Sprzedaż drzewa na pniu

Sprzedaż drzewa na pniu 2024

Suraż, 11 kwietnia 2024 r.

 

BURMISTRZ SURAŻA

OGŁASZA PISEMNY  PRZETARG  OFERTOWY

 

na  sprzedaż 11 sztuk drzew „na pniu” z nieruchomości Gminy Suraż, powiat białostocki (wg załącznika nr 1).

Cena wywoławcza: 0,00  złotych brutto.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Ilość drzew określa załącznik nr 1,
 2. Koszty  związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi Kupujący, tj.: koszt wycinki drzew oraz transportu z własnym załadunkiem, zabezpieczenie  i oznakowanie pasa drogowego na czas  wycinki  drzew i krzewów, wypłata odszkodowań, za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności  na gruntach  przyległych, mieniu  ruchomym oraz zdrowiu i życiu osób, uprzątnięcie drzew i gałęzi z działek na których dokonywano wycinki i terenów przyległych, wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna,
 3. Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy (zał. 2) w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty.
 4. Do wycinki drzew będzie można przystąpić z chwilą przekazania placu robót.

Po zakończeniu prac odebranych protokolarnie, nastąpi przekazanie placu Sprzedającemu.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.
 2. Kupujący nie może zaoferować ceny niższej niż cena wywoławcza, tj. 0,00 zł brutto.
 3. Kryterium wyboru oferty będzie maksymalna cena brutto.
 4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 6. W przetargu mogą wziąć udział Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu oraz umowie,
 7. Sprzedający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcom.

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2024 roku.

 

IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Przy wyborze oferty Sprzedający będzie kierował się kryterium najwyższej ceny brutto.

V. TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty można składać  w zamkniętej kopercie zaadresowanej do  Sprzedającego Urząd Miejski w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż, osobiście, faxem pod nr (85) 650-31-84, w terminie do 19 kwietnia 2024  roku do godz. 10.00.

VI. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Dokumenty  przetargowe  można pobrać  w siedzibie  sprzedającego pokój Nr 6 lub ze strony internetowej  www.bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl w zakładce sprzedaż drzewa na pniu.
 2. Osobą  upoważnioną  ze strony Sprzedającego do porozumiewania się  z oferentami jest Łukasz Laskowski -  inspektor Urzędu Miejskiego w Surażu, tel. (085) 650-35-97, e-mail: umsuraz@zetobi.com.pl
 3. Drzewa można oglądać  w obecności  przedstawiciela  Urzędu Miejskiego w Surażu
  w dni robocze w godz. 8.00  - 14.00, przy wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 4. Oferenci zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 5. Do niniejszego zapytania ofertowego Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. 

Załączniki:

 1. Wykaz ilości drzew,
 2. Wzór umowy,
 3. Oferta.

BURMISTRZ SURAŻA

Henryk Łapiński

Sprzedaż drzewa na pniu 2021

PRZETARG 2

Suraż, 18 marca 2021 r.

 

BURMISTRZ SURAŻA

OGŁASZA PISEMNY  PRZETARG  OFERTOWY

 

na  sprzedaż 8 sztuk drzew „na pniu” z nieruchomości Gminy Suraż, powiat białostocki (wg załącznika nr 1).

Cena wywoławcza: 0,00  złotych brutto.

 I. OPIS PRZEDMUIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Ilość drzew określa załącznik nr 1,
 2. Koszty  związane z pozyskaniem zakupionego drewna  ponosi Kupujący, tj.: koszt wycinki drzew oraz transportu z własnym załadunkiem, zabezpieczenie  i oznakowanie pasa drogowego na czas  wycinki  drzew i krzewów, wypłata odszkodowań, za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności  na gruntach  przyległych, mieniu  ruchomym oraz zdrowiu i życiu osób, uprzątnięcie drzew i gałęzi z działek na których dokonywano wycinki i terenów przyległych, wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna, usunięcie karp z drogi oznaczonej nr geod. 198.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy (zał. 2) w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty.
 4. Do wycinki drzew będzie można przystąpić z chwilą przekazania placu robót.

Po zakończeniu prac odebranych protokolarnie, nastąpi przekazanie placu Sprzedającemu.

 II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.
 2. Kupujący nie może zaoferować ceny niższej niż cena wywoławcza, tj. 0,00 zł brutto.
 3. Kryterium wyboru oferty będzie maksymalna cena brutto.
 4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 6. W przetargu mogą wziąć udział Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte
  w niniejszym ogłoszeniu oraz umowie,
 7. Sprzedający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcom.

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 roku.

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Przy wyborze oferty Sprzedający będzie kierował się kryterium najwyższej ceny brutto.

 1. TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty można składać  w zamkniętej kopercie zaadresowanej do  Sprzedającego Urząd Miejski w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż, osobiście, faxem pod nr (85) 650-31-84,
w terminie do 26 marca 2021  roku do godz. 10.00.

 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 2. Dokumenty  przetargowe  można pobrać  w siedzibie  sprzedającego pokój Nr 6 lub ze strony internetowej  www.bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl w zakładce sprzedaż drzewa na pniu.
 3. Osobą  upoważnioną  ze strony Sprzedającego do porozumiewania się  z oferentami jest Łukasz Laskowski -  inspektor Urzędu Miejskiego w Surażu, tel. (085) 650-35-97, e-mail: umsuraz@zetobi.com.pl
 4. Drzewa można oglądać  w obecności  przedstawiciela  UM w Surażu
   w dni robocze w godz. 8.00  - 14.00, przy wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 5. Oferenci zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 6. Do niniejszego zapytania ofertowego Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.).
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. 

Załączniki:

 1. Wykaz ilości drzew,
 2. Wzór umowy,
 3. Oferta.

BURMISTRZ SURAŻA

Henryk Łapiński

 

PRZETARG 1

Suraż, 01 marca 2021 r.

 

BURMISTRZ SURAŻA

OGŁASZA PISEMNY  PRZETARG  OFERTOWY

 

na  sprzedaż 8 sztuk drzew „na pniu” z nieruchomości Gminy Suraż, powiat białostocki (wg załącznika nr 1).

Cena wywoławcza: 100,00  złotych brutto.

 

 1. OPIS PRZEDMUIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Ilość drzew określa załącznik nr 1,
 2. Koszty  związane z pozyskaniem zakupionego drewna  ponosi Kupujący, tj.: koszt wycinki drzew oraz transportu z własnym załadunkiem, zabezpieczenie  i oznakowanie pasa drogowego na czas  wycinki  drzew i krzewów, wypłata odszkodowań, za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności  na gruntach  przyległych, mieniu  ruchomym oraz zdrowiu i życiu osób, uprzątnięcie drzew i gałęzi z działek na których dokonywano wycinki i terenów przyległych, wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna, usunięcie karp z drogi oznaczonej nr geod. 198.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy (zał. 2) w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty.
 4. Do wycinki drzew będzie można przystąpić z chwilą przekazania placu robót.

Po zakończeniu prac odebranych protokolarnie, nastąpi przekazanie placu Sprzedającemu.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.
 2. Kupujący nie może zaoferować ceny niższej niż cena wywoławcza, tj. 100,00 zł brutto.
 3. Kryterium wyboru oferty będzie maksymalna cena brutto.
 4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 6. W przetargu mogą wziąć udział Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte
  w niniejszym ogłoszeniu oraz umowie,
 7. Sprzedający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcom.

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 roku.

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Przy wyborze oferty Sprzedający będzie kierował się kryterium najwyższej ceny brutto.

 1. TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty można składać  w zamkniętej kopercie zaadresowanej do  Sprzedającego Urząd Miejski w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż, osobiście, faxem pod nr (85) 650-31-84,
w terminie do 09 marca 2021  roku do godz. 10.00.

 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 2. Dokumenty  przetargowe  można pobrać  w siedzibie  sprzedającego pokój Nr 6 lub ze strony internetowej  www.bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl w zakładce sprzedaż drzewa na pniu.
 3. Osobą  upoważnioną  ze strony Sprzedającego do porozumiewania się  z oferentami jest Łukasz Laskowski -  inspektor Urzędu Miejskiego w Surażu, tel. (085) 650-35-97, e-mail: umsuraz@zetobi.com.pl
 4. Drzewa można oglądać  w obecności  przedstawiciela  UM w Surażu
   w dni robocze w godz. 8.00  - 14.00, przy wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 5. Oferenci zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 6. Do niniejszego zapytania ofertowego Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.).
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. 

Załączniki:

 1. Wykaz ilości drzew,
 2. Wzór umowy,
 3. Oferta.

BURMISTRZ SURAŻA

Henryk Łapiński

Sprzedaż drzewa na pniu 2020

Suraż, 08 grudnia 2020r.

 

BURMISTRZ SURAŻA

OGŁASZA PISEMNY  PRZETARG  OFERTOWY

 

na  sprzedaż 6 sztuk drzew „na pniu” z nieruchomości Gminy Suraż, powiat białostocki

(wg załącznika nr 1).

 I. OPIS PRZEDMUIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Ilość drzew określa załącznik nr 1,
 2. Koszty  związane z pozyskaniem zakupionego drewna  ponosi Kupujący, tj.: koszt wycinki drzew oraz transportu z własnym załadunkiem, zabezpieczenie  i oznakowanie pasa drogowego na czas  wycinki  drzew i krzewów, wypłata odszkodowań, za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności  na gruntach  przyległych, mieniu  ruchomym oraz zdrowiu i życiu osób, uprzątnięcie drzew i gałęzi z działek na których dokonywano wycinki i terenów przyległych, wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna, z drogi oznaczonej nr geod. 307.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy (zał. 2) w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty.
 4. Do wycinki drzew będzie można przystąpić z chwilą przekazania placu robót.

Po zakończeniu prac odebranych protokolarnie, nastąpi przekazanie placu Sprzedającemu.

 II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.
 2. Kryterium wyboru oferty będzie maksymalna cena brutto.
 3. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 5. W przetargu mogą wziąć udział Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu oraz umowie,
 6. Sprzedający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcom.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie realizowane od dnia 17 grudnia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.

IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Przy wyborze oferty Sprzedający będzie kierował się kryterium najwyższej ceny brutto.

V. TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty można składać  w zamkniętej kopercie zaadresowanej do  Sprzedającego Urząd Miejski w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż, osobiście, faxem pod nr (85) 650-35-97, email: umsuraz@zetobi.com.pl,
w terminie do 16 grudnia 2020 roku do godz. 12.00.

VI. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Dokumenty  przetargowe  można pobrać  w siedzibie  sprzedającego pokój Nr 6 lub ze strony internetowej  www.bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl w zakładce sprzedaż drzewa na pniu.
 2. Osobą  upoważnioną  ze strony Sprzedającego do porozumiewania się  z oferentami jest Łukasz Laskowski -  kierownik Ref. Budownictwa, Informatyki i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Surażu, tel. (085) 650-35-97, e-mail: umsuraz@zetobi.com.pl
 3. Drzewa można oglądać  w obecności  przedstawiciela  UM w Surażu
   w dni robocze w godz. 8.00  - 14.00, przy wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 4. Oferenci zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 5. Do niniejszego zapytania ofertowego Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. 

Załączniki:

 1. Wykaz ilości drzew,
 2. Wzór umowy,
 3. Oferta.

BURMISTRZ SURAŻA

Henryk Łapiński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2019-03-20

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2014-10-23

Data modyfikacji: 2024-04-11

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2019-03-27