Zapytanie odłów psów w 2017 r.

Suraż, dnia 15 grudnia 2016 r.

 

BK.6140.11.2016

 

Zapytanie ofertowe

 

Świadczenie usług polegających na odłowieniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suraż, transporcie oraz sprawowaniu opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2017 r.

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

 1. Zamawiający: Gmina Suraż

ul. 11 Listopada 16

18 – 105 Suraż

NIP:9661722485

Tel./fax: 085 6503 184

E-mail: umsuraz@zetobi.com.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Wyłapywanie w okresie od 01 stycznia 2017 r. umowy do 31 grudnia 2017 r. bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suraż oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone niezwłocznie na podstawie telefonicznego zgłoszenia lub e-maila przez pracownika gminy.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o chronię zwierząt (Dz.U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r., nr 116, poz. 753).

Szacunkowa liczba odławianych zwierząt bezdomnych wynosi 10 szt./rok

Zamawiający zastrzega, że ilość odłowionych zwierząt może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb na odławianie bezdomnych zwierząt.

 1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

 

 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt w sposób humanitarny i przewożenie ich do schroniska, a w przypadkach koniecznych do Lecznicy Weterynaryjnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
 2. Transport wyłapanych zwierząt środkami do tego celu przystosowanymi i posiadającymi stosowne zatwierdzenia.
 3. Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny.
 4. Kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku.
 5. Zapewnienie opieki dla dotychczasowo wyłapanych bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suraż, przebywających w schronisku.
 6. Zapewnienie dozoru weterynaryjnego.
 7. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt.
 8. Usypianie ślepych miotów.
 9. Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt przebywających w schronisku.
 10. Odrobaczanie i szczepienie zwierząt.
 11. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku– adopcja.
 12. Prowadzenie ewidencji zwierząt, książki kontroli weterynaryjnej.
 13. Identyfikacja zwierząt przyjmowanych do schroniska.
 14. Przedstawianie Zamawiającemu półrocznych sprawozdań na temat ilości zwierząt przyjętych do schroniska i ilości zdjętych ze stanu oraz wszelkich innych informacji.

 

 1. Wykaz dokumentów jakie Wykonawca ma dołączyć do oferty w celu prowadzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

• Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie społeczne lub zdrowotne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w niej klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

• Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS.

• Aktualne zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250)

• Aktualna decyzja powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu podmiotowi weterynaryjnemu numeru identyfikacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o chronię zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r., poz. 1539)

• Tytuł prawny własności nieruchomości na której będą przetrzymywane wyłapane zwierzęta przed przewiezieniem ich do schroniska bądź oddania do adopcji.

• Tytuł prawny do środków transportu oraz dowód rejestracyjny.

• Wykaz posiadanego sprzętu.

• Umowa ze schroniskiem dla zwierząt (w przypadku gdy schronisko nie jest własnością)

• Umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii.

• Umowa na odbiór zwłok zwierząt.

• Oświadczenie o liczbie oddanych do adopcji psów w latach 2012 – 2015.

 

 1. Termin realizacji:

od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 1. Forma płatności:

Przelew bankowy, płatność w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca podaje cenę brutto za wykonanie usługi podając stawkę za przyjęcie 1 psa i 1 szczeniaka. Cena powinna obejmować wykonanie następujących czynności, będących przedmiotem zamówienia:

a)      Złapanie (odłowienie) bezdomnego zwierzęcia z terenu Gminy Suraż.

b)      Transport – należy uwzględnić koszt dojazdu i dowozu zwierząt do schroniska.

c)      Przyjęcie zwierzęcia do schroniska – należy wyliczyć koszt niezbędnych szczepień ochronnych, odrobaczenie i odpchlenie.

d)     Pobyt bezdomnego zwierzęcia w schronisku – należy uwzględnić koszt karmienia, opiekę weterynaryjną.

e)      Sterylizację lub kastrację bezdomnego zwierzęcia.

f)       Utylizacja zwłok.

Cena określona przez oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

 1. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać osobiście bądź listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Suraż” w Urzędzie Miejskim w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż.

Termin składania ofert: oferty należy złożyć do godz.: 10:00 - 23.12.2016 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Surażu (pokój nr 8)

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Kontakt:

Łukasz Laskowski, Marek Uszyński – Referat Budownictwa, Informatyki i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Surażu, pokój nr 6, tel. 85 6503 597.

 Burmistrz Suraża 

Henryk Łapiński

W załączeniu:

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt umowy

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2016-12-15

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2016-12-23

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2016-12-15