_Strategia rozwoju Miasta i Gminy Suraż do roku 2019_

 

Uchwała Nr XXI/103/04

RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU

z dnia 7 września 2004 r.

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suraż do roku 2019

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)  uchwala się , co następuje :

§ 1. Uchwala się Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Suraż do roku 2019, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej w Surażu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Surażu .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Łapiński

Wprowadzający: Karol Łapiński

Data wprowadzenia: 2004-10-12

Modyfikujący: Karol Łapiński

Data modyfikacji: 2006-11-16

Opublikował: Karol Łapiński

Data publikacji: 2004-10-12