PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY SURAŻ

 
Uchwała nr XXXII/174/09
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 29 czerwca 2009r.
                       w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Suraż na lata 2008-2011
Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art.17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150, Nr 111 poz. 708, Nr 138 poz.865, Nr 154 poz. 958, Nr 171 poz. 1056, Nr 199 poz. 1227, Nr 223 poz. 1464, Nr 227 poz.1505; z 2009r. Nr 19poz.100, Nr 20poz.106/ w związku z art.14 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587, Nr 199 poz. 1227/ oraz art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111) po zaopiniowaniu projektu gminnego planu gospodarki odpadami przez Zarząd Województwa, Zarząd Powiatu oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz po uzyskaniu zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziłaywania na środowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Rada Miejska w Surażu, postanwia, co następuje:
§1
Uchwala się Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Suraż na lata 2008-2011, który stanowi załącznik do uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr XXVII/135/05 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Suraż
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletnie Inforamcji Publicznej Gminy Suraż oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Surażu

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2006-05-19

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2009-12-07

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2006-05-19