Nowoczesny Zespół Szkół i Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Surażu

Suraż, dnia 14.08.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1130301

 

W związku z realizacją projektu pn.: „Nowoczesny Zespół Szkół i Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Surażu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Surażu  zaprasza do złożenia oferty na:

 

,,Realizację zadania nr 2, 3 i 4 w projekcie „Nowoczesny Zespół Szkół i Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Surażu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.”

(Wspólny Słownik Zamówień: 80.40.00.00-8, 73.22.00.00-0)

 

 1. Dane Zamawiającego.

Nabywca:

Gmina Suraż

Ul. 11 Listopada 16

18-105 Suraż

NIP: 9661722485

Odbiorca:

Zespół Szkół i Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Surażu 

 1. Szkolna 1, 18-105 Suraż

Tel. 85 650 31 21

Fax: 85 650 30 29

e-mail: zsipowsuraz@wp.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Szkolenie z zakresu stosowania nowoczesnych metod edukacyjnych dla 22 nauczycieli. W efekcie realizacji szkolenia przewiduje się, że nauczyciele nabędą wiedzę i umiejętności stosowania nowoczesnych metod edukacyjnych, podniosą poziom kompetencji zawodowych w zakresie:

- aktualnej wiedzy ogólnodydaktycznej i metodycznej

- realizacji procesu kształcenia w sposób wspomagający i organizujący uczenie się uczniów

- moderowanie procesem rozwoju ucznia, angażowania, rozbudzania zainteresowań, gotowość do rozwiązywania problemów, innowacyjność, kreatywność i przedsiębiorczość.

Program musi realizować powyższe treści tak, aby nauczyciele uczestniczący w programie:

-podnieśli wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod nauczania (w tym techniki czytania, notowania, zapamiętywania informacji, itp.)

-stosowali wiedzę z zakresu psychologii uczenia (prawidłowe rozpoznanie potrzeb i możliwości uczniów;

-podnieśli umiejętności pracy z klasami mieszanymi (uczniowie bardzo słabi i bardzo zdolni);

-praktycznie i teoretycznie przygotowani zostali do prowadzenia zajęć programów realizujących nowoczesne metody edukacyjne, z uczniami w wieku 7-16 lat poprzez uzyskanie przez nich certyfikatu trenera nowoczesnych metod edukacyjnych.

Liczba godzin szkolenia w ramach projektu wyniesie 240 godzin lekcyjnych (3 grupy x 80h)

Szkolenie zakończone egzaminem praktycznym i teoretycznym.

Miejsce realizacji szkolenia: Zespół Szkół i Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Surażu, ul. Szkolna 1, 18-105 Suraż

 1. Dostawa 22 zestawów materiałów dla 22 nauczycieli uczestniczących w projekcie „Nowoczesny Zespół Szkół i placówek Oświatowo- Wychowawczych w Surażu” realizowanego w Zespole Szkół i placówek Oświatowo- Wychowawczych w Surażu, niezbędnych do realizacji szkolenia i uzyskania założonych efektów kształcenia oraz celów i wskaźników projektu. Materiały muszą być komplementarne ze złożonym programem szkolenia opisanym w punkcie 1.

Każdy zestaw materiałów dla nauczycieli musi zawierać co najmniej:

 1. a) podręcznik do kursu,
  b) podręcznik trenera,
  c) materiały metodyczne,
  d) testy,
  e) formularze ćwiczeń,
  f) kolorowy segregator,
  g) zestaw 10 kości do poszerzenia pola widzenia,
  h) komplet 5 wskaźników do treningu czytania,
  i) zestaw kółeczek do synchronizacji półkul mózgowych,
  j) komplet 3 piłeczek do żonglowania

W przypadku jeśli Wykonawca składa ofertę na podręczniki obejmujące programy równoważne, zobowiązany jest przedstawić pisemnie opis, potwierdzający jednolity program nauczania każdego z nich, realizowany w oparciu o oferowane materiały dydaktyczne. Prezentowany program nauczania może być wzbogacony innymi metodami dydaktycznymi stosowanymi w pedagogice dostosowany do dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, ale jego podstawa musi być zgodna z wymogami projektu i zawierać wszystkie niezbędne elementy. Dostarczone materiały powinny być nowe i wykonane w ramach bezpiecznej technologii.

 

 1. Szkolenie cyfrowe w zakresie stosowania narzędzi TIK w procesie kształcenia dla 22 nauczycieli. W efekcie realizacji szkolenia nauczyciele zdobędą wiedze w zakresie korzystania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym w tym włączenia ich do regularnego nauczania przedmiotowego, a w szczególności:

- miejsce TIK w procesie kształcenia i ich znaczenie dla efektów uczenia się uczniów

- środki dydaktyczne oparte na TIK

- zasady stosowania TIK w procesie dydaktycznym

- kryteria i przykłady zastosowania TIK w kształceniu

 

Liczba godzin szkolenia w ramach projektu wyniesie 160 godzin lekcyjnych (4 grupy x 40h)

Szkolenie zakończone egzaminem praktycznym i teoretycznym.

Miejsce realizacji szkolenia: Zespół Szkół i Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Surażu, ul. Szkolna 1, 18-105 Suraż  

 

 1. Wsparcie metodyczne i technologiczne nad prawidłowością wdrażanych metod i technik oraz prowadzonych zajęć w ramach projektu „Nowoczesny Zespół Szkół i placówek Oświatowo- Wychowawczych w Surażu” realizowanego w Zespole Szkół i placówek Oświatowo- Wychowawczych w Surażu

1) Wsparcie obejmuje profesjonalny nadzór nad merytoryczną realizacją zadań projektowych, obserwacje zajęć i lekcji oraz spotkania wspierające dla nauczycieli z wiedzą teoretyczną, pomoc we wdrażaniu nowych technik i technologii w praktyce bieżące rozwiązywanie problemów związanych z wykorzystywaniem poznanych technik, metod i sprzętu do realizacji zadań projektowych oraz do realizacji własnych lekcji przedmiotowych.

2) Liczba godzin wsparcia metodycznego i technologicznego w ramach projektu wyniesie 580 godzin i musi zawierać:

132 h obserwacji (min. 1 x semestr)

96 h konsultacji grupowych (min 1 x miesiąc)

352 h konsultacji indywidualnych( min  1 h / nauczyciel x miesiąc)

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

 1. Dysponuje minimum 2 trenerami nowoczesnych technik edukacyjnych posiadającymi wykształcenie wyższe na kierunku: filologicznym, pedagogicznym, lub psychologicznym, legitymujący się certyfikatem trenera nowoczesnych technik edukacyjnych oraz certyfikatem metodycznym. Osoby te powinny mieć minimum 5-letnie doświadczenie w szkoleniu kadry pedagogicznej placówek oświatowych.
 2. Wykonywał usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń i wsparcia metodycznego dla nauczycieli z zakresu metodyki kształcenia i nowoczesnych technik edukacyjnych w ramach programów unijnych (np. Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w wymiarze minimum 200 godzin każde, o wartości co najmniej 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) każde, w ciągu ostatnich 5 lat. Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże iż wykonał 2 w/w usługi (umowy, w tym każda na rzecz innego podmiotu)

 

 

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

 1. Termin realizacji usługi szkoleniowej – od daty podpisania umowy do 31.12.2018r.
 2. Termin realizacji dostawy materiałów szkoleniowych – w ciągu 1 tygodnia od daty podpisania umowy.
 3. Termin realizacji usługi wsparcia metodyczno-technologicznego nauczycieli – od daty zakończenia szkolenia do 30.06.2020 r.

 

 1. Opis przygotowania oferty.
 2. Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 3. Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:

 

Oferta na ,,Realizację zadania nr 2, 3 i 4 w projekcie „Nowoczesny Zespół Szkół i Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Surażu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.”

Nie otwierać przed: 22.08.2018r. r. godz. 10.00

 

 1. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz oferty - wzór załącznik nr 1 do zapytania,

2) wykaz osób - wzór załącznik nr 2 do zapytania,

3) wykaz wykonanych usług szkoleniowych – wzór załącznik nr 3

4) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

5) kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru placówek edukacyjnych prowadzonego przez Prezydenta/Burmistrza Miasta, Wójta Gminy,

6) zaparafowany wzór umowy - załącznik nr 4,

7) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – wzór załącznik nr 5.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Miejsce i termin składania/otwarcia ofert.
 3. Ofertę należy złożyć (osobiście lub listownie) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu, 18-105 Suraż, ul. Szkolna 1, w terminie do 21.08.2018r. r. do godziny 15.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2018r. r. o godz. 10.00
 5. Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 9. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

VII. Kryterium oceny ofert.

Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami:

         LP= A+ B+C, gdzie

Kryterium

Waga

A

cena

40%

B

kwalifikacje kadry dydaktycznej

30%

C

doświadczenie

30%

 

 1. waga kryterium: 40%.

Najwyższą liczbę punktów – (A=40 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według poniższego wzoru:

       Najniższa całkowita cena ofertowa spośród złożonych ofert  

A = ___________________________________________________      x   100 pkt x 40%

                                   Cena ofertowa badanej oferty

 

 1. Kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej:

Ocenieni będą poszczególni wykładowcy przedstawieni w ofercie poprzez zsumowanie punktów. Suma punktów uzyskanych przez poszczególnych wykładowców zostanie podzielona przez sumę punktów najkorzystniejszej oferty w tym kryterium.

B- Za najkorzystniejszą w tym kryterium zostanie uznana oferta, której suma punktów przyznanych każdemu wykładowcy będzie najwyższa i otrzyma 100 pkt.

B= 100 pkt x waga kryterium 30% = 30 pkt, a każda następna według poniższego wzoru:

 liczba punktów badanej oferty

B =        ______________________________________________         x 100 pkt  x 30%                                     

                 liczba punktów najkorzystniejszej oferty

 

Wykształcenie kadry dydaktycznej:

Wykształcenie wyższe z tytułem doktora lub profesora, posiadający uprawnienia trenerskie w zakresie nowoczesnych technik nauczania.

25 pkt

Wykształcenie wyższe magisterskie posiadający uprawnienia trenerskie w zakresie nowoczesnych technik nauczania.

10 pkt

 

 1. Doświadczenie wykonawcy

Ocena będzie dokonana w następujący sposób:

C- Za najkorzystniejszą, w tym kryterium zostanie uznana oferta Wykonawcy, który posiada doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń i wsparcia metodycznego dla nauczycieli  z zakresu metodyki kształcenia i nowoczesnych technik edukacyjnych w ramach programów unijnych (np. Program Operacyjny Kapitał Ludzki) obejmujących minimum 200 godzin, na kwotę co najmniej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w ciągu ostatnich 5 lat. – 20 pkt za każdą usługę (umowę).

Po przyznaniu punktów cząstkowych zostaną one zsumowane i podstawione do wzoru:

  • liczba punktów badanej oferty

C =        ______________________________________________         x 100 pkt  x 30%

 liczba punktów najkorzystniejszej oferty

 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.

Dorota Marczuk, e-mail zsipowsuraz@wp.pl

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, jeżeli Wykonawca powiązany jest osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Dyrektor ZSiPOW w Surażu

Dorota Marczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Marczuk

Data wytworzenia: 2018-08-14

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2018-08-14

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2018-08-14