BK.7021.2.2016

OGŁOSZENIE

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suraż

 

Urząd Miejski w Surażu zaprasza wszystkich chętnych Wykonawców do składania ofert na usługę polegającą na odbiorze, załadunku, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo – cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z terenu Gminy Suraż z nieruchomości zgodnie z Załącznikiem nr 3.

Ilości odpadu przeznaczonego do odbioru i unieszkodliwienia określone w Załączniku nr 3 są szacunkowe, ustalone w oparciu o złożone wnioski przez właścicieli nieruchomości. Wykonanie usługi przedmiotu umowy stanowić będzie iloczyn faktycznie odebranych i dostarczonych do miejsca utylizacji odpadów przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych w formularzu ofertowym.

Wykonawca ubiegający się o wykonanie usługi powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004r. Nr 71, poz. 649), Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r. Nr 216 poz. 1824) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011r., Nr 8, poz. 31).

  1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do oferty powinien przedłożyć:
  2. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu
    i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest, kod 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest lub pozwolenie na wytwarzanie w/w odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
  3. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie magazynowania odpadów niebezpiecznych albo kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę umowy z właścicielem specjalistycznego składowiska odpadów niebezpiecznych, który posiada odpowiednie zezwolenie w zakresie składowania materiałów zawierających azbest.

 

Informuję jednocześnie, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Wymagany termin usługi: 31.10.2016r.

Kryterium wyboru najniższa cena.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż do dnia. 08.04.2016r. do godz. 0900 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suraż”. Z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę zostanie podpisana stosowna umowa.

Zamawiający ze względu na zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania może nieznacznie zwiększyć/zmniejszyć ilość zamówionego materiału (nie więcej niż +/- 10% ilości określonej w zapytaniu) po zaproponowanych cenach jednostkowych za m2).

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

W przedmiotowej sprawie proszę kontaktować się z P. Markiem Uszyńskim – kierownikiem Referatu Budownictwa, Informatyki i Gospodarki Komunalnej UM w Surażu pok. 6, tel. 85 65-03-597 w godz. 730-1530, gdzie można pobrać druk formularza ofertowego oraz zapoznać się z warunkami umowy.

 

 

Wykaz załączników:

1. Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy

2. Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

3. Załącznik Nr 3 - Wykaz nieruchomości

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2016-03-30

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2016-04-11

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2016-03-30