Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2018 r.

Suraż, dnia 28.12.2017r.

BK.6140.6.2017

ZAPYTANIE  OFERTOWE

  1.  Zamawiający:

Gmina Suraż
11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż
(85) 6503 184, fax. (85) 6503 184

 

  1. Przedmiot zamówienia:

„Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2018 r.”

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich) lub ich części, własnym transportem z terenu Gminy Suraż, które w szczególności mają polegać na:

1) usuwaniu z terenu Gminy Suraż z wyłączeniem dróg powiatowych padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych, z uwzględnieniem załadunku, transportu i unieszkodliwienia poprzez przekazanie ich do najbliższego zakładu utylizacji, posiadającego zezwolenie i spełniającego wymagane warunki do unieszkodliwiania przedmiotowych odpadów.

2) Wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego w nieprzekraczalnym czasie 24 godzin od zgłoszenia.

  1. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy powinien posiadać:

1) aktualne zezwolenie związane z transportem odpadów niebezpiecznych, dotyczących zwierząt padłych i ubitych z konieczności.

2) decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe, będące
w posiadaniu oferenta, do przewożenia padłych zwierząt.

3)  aktualną umowę pomiędzy oferentem, a legalnym punktem odbioru martwych zwierząt, na odbiór i utylizację padłych zwierząt. 

  1. Termin wykonania zamówienia:

Od  dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku.

  1. Forma płatności:

Przelew bankowy, płatność w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

  1. Cena ofertowa:

Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu. Kwotę należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT.

  1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: umsuraz@zetobi.com.pl. faksem na lub osobiście pod adresem Urząd Miejski w Surażu, 18 – 105 Suraż, ul. 11 Listopada 16, Sekretariat pok. 8.

Termin składania ofert: oferty należy złożyć do godz.: 11:00 - 09.01.2018 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Surażu (pokój nr 8)

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

  1. Dodatkowe informacje:

            Osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień odnośnie postępowania jest Łukasz Laskowski, tel. (85) 6503 597, e-mail: umsuraz@zetobi.com.pl, w godzinach pracy tut. Urzędu: poniedziałek – piątek 07:30-15:30.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2017-12-28

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2018-01-02

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2017-12-28