Przygotowanie projektów technicznych instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz solarnych na budynkach

Suraż, 20.02.2017 r.

Przygotowanie projektów technicznych instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz solarnych na budynkach

Przygotowanie projektów technicznych instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz solarnych na budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Suraż wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Suraż

ul. 11 Listopada 16

18-105 Suraż

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przygotowanie projektów technicznych instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz solarnych

na budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Suraż wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.

III. Termin wykonania zamówienia:

od podpisania umowy do 31 marca 2017r.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- przygotowanie dokumentacji technicznych projektowych instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Suraż– 20 szt.

- przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego instalacji ogniw fotowoltaicznych na podstawie wykonanych dokumentacji technicznych,

- przygotowanie dokumentacji technicznych instalacji solarnych na budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Suraż – 40szt.

- przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego instalacji solarnych na podstawie wykonanych dokumentacji technicznych,

1. Projekty techniczne oraz programy funkcjonalno – użytkowe zamówienia powinny być przygotowane w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach.

2. Cała dokumentacja w.w. wymieniona w wersji elektronicznej – 1 CD/DVD.

3.Wszystkie parametry projektowanych instalacji powinny być zgodne z warunkami konkursu ogłoszonego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

4. Zapłata za każdą dokumentację techniczną będzie dokonana za faktycznie wykonany dokument, co oznacza, że lokalizacje/adresy, w których nie będzie możliwości zaprojektowania instalacji np. z powodu braku warunków technicznych nie zostaną objęte opłatą, a tym samym ilość sztuk projektów objętych zamówieniem ulegnie zmianie.

5.Wykonawca dokona wszelkich wymaganych prawem obowiązków uzyskania od każdego Mieszkańca-Beneficjenta akceptacji, potwierdzeń bądź innych wymaganych dokumentów oraz dokona oględzin każdej lokalizacji na miejscu przewidzianej inwestycji.

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w procesie realizacji projektu począwszy od składania wniosku o dofinansowanie, procesu przetargowego i wyłonienia Wykonawcy oraz montażu instalacji niezwłocznie dokonywał wyjaśnień na pytania Zamawiającego przekazywanych zarówno telefonicznie jak i na piśmie

7. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne
i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń
i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą Pzp art. 29 ust. 3 przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” lub inne równoznaczne wyrazy.

W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca winien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

Do oferty należy dołączyć:

- Załącznik nr 1 - oświadczenie z art. 25a ust.1, w przedmiocie podlegania wykluczeniu

z postępowania,

- Załącznik nr 2 – oświadczenie z art. 25a ust 1 w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- Załącznik nr 3- wykaz wykonanych usług, Zamawiający wymaga wykazania co najmniej dwóch usług związanych ze specyfiką zamówienia, tzn. 1 usługi polegającej na wykonaniu co najmniej 10 projektów technicznych dotyczących ogniw fotowoltaicznych oraz 1 usługi polegającej na wykonaniu co najmniej 25 projektów technicznych dotyczących instalacji solarnych.

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- Zamawiający wymaga dołączenia do oferty aktualnych uprawnień w branży sanitarnej i elektrycznej uprawniających do wykonania powyższego zamówienia (uprawnień budowlanych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z zakresu instalacji sanitarnych i elektrycznych bądź aktualnych certyfikatów instalatorów instalacji fotowoltaicznych (pv) i solarnych)

V. Ofertę należy:

a)     złożyć w terminie do dnia: 27.02.2017r., do godz.13.00

Urząd Miejski w Surażu – ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż sekretariat pokój nr 8

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2017-02-20

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2017-04-13

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2017-02-20