BK.7021.24.2016                                                                                 Suraż dnia 10 maja 2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 „Remont istniejącego chodnika na drodze gminnej Nr 106617B w miejscowości Końcowizna”.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Planowana wartość przedmiotu zamówienia kształtuje się na poziomie niższym niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz. 2164), zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

II. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suraż
ul. 11 listopada 16
18-105 Suraż

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont istniejącego chodnika na drodze gminnej
    Nr 106617B w miejscowości Końcowizna”
    oznaczonej nr geodezyjnym 137:
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: roboty budowlane polegały będą na wykonaniu po obu stronach chodnika o szerokość ok. 1,45 m i długości ok. 325mb wraz z wjazdami na posesje zlokalizowanego bezpośrednio przy krawędzi jezdni drogi. Roboty budowlane obejmowały będą:

- roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiórkowe;

- roboty ziemne;

- chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; (kostka Zamawiającego)

- obrzeżą betonowe o wymiarach grubości 20x6 cm na podsypce piaskowej,

- zjazdy bramowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm, (kostka Zamawiającego),

- krawężniki betonowe o wymiarach grubości 15x30 cm na ławie betonowej B-10,

- regulacja i wymiana zaworów przyłączy wodociągowych;

b) Każdy z wykonawców zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia.

c) Każdy Wykonawcą powinien uwzględnić niweletę krawężnika dopasowaną pod wykonywaną w II etapie nawierzchnie z mieszanki asfaltowej gr 5cm.

2. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca. Zamawiający posiada jedynie kostkę brukową.

3. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

4. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania części przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia tj. 3% wartości faktury z tytułu należytego wykonania umowy w okresie gwarancyjnym. Po upływie gwarancji Zamawiający przekaże zatrzymaną cześć wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 14 dni od jej zakończenia.

6. Wykonawca dołączy do oferty wyceniony przedmiar robót według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego. Ceny jednostkowe zawarte w przedmiarze robót będą stanowiły podstawę rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą faktycznie wykonanych robót. Zamawiający zastrzega sobie
również prawo do zmniejszenia zakresu robót.

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w przedmiarze robót za prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.

8. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru robót. Wykonawca przedłoży również, operat powykonawczy kolaudacyjny.

9. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady:
1/ nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając termin usunięcia wad.
2/ uniemożliwiające użytkowanie remontowych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi.

10. Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do 15 września 2016r.

11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

13. Okres związania ofertą wynosi 15 dni od daty złożenia oferty.

14. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

15. Wykonawca złoży ofertę na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

16. Termin składania ofert upływa dnia 23 maja 2016r. o godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż.

17. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznie na adres umsuraz@zetobi.com.pl

18. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

19.Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

20. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej, oraz uprawnienia kierownika budowy do prowadzenia robót.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Przedmiar robót.
  3. Mapa obejmująca zakres opracowania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2016-05-10

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2016-05-10

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2016-05-10