Oświetlenie uliczne - konserwacja w 2017 r.

BK.7021.63.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Gmina Suraż, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż zaprasza do złożenia oferty na:  

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usługi polegającej na konserwacji i utrzymaniu w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suraż.

3. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

4. Okres gwarancji: nie dotyczy

5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

6. Inne istotne warunki zamówienia:

Wykonawca ma obowiązek posiadać bazę firmy w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego.

Wszelkie inne warunki zamówienia określone są w umowie.

Ewentualny Wykonawca składając ofertę akceptuje zapisy umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania.

Wynagrodzeniem za wykonywanie przedmiotu umowy będzie kwota wynikająca z wykonania robót wycenionych na podstawie cen jednostkowych materiałów i robocizny zawartych w ofercie

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć  w Urzędzie Miejskim w Surażu, 18-105 Suraż przy ul. 11 Listopada 16, pokój 8, (sekretariat) w terminie do dnia  23.12.2016 r. do godziny 11:30 lub e-mailem na adres: umsuraz@zetobi.com.pl do 23.12.2016 r. do godz. 11.30.

8. Warunki płatności:

Faktury za wykonywane usługi wystawiane będą w okresach miesięcznych.

Należność płatna w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, przelew.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Marek Uszyński tel. 0856503597

10. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie z załączonym formularzem.

Urząd zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2016-12-15

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2016-12-23

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2016-12-15