Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego:

Suraż, dnia 08.10.2018 r.

                                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

BK.7011.3.2018

 

Gmina Suraż zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego:

1. Zimnochy – Susły o łącznej długości 0,5 km (zaznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznych)

 

- Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej linii oświetlenia ulicznego:

1. Miejscowość Zimnochy - Susły o łącznej długości 0,5 km (zaznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznych)

Zakres opracowania obejmuje:
a) Wykonanie map do celów projektowych.
b) Wykonanie projektu budowlanego.
c) Wykonanie przedmiaru i kosztorysu.
d) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
e) Wykonanie kompletu dokumentacji (przedmiar, kosztorys) w wersji elektronicznej w formacie PDF.
f) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień.
g) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy, o ile nie jest konieczne pozwolenie na budowę.

W załączeniu mapa z naniesioną lokalizacją odcinków linii oświetlenia ulicznego objętych niniejszym zamówieniem. 

- Kryterium oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.

- Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający ustala termin wykonania zadania do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

- Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Surażu, osobiście, kurierem lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż w terminie do dnia 16 października 2018 r. do godziny 12.00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferta otrzymana po upływie terminu składania ofert nie będzie rozpatrywana.

- Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Urząd Miejski w Surażu, ul. 11 Listopada 16 (sala konferencyjna) dnia 16 października 2018 roku, o godzinie: 12:15.

- Kontakt z Zamawiającym:

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Marek Uszyński tel. 85 6503 597.

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeżeli Wykonawca nie podpisze umowy we wskazanym terminie.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

- Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

2. Zamawiający ze względu na zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania może nieznacznie zwiększyć/zmniejszyć długość planowanej do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej linii oświetlenia ulicznego

 

Burmistrz Suraża 
Henryk Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2018-10-08

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2018-10-08

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2018-10-08