Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy ulicy Granicznej w Surażu

Suraż, dnia 21 lutego 2018 r.

BK.7011.2.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Burmistrz Suraża – Henryk Łapiński

zaprasza do złożenia ofert na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy ulicy Granicznej w Surażu

  1. Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy ulicy Granicznej w Surażu zgodnie z wykazem elementów:

- wykonanie aktualnych podkładów geodezyjnych na cele projektowe,

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

- wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu,

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej,

- opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót,

- sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów,

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

- wykonanie dokumentacji w formie papierowej (5 egz.) i elektronicznej (1 egz. - forma edytowalna).

W przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na roboty budowlane w terminie późniejszej niż 6 miesięcy od dnia opracowania kosztorysów, Wykonawca (projektant) dokona bezpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

  1. Termin realizacji zamówienia – 31.08.2018r. Za dzień odbioru uważa się datę złożenia kompletnej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Surażu.
  2. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena, proszę o podanie ceny brutto. Złożona oferta cenowa może podlegać negocjacji.
  3. Inne istotne warunki zamówienia. Długości drogi – ok. 900m. Należy zaprojektować jezdnię 6,0 m wraz z poboczami utwardzonymi i odwodnieniem, oświetlenie uliczne. W koszt należy wliczyć sprawowanie nadzoru autorskiego. Należy przewidzieć ewentualność przebudowy urządzeń infrastruktury obcej.
  4. Miejsce i termin złożenia oferty - Urząd Miejski w Surażu do dnia 28.02.2018 r. (pokój nr 8) do godziny 15:00.

   – sekretariat lub na adres umsuraz@zetobi.com.pl.

  1. Warunki płatności: przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury
  1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – Marek Uszyński tel. 85 6503 597
  2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2018-02-21

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2018-03-05

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2018-02-21