Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ulicy Szkolnej i ulicy Zagumiennej

Suraż dnia 11 lipca 2017r.

BK.7011.5.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający: Gmina Suraż z siedzibą ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż reprezentowana przez:

Burmistrz Suraża – Henryk Łapiński

zaprasza do złożenia ofert na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ulicy Szkolnej i ulicy Zagumiennej.

 1. Przedmiot zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę, sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych niezbędnych do udzielenia przez Gminę Suraż zamówienia na realizację robót budowlanych objętych pozwoleniem.

2.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

 1. opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz propozycją zastosowania rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne). Obie koncepcje należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego,
 2. uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego,
 3. opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej map podziałowych niezbędnych
  do uzyskania decyzji, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
 4. przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego,
 5. opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego wraz
  z odwodnieniem łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami
  i uzgodnieniami warunkującymi otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej
  – 5 egz.,
 6. opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Gminę Suraż zamówienia na realizację robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę – 3 egz.,
 7. specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – 3 egz.,
 8. opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i uzyskanie jego zatwierdzenia – 4 egz.,
 9. opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących
  z inwestycją, jeżeli takowe wystąpią – 5 egz.,
 10. uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwolenia
  na budowę.

2.3. Koncepcje planu zagospodarowania terenu powinny zawierać naniesione na podkłady mapowe rozwiązania geometrii dróg, w tym rozwiązania elementów drogi (jezdnia, chodniki, przejścia dla pieszych, parking itp.) naniesione elementy systemu odwodnienia, zaznaczone elementy infrastruktury technicznej będące w kolizji ze stanem projektowanym wraz z wstępną propozycją usunięcia tych kolizji, wstępne zaznaczenie linii podziału nieruchomości jeżeli zajdzie taka potrzeba.

2.4. Egzemplarze wymienionych powyżej opracowań muszą być oprawione w sposób uniemożliwiający ich dekompletacje. Kompletna dokumentacja musi zawierać również płytę CD zawierającą całość opracowań w formie cyfrowej – wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna (DOC, DWG, KST).

2.5. W przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na roboty budowlane w terminie późniejszej niż 6 miesięcy od dnia opracowania kosztorysów, Wykonawca (projektant) dokona bezpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

2.6. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

 1. a) wykonanie weryfikacji granic istniejącego pasa drogowego drogi gminnej ulicy Szkolnej i ulicy Zagumiennej na długości projektowanego odcinka,
 2. b) uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej,
 3. c) obowiązkowe zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego,
 4. d) dokonanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczeń finansowych,
 5. e) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w zakresie:

- stwierdzenia w toku wykonywania robót zgodności realizacji z projektem,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

- nadzór autorski będzie sprawowany nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych,

- Wykonawca przeniesie prawa autorskie na Zamawiającego,

- oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu,

2.7. Założenia projektowe:

 1. a) ul. Szkolna na odcinku dł. ok. 100mb o nawierzchni brukowej, ul. Zagumienna na odcinku długości 80 mb o nawierzchni gruntowej – klasy L, prędkość projektowana 40km/h,
 2. b) zaprojektowanie linii rozgraniczających pasa drogowego, w którym powinno być zapewnione miejsce na następujące elementy, jezdnię o nawierzchni asfaltowej szer. 5-6m, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej min. 1,5m, parking, odwodnienie, wjazdy,
 3. c) odwodnienie – poprzez odpowiednie należy rozumieć powierzchniowe podłużne i poprzeczne jezdni i chodnika lub ewentualne wykonanie kanalizacji deszczowej,
 4. d) przekrój poprzeczny projektowanego odcinka ul. Zagumiennej należy dowiązać do stanu istniejącego ul. Zabłudowskiej drogi powiatowej,
 5. e) projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny"
 1. Termin realizacji zamówienia – 15.12.2017r.

Za dzień odbioru uważa się datę złożenia kompletnej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Surażu i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego.

 1. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena, proszę o podanie ceny brutto, w PLN.

Złożona oferta cenowa może podlegać negocjacji.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty - Urząd Miejski w Surażu ul. 11 Listopada 16,
  18-105 Suraż do dnia 24.07.2017r. do godz. 1300.

   – sekretariat pokój 8 lub na adres umsuraz@zetobi.com.pl.

Oznakowanie oferty: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ulicy Szkolnej i ulicy Zagumiennej.”

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – Uszyński Marek tel. 85 6503 597.
 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 3. Gmina Suraż zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2017-07-11

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2017-08-21

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2017-07-11