Punkt selektywny 2016

Suraż, 15 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
na terenie gminy Suraż

do równowartości kwoty netto 30 000 €

 Zamawiający:

Gmina Suraż

11 Listopada 16

18-105 Suraż

tel/fax 085 6503 597

http://www.suraz.pl

http://bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl/

e-mail: umsuraz@zetobi.com.pl

zaprasza do złożenia oferty cenowej

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa: organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Suraż

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy Suraż, zwanego dalej PSZOK, spełniającego określone następujące warunki:

1)      Punkt musi być zlokalizowany przy drodze publicznej;

2)      Lokalizacja powinna zapewniać łatwy dojazd dla mieszkańców gminy Suraż do terenu PSZOK;

3)      PSZOK powinien być zlokalizowany w Surażu lub w miejscowości przyległej w odległości maksymalnej 5 km od centrum Suraża;

4)      powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa między innymi prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i PPOŻ;

5)      Teren PSZOK musi być utwardzony, ogrodzony  i wg potrzeb w zależności od pory roku i godzin otwarcia- oświetlony.

6)      Dzień i godziny otwarcia Punktu to:

a)      środa: 08:00-15:00

7)      Wykonawca posiada prawo dysponowania terenem;

8)      Wykonawca  posiada lub będzie posiadał w dniu rozpoczęcia świadczenia przedmiotu umowy następujące aktualne zezwolenia i wymagane prawem decyzje:

a)      decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów;

b)      decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (jeśli dotyczy);

c)      decyzja o warunkach zabudowy dotycząca PSZOK ( jeśli jest wymagana);

d)     decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącą PSZOK.

9)      Rodzaje odpadów, które mają być odbierane w PSZOK:

a)      zużyte baterie i akumulatory

b)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

c)      odpady wielkogabarytowe, w tym meble  

d)     odpady budowlane i rozbiórkowe

e)       metale

f)       zużyte opony

g)      opakowania ze szkła i plastiku (PET)

10)   Ilości odpadów, które mają  być odbierane w PSZOK

Zamawiający nie  jest w stanie oszacować jakie ilości w/w odpadów mogą być dostarczone przez mieszkańców gminy Suraż do PSZOK.

Dane szczegółowe dotyczące gminy Suraż

a)      Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Suraż wynosi ok. 2010 w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie zagrodowej.

b)      Liczba mieszkańców rzeczywiście zamieszkujących na terenie gminy Suraż zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ok. 1640

c)      Ilość miejscowości: 11

d)     Liczba gospodarstw domowych  - 520 wg danych ewidencji ludności i złożonych deklaracji

e)      Liczba gospodarstw domowych, które zadeklarowały prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów - 507

f)       Liczba gospodarstw domowych, które nie zadeklarowały prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów – 13

g)      Liczba gospodarstw domowych, które nie złożyła deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami - 8 (należy je traktować jako objęte przedmiotem zamówienia, nie prowadzące selektywnej zbiórki odpadów) 

11)  Przyjmowanie w/w rodzajów odpadów dostarczonych przez mieszkańców po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Suraż (dowód osobisty, nakaz płatniczy lub inny dokument)

12)  Punkt musi być wyposażony w:

– kontenery lub pojemniki zamykane  odpowiedniej wielkości na odpady należące do kategorii:

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory

– kontenery lub pojemniki otwarte odpowiedniej wielkości na odpady z pozostałych wyżej wymienionych kategorii

– legalizowaną wagę towarową.

13)  Ważenie przyjmowanych odpadów

14)  Prowadzenie rejestru przyjmowanych odpadów prowadzenie rejestru przyjmowanych w punkcie odpadów, zawierającego między innymi informacje o rodzaju, kodzie, masie lub ilości odebranych odpadów, dacie ich dostarczenia do punktu oraz sposobie ich dalszego wykorzystania.

15)  Utrzymanie czystości i  porządku na terenie PSZOK, selektywnie zebrane odpady komunalne winny być na bieżąco, po zapełnieniu pojemników, kontenerów lub innych miejsc do tego przeznaczonych przekazywane do instalacji odzysku.

16)  Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem niniejszego zamówienia, sporządzanie wykazów i półrocznych sprawozdań oraz przekazywanie ich do Zamawiającego terminie nie później niż do końca miesiąca następującego po półroczu którego dotyczy. Sprawozdania należy składać zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 17 czerwca 2016r. (Dz. U. z 2016, poz. 934) w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych odebranych  nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

III. Termin złożenia oferty: 23.12.2016 r., godz. 11:00

IV. Opis sposobu przygotowywania ofert                                                                                .

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

5. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

6. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny, pismem czytelnym.

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

8. Wskazanym jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie / opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości de kompletacji zawartości oferty.

10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

 „Oferta – usługi –

„Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
na terenie gminy Suraż”

Nie otwierać przed  23 grudnia 2016 r., godz. 1100

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

12. W przypadku przesyłania oferty pocztą / kurierem Zamawiający zaleca, ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania, zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w opisany powyżej sposób.

13. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na wytyczne.

14. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1)      Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 1).

2)      Oświadczenie dotyczące posiadanych dokumentów  PSZOK

V. Termin realizacji zamówienia :od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

VI. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Miejski w Surażu, 11 Listopada 16, 18-105 Suraż (sekretariat)

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

VII. Załączniki:

  • wzór umowy
  • formularz  ofertowy
  • oświadczenie dotyczące posiadanych dokumentów  PSZOK.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2016-12-15

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2016-12-15

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2016-12-15