______PLAN ROZWOJU LOKALNEGO______

 

Uchwała NR XXI/104/04

Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 7 września 2004 r.

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Suraż

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 6  ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1. Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Suraż , stanowiący załacznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suraż oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Surażu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Łapiński

Wprowadzający: Karol Łapiński

Data wprowadzenia: 2004-10-12

Modyfikujący: Karol Łapiński

Data modyfikacji: 2006-11-16

Opublikował: Karol Łapiński

Data publikacji: 2004-10-12