Przebudowa drogi gminnej w Zawykach do kaplicy

BK.7021.29.2017                                                                                  Suraż dnia 22 sierpnia 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 „Przebudowa drogi gminnej w Zawykach – do Kaplicy”.

 1. INFORMACJE OGÓLNE:

Planowana wartość przedmiotu zamówienia kształtuje się na poziomie niższym niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz. 2164), zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suraż
ul. 11 listopada 16
18-105 Suraż

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej w Zawykach – do Kaplicy” oznaczonej nr geodezyjnym 619 położonej w miejscowości Zawyki:

  a)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wg przedmiaru robót

Roboty budowlane obejmowały będą:

- odtworzenie trasy w terenie równinnym;

- roboty rozbiórkowe;

- roboty ziemne;

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr 20cm;

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk” na podsypce cementowo – piaskowej gr 3cm – materiał kostka betonowa typu „polbruk” - Zamawiającego

- ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej B-10 z oporem;

- ustawienie obrzeża betonowego 8x30 „wtopionego”

- wykonanie pobocza z kruszywa naturalnego gr 10cm.

        b) Każdy z wykonawców zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia.

 1. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca. Zamawiający posiada jedynie kostkę brukową.
 2. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.
 3. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania części przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia tj. 3% wartości faktury z tytułu należytego wykonania umowy w okresie gwarancyjnym. Po upływie gwarancji Zamawiający przekaże zatrzymaną cześć wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 14 dni od jej zakończenia.
 5. Wykonawca dołączy do oferty wyceniony przedmiar robót według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego. Ceny jednostkowe zawarte w przedmiarze robót będą stanowiły podstawę rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą faktycznie wykonanych robót. Zamawiający zastrzega sobie
  również prawo do zmniejszenia zakresu robót.
 6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w przedmiarze robót za prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.
 7. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru robót. Wykonawca przedłoży również, operat powykonawczy kolaudacyjny.
 8. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady:
  1/ nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając termin usunięcia wad.
  2/ uniemożliwiające użytkowanie remontowych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi.
 9. Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do 13 października 2017r.
 10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 11. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.
 12. Okres związania ofertą wynosi 15 dni od daty złożenia oferty.
 13. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 14. Wykonawca złoży ofertę na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
 15. Termin składania ofert upływa dnia 29 sierpnia 2017r. o godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż.
 16. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznie na adres umsuraz@zetobi.com.pl
 17. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 18. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy
 19. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej, oraz uprawnienia kierownika budowy do prowadzenia robót.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Przedmiar robót.
 3. Kosztorys ofertowy.
 4. Mapa obejmująca zakres opracowania + przekrój normalny.
 5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2017-08-22

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2018-01-15

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2017-08-22