ZAPYTANIE OFERTOWE

 „Przebudowa ulicy Kościelnej w Surażu polegająca na ułożeniu nowego chodnika”.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Planowana wartość przedmiotu zamówienia kształtuje się na poziomie niższym niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

II. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suraż
ul. 11 listopada 16
18-105 Suraż

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa ulicy Kościelnej w Surażu polegająca na ułożeniu nowego chodnika” droga gminna Nr 106627B oznaczona nr geodezyjnym 84 obejmuje:

a)    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: roboty budowlane polegały będą na wykonaniu chodnika o szerokość ok. 1,2 m i długości ok. 600mb, w tym zjazdy bramowe – zlokalizowanego bezpośrednio przy krawędzi jezdni ulicy Kościelnej, po prawej stronie od ulicy Kościelnej w kierunku ulicy Piłsudskiego. Roboty budowlane obejmowały będą:

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne;

- chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem;

- obrzeżą betonowe o wymiarach grubości 20x6 cm na podsypce piaskowej,

- zjazdy bramowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm,

b) Każdy z wykonawców zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia.

c) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (w tym użyte materiały i robocizna) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

d) Wszystkie wbudowane materiały budowlane muszą posiadać atesty.

e) Roboty będą rozliczane wg faktycznego wykonania w oparciu o kosztorys powykonawczy przy użyciu cen jednostkowych podanych w formularzu ofertowym.

2.   Wymagany termin wykonania – do 16 listopada 2015r.

3.   Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na „Formularzu ofert”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

4.   Ofertę należy oznaczyć: OFERTA na „Przebudowę ulicy Kościelnej w Surażu polegająca na ułożeniu nowego chodnika”.

5.   Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście na adres „Urząd Miejski w Surażu ul. 11 listopada 16, 18-105 Suraż lub elektronicznie umsuraz@zetobi.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2015r. do godz. 10:00.

6.   Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

7.   O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

8.   W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

9.   Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest: Marek Uszyński, 85 6503 597.

10.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyny lub do ograniczenia przedmiotu zamówienia.

 

 

 

Załączniki:

1.    Formularz ofertowy

2.    Mapa obejmująca zakres opracowania.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Suraz

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2015-10-08

Data modyfikacji: 2015-12-02

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2015-10-08