Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suraż

Suraż, dnia 13.03.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe

Ocena sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta

 z realizacji zadania pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suraż”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

 1. Nazwa i adres zleceniodawcy:

Gmina Suraż, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ocenie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suraż” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Usługa biegłego rewidenta będzie obejmowała badanie dwóch sprawozdań:

 1. Sprawozdania okresowego z realizacji ww. projektu oraz
 2. Sprawozdania końcowego z realizacji ww. projektu

(wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1)

Każde sprawozdanie będzie rozliczeniem wykorzystania środków dotacji w ww. projekcie.

Badanie ma polegać na przedstawieniu oceny biegłego rewidenta zgodnie z protokołem potwierdzającym czy część finansowa sprawozdania jest prawidłowa (wzór protokołu stanowi załącznik nr 2). Biegły rewident potwierdza, że kwota przedstawiona do rozliczenia w sprawozdaniu jest zgodna z dokumentami źródłowymi (fakturami/ rachunkami/ umowami) oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności (przelewy), czy wydatki zostały prawidłowo zaklasyfikowane do kategorii wydatków bieżących i majątkowych.

 1. Opis sposobu obliczania ceny

Oferta powinna zawierać łączną cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie 2.

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty:

Najniższa cena obliczona wg. formuły: cena- 100%

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udziale zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Są uprawnione do badania sprawozdania finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdania finansowego oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz.U z 2015 r. Nr 1011, z późn.zm.)
 2. Spełniają warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowy wymagane art. 56 w/w ustawy o biegłych rewidentach.
 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty:

Najniższa cena obliczona wg. formuły: cena- 100%

 1. Termin i sposób składania ofert:

Do dnia 22.03.2017 r. do godziny 13:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Surażu, pod adresem: 18-105 Suraż, ul. 11 Listopada 16, lub drogą elektroniczną na email: umsuraz@zetobi.com.pl

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. Wypełniony Załącznik nr 3 stanowiący formularz oferty,
 2. Kserokopię/ skan wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
 3. Kserokopię/ skan decyzji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w sprawie wpisania na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

 

BURMISTRZ SURAŻA

HENRYK ŁAPIŃSKI

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2017-03-13

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2017-03-28

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2017-03-13