ZAPYTANIE OFERTOWE

na konserwację oświetlenia drogowego

 

I. Zamawiający

Gmina Suraż

ul. 11 Listopada 16

18-105 Suraż

Tel. (85) 6503597

http://bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl/

e-mail: umsuraz@zetobi.com.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest wykonanie usługi:

KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERNIE GMINY SURAŻ

W zakres zamówienia wchodzi świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na konserwacji i bieżących naprawach, niezbędnych do prawidłowego działania oświetlenia drogowego, przyjmując czynnych 448 lamp wzdłuż dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Suraż w tym:

a)     Drogi powiatowe oprawy WSL815RM źródła światła Osram 150 – 6 szt.

b)     Drogi powiatowe oprawy WSL 800 źródła światła Osram 100 – 341szt.

c)     Drogi gminne WSL 870 źródła światła Osram 70 – 101 szt.

d)     Teren gminy obejmuje miejscowości Suraż, Końcowizna, Zawyki – Ferma, Zawyki, Doktorce, Lesznia, Zimnochy Świechy, Zimnochy Susły, Rynki, Średzińskie, Kowale.

Wykonawca uwzględnia zakup materiałów, robociznę, pracę sprzętu i inne niezbędne czynności związane ze świadczeniem usługi.

Zakres prac obejmuje:

-       wymianę niesprawnych źródeł światła,

-       wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw,

-       czyszczenie opraw, mycie kloszy i elementów odblaskowych,

-       wymianę niesprawnych bezpieczników,

-       konserwację słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych,

-       przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej,

-       regulacja zegarów sterujących załączaniem i wyłączaniem oświetlenia,

-       wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów, styczników, gniazd       bezpiecznikowych)

-       wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach,

-       usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn,

-       naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej,

-       zabezpieczenie urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie np. w wyniku kolizji drogowych,

-       kontrolę sprawności oświetlenia na terenie gminy,

-       prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia ulicznego w tym zapisów dotyczących wykonanych prac konserwacyjnych,

-       zgłoszenia i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia ulicznego,

-       prowadzenie  i aktualizacja ewidencji lamp oświetlenia ulicznego

-       oraz innych prac niezbędnych do prawidłowego działania oświetlenia drogowego oraz parkowego.

 

II. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

 

III. Opis sposobu przyjmowania oferty

Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego oraz złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie i opisać następująco: Oferta na: Konserwację oświetlenia drogowego na terenie gminy Suraż.

 

IV. Miejsce oraz termin składania ofert

1.           Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż.

2.           Termin składania ofert: do dnia 18.11.2015 r. do godz. 10.00

3.           Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.           Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: http://bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl/

 

V. Opis wymagań stawianych wykonawcy

1.           O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a.          posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia,

b.          znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

 

VI. Istotne postanowienia umowy

1.           Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie dokonywać przeglądu oświetlenia, a także przyjmować zgłoszenia napraw ze strony Zamawiającego.

2.           Zgłoszenia awarii oświetlenia drogowego przyjmowane będą przez Wykonawcę w godz. 7.30 – 15.30 we wszystkie dni robocze pod nr tel. podanym przez Wykonawcę lub na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail).

3.           Wykonawca zobowiązuje się w czasie 24 godzin usuwać zgłaszane awarie nieczynnych obwodów oświetlenia ulicznego i awarie zegarów sterujących, a w czasie 3 dni awarie pojedynczych źródeł oświetlenia

4.           W przypadku braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii, Zamawiający może zlecić usunięcie awarii innemu wykonawcy, a koszty prac potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, któremu powierzono przedmiot umowy.

 

VII. Płatność za przedmiot zamówienia

1.           Płatność ryczałtowa miesięczna, płatna po upływie miesiąca rozliczeniowego i po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

2.           Zamawiający nie dopuszcza przedpłat.

 

VIII. Kryterium oceny ofert

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%).

 

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: http://bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl/

 

X. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela p. Marek Uszyński pod numerem telefonu (85) 6503597

 

XI. Załączniki:

1.           Wzór formularza ofertowego.

 

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2015-11-09

Data modyfikacji: 2015-12-02

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2015-11-09