Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy ulicy Zagumiennej w Surażu 2018

Suraż, dnia 19 lutego 2018 r.

BK.7011.1.2018

Zapytanie ofertowe

na opracowanie dokumentacji projektowej: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy ulicy Zagumiennej w Surażu

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tj. Dz. U z 2017r. poz. 1579) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

 1. Zamawiający:

Gmina Suraż

Siedziba: ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż

NIP 9661722485

 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Zagumiennej. Budowa ulicy Zagumiennej jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegać ma na przebudowie istniejącej infrastruktury drogowej i ma na celu poprawę komfortu i płynności jazdy oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców i właścicieli działek zlokalizowanych przy ulicy.

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 106623B – ulicy Zagumiennej na odcinku ok.700mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1488B – ulica Zabłudowska. Należy również zaprojektować przebudowę skrzyżowania z ulicą Szkolną na odcinku długości ok.80mb.

Dane do projektowania:

- klasa drogi – D

- kategoria ruchu – KR1

- szerokość jezdni ulicy Zagumiennej – 5,0 m, szerokość chodnika po jednej stronie ulicy 1,5m z kostki betonowej brukowej gr. 6cm, zjazdy z kostki betonowej brukowej gr. 8cm

- szerokość ulicy Szkolnej – 6,0 m, chodnik po jednej stronie ulicy o szerokości 1,5m, plac manewrowy, postojowy

- nawierzchnia ulic bitumiczna,

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy ulicy Zagumiennej w Surażu należy wykonać zgodnie z wykazem elementów:

- wykonanie aktualnych podkładów geodezyjnych na cele projektowe wraz z wypisami
z rejestrów gruntu,

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

- wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu,

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej,

- opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów i uzyskanie niezbędnych opinii do uzyskania decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- przygotowanie projektów podziału działek prywatnych przewidzianych do wykupu przy ulic Szkolnej,

- Zamawiający posiada wykonane projekty podziału działek przeznaczonych do wykupu położonych przy ulicy Zagumiennej, w przypadku zmiany powierzchni projekty te będą wymagały aktualizacji, 

- odwodnienie ulicy,

- sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów,

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

- wykonanie dokumentacji w formie papierowej (5 egz.) i elektronicznej (1 egz. - forma edytowalna).

W przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na roboty budowlane w terminie późniejszej niż 6 miesięcy od dnia opracowania kosztorysów, Wykonawca (projektant) dokona bezpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

 1. Inne wymagania, które należy uwzględnić przy realizacji zamówienia:
 • Informowanie Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych.
 • Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z Inwestorem oraz z Powiatowym Zarządem Dróg w Białymstoku we wszystkich fazach projektowania.
 • Projektowane technologie, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
 • Zakazuje się użycia nazw własnych produktów w projektach technicznych oraz przedmiarach robót.
 • Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie przez projekt wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 • W przypadku ujawnienia się wad projektu po jego odbiorze oferent zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o ujawnieniu się wad projektu. Realizacja obowiązków określonych w zdaniu poprzedzającym nie wyklucza prawa do dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania.
 • Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia – 16.08.2018r. Za dzień odbioru uważa się datę złożenia kompletnej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Surażu.
 2. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena, proszę o podanie ceny brutto. Złożona oferta cenowa może podlegać negocjacji.
 3. W koszt należy wliczyć sprawowanie nadzoru autorskiego. Należy przewidzieć ewentualność przebudowy urządzeń infrastruktury obcej.
 4. Miejsce i termin złożenia oferty - Urząd Miejski w Surażu do dnia 02.03.2018r. – sekretariat pokój nr 8 lub na adres umsuraz@zetobi.com.pl
 5. Warunki płatności: przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury.
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – Marek Uszyński
 7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2018-02-19

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2018-03-05

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2018-02-19