Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Surażu

Suraż, dnia 19 czerwca 2017r.    

                     

ZAPROSZENIE

 

           Uprzejmie zapraszam na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Surażu, która odbędzie się w dniu 27.06.2017r. ( wtorek) o godz. 1000 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu, ul. Bielska 4, 18-105 Suraż.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 4. Analiza przebiegu inwestycji gminnych oraz zapoznanie się z dokumentacją przetargową inwestycji gminnych prowadzonych w 2017r.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową infrastruktury technicznej.
 6. Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Suraż.
 7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suraż za 2016r.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Suraża za 2016r.
 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Suraża.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż na lata 2017- 2023.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich.
 13. Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami i udzielenie odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Surażu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Surażu

                                                                         Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2004-12-03

Data modyfikacji: 2017-06-19

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2004-12-03