konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suraż 2018

BK.7021.2.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Zamawiający:

Gmina Suraż, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż zaprasza do złożenia oferty na:  

  1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usługi polegającej na konserwacji i utrzymaniu w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suraż.

  1. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy
  2. Okres gwarancji: nie dotyczy
  3. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena
  4. Inne istotne warunki zamówienia:

Wykonawca ma obowiązek posiadać bazę firmy w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego.

Wszelkie inne warunki zamówienia określone są w umowie.

Ewentualny Wykonawca składając ofertę akceptuje zapisy umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania.

Wynagrodzeniem za wykonywanie przedmiotu umowy będzie kwota wynikająca z wykonania robót wycenionych na podstawie cen jednostkowych materiałów i robocizny zawartych w ofercie

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć  w Urzędzie Miejskim w Surażu, 18-105 Suraż przy ul. 11 Listopada 16, pokój 8, (sekretariat) w terminie do dnia  25.01.2018 r. do godziny 10:00 lub e-mailem na adres: umsuraz@zetobi.com.pl do 25.01.2018 r. do godz. 10.00.

  1. Warunki płatności:

Faktury za wykonywane usługi wystawiane będą w okresach miesięcznych.

Należność płatna w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, przelew.

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Marek Uszyński tel. 0856503597

  1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie z załączonym formularzem.

Urząd zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2018-01-15

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2018-01-31

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2018-01-15