Kupujący, tj.: koszt wycinki drzew oraz transportu z własnym załadunkiem, zabezpieczenie  i oznakowanie pasa drogowego na czas  wycinki  drzew i krzewów, wypłata odszkodowań, za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności  na gruntach  przyległych, mieniu  ruchomym oraz zdrowiu i życiu osób, uprzątnięcie drzew i gałęzi z działek na których dokonywano wycinki i terenów przyległych, wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna, usunięcie karp z drogi oznaczonej nr geod. 34.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy (zał. 2) w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty.
 4. Do wycinki drzew będzie można przystąpić z chwilą przekazania placu robót.

Po zakończeniu prac odebranych protokolarnie, nastąpi przekazanie placu Sprzedającemu.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.
 2. Kupujący nie może zaoferować ceny niższej niż cena wywoławcza, tj. 0,00 zł brutto.
 3. Kryterium wyboru oferty będzie maksymalna cena brutto.
 4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 6. W przetargu mogą wziąć udział Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte
  w niniejszym ogłoszeniu oraz umowie,
 7. Sprzedający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcom.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie realizowane od dnia 16 października 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Przy wyborze oferty Sprzedający będzie kierował się kryterium najwyższej ceny brutto.

 1. TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty można składać  w zamkniętej kopercie zaadresowanej do  Sprzedającego Urząd Miejski w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż, osobiście, faxem pod nr (85) 650-35-97, email: umsuraz@zetobi.com.pl,
w terminie do 31 lipca 2019  roku do godz. 12.00.

 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 2. Dokumenty  przetargowe  można pobrać  w siedzibie  sprzedającego pokój Nr 6 lub ze strony internetowej  www.bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl w zakładce sprzedaż drzewa na pniu.
 3. Osobą  upoważnioną  ze strony Sprzedającego do porozumiewania się  z oferentami jest Łukasz Laskowski -  inspektor Urzędu Miejskiego w Surażu, tel. (085) 650-35-97, e-mail: umsuraz@zetobi.com.pl
 4. Drzewa można oglądać  w obecności  przedstawiciela  UM w Surażu
   w dni robocze w godz. 8.00  - 14.00, przy wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 5. Oferenci zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 6. Do niniejszego zapytania ofertowego Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. 

Załączniki:

 1. Wykaz ilości drzew,
 2. Wzór umowy,
 3. Oferta.

BURMISTRZ SURAŻA

Henryk Łapiński

PRZETARG 1

Suraż, 14 maja 2019 r.

 

BK.6131.    .2019

BURMISTRZ SURAŻA

OGŁASZA PISEMNY  PRZETARG  OFERTOWY

na  sprzedaż 20 sztuk drzew „na pniu” z nieruchomości Gminy Suraż, powiat białostocki (wg załącznika nr 1).

Cena wywoławcza: 200,00  złotych brutto.

 

 1. OPIS PRZEDMUIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Ilość drzew określa załącznik nr 1,
 2. Koszty  związane z pozyskaniem zakupionego drewna  ponosi Kupujący, tj.: koszt wycinki drzew oraz transportu z własnym załadunkiem, zabezpieczenie  i oznakowanie pasa drogowego na czas  wycinki  drzew i krzewów, wypłata odszkodowań, za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności  na gruntach  przyległych, mieniu  ruchomym oraz zdrowiu i życiu osób, uprzątnięcie drzew i gałęzi z działek na których dokonywano wycinki i terenów przyległych, wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna, usunięcie karp z drogi oznaczonej nr geod. 34.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy (zał. 2) w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty.
 4. Do wycinki drzew będzie można przystąpić z chwilą przekazania placu robót.

Po zakończeniu prac odebranych protokolarnie, nastąpi przekazanie placu Sprzedającemu.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.
 2. Kupujący nie może zaoferować ceny niższej niż cena wywoławcza, tj. 200,00 zł brutto.
 3. Kryterium wyboru oferty będzie maksymalna cena brutto.
 4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 6. W przetargu mogą wziąć udział Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte
  w niniejszym ogłoszeniu oraz umowie,
 7. Sprzedający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcom.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie realizowane od dnia 16 października 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Przy wyborze oferty Sprzedający będzie kierował się kryterium najwyższej ceny brutto.

 1. TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty można składać  w zamkniętej kopercie zaadresowanej do  Sprzedającego Urząd Miejski w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż, osobiście, faxem pod nr (85) 650-35-97, email: umsuraz@zetobi.com.pl,
w terminie do 31 maja 2019  roku do godz. 12.00.

 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 2. Dokumenty  przetargowe  można pobrać  w siedzibie  sprzedającego pokój Nr 6 lub ze strony internetowej  www.bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl w zakładce sprzedaż drzewa na pniu.
 3. Osobą  upoważnioną  ze strony Sprzedającego do porozumiewania się  z oferentami jest Łukasz Laskowski -  inspektor Urzędu Miejskiego w Surażu, tel. (085) 650-35-97, e-mail: umsuraz@zetobi.com.pl
 4. Drzewa można oglądać  w obecności  przedstawiciela  UM w Surażu
   w dni robocze w godz. 8.00  - 14.00, przy wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 5. Oferenci zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 6. Do niniejszego zapytania ofertowego Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. 

Załączniki:

 1. Wykaz ilości drzew,
 2. Wzór umowy,
 3. Oferta.

BURMISTRZ SURAŻA

Henryk Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2019-03-20

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2014-10-23

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2019-09-30

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2019-03-27