Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018

Suraż, 31.10.2017 r.

BK.7021.38.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

 

Przedmiotem zamówienia są usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy Suraż w sezonie 2017/2018 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2018 r.

 1. Zamawiający: Urząd Miejski w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż, zaprasza
  do złożenia ofert na:
 2. Przedmiot zamówienia:

   Przedmiotem zamówienia są usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy Suraż w sezonie 2017/2018 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2018 r. w zakresie:

 1. a) odśnieżanie przy zastosowaniu pługów zgodnie z wykazem dróg stanowiącym Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego. Prace wykonywane będą w czasie i miejscach uzgodnionych
  z Zamawiającym.
 2. b) usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu mieszanki 25% piaskosoli (w proporcjach 25% chlorku sodu NaCl i 75% piasku) na drogach zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego, ze szczególnym uwzględnieniem łuków, skrzyżowań, spadków, dojazdów i przejść dla pieszych w czasie i miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, zalecana ilość mieszanki na 1m2 nawierzchni wynosi 100g.
 3. c) utrzymanie stałego dyżuru dyspozytorskiego.
 4. Termin realizacji zamówienia:

     - rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.

     - zakończenie: 30.04.2018 r.

 1. Okres gwarancji – nie dotyczy.
 2. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena, proszę o podanie cen brutto. Złożona oferta cenowa może podlegać negocjacji.
 3. Inne istotne warunki zamówienia:

       -  Podanie w formularzu ofertowym ilości kilometrów odśnieżania bądź usuwania śliskości są ilościami szacunkowymi, a ich zakresy mogą ulegać wahaniom w wyniku zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania w okresie trwania usługi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości zleconych odcinków przez Zamawiającego w toku realizacji mniejszego zamówienia.

- Rozpoczęcie robót 60 min od czasu zgłoszenia Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

     - Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.

     - W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

     - Wykonawca musi posiadać lub dysponować minimum: 1 ciągnikiem z posypywarką i 2 jednostkami pługującymi oraz 1 koparko – spycharką.

     - Wykonawca przedstawi wykaz posiadanego sprzętu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty Urząd Miejski w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż pokój 8 (sekretariat), bądź mailem umsuraz@zetobi.com.pl do dnia 09.11.2017 r. do godz. 12.00.                             
 2. Warunki płatności - przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury.
 3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Marek Uszyński tel. 85 6503 597
 4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, wg załączonego formularza

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2017-10-31

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2017-11-14

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2017-10-31