Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w ciągu drogi powiatowej Nr 1521B ulicy Piłsudskiego w Surażu

BK.7013.2.2018                                                                                   Suraż dnia 6 sierpień 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w ciągu drogi powiatowej Nr 1521B ulicy Piłsudskiego w Surażu
(odnowienie powłok malarskich na balustradach mostu)
”.

 1. INFORMACJE OGÓLNE:

            Planowana wartość przedmiotu zamówienia kształtuje się na poziomie niższym niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 poz. 1579), zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

            Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postepowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suraż
ul. 11 listopada 16
18-105 Suraż

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Prace konserwatorskie maja być wykonane na moście przez rzekę Narew w miejscowości Suraż, obiekt znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1521B ulicy Piłsudskiego. Do zabezpieczenia antykorozyjnego przeznaczone są balustrady po prawej i lewej stronie obiektu. Balustrady wykonane są z płaskowników, wysokość balustrady do 1m, długość balustrady do zabezpieczenia to 240mb. Łączna powierzchnia balustrady 260m2.
 2. Dopuszcza się wyłącznie stosowanie systemu malarskiego posiadającego ważną aprobatę techniczną IBDiM. Do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wymaga się zastosowania systemu epoksydowo – poliuretanowego. System powinien zapewnić wysoką odporność na działanie agresywnych środków chemicznych i czynników atmosferycznych oraz dobrą trwałość barw. Zestaw zabezpieczający powinien składać się z minimum 2 warstw, warstwy gruntującej i warstwy nawierzchniowej. Łączna minimalna grubość powłoki ma wynosić min. 240 µm.
 3. Prace malarskie maja być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ochronie środowiska naturalnego. Zamawiający wymaga, aby czyszczenie konstrukcji na budowie odbywało się przy pomocy urządzeń o zamkniętym obiegu, by do środowiska nie przedostawały się pyły metaliczne z czyszczonych powierzchni.
 4. Kolorystyka balustrad to kolor niebieski RAL5017 I RAL9010, stosowane naprzemiennie w odcinkach długości 1m.
 5. Każdy z wykonawców zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia.
 6. Materiały potrzebne do wykonania prac konserwacyjnych będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.
 7. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót.
 8. Przedmiot zapytania ofertowego będzie rozliczany obmiarowo.
 9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w zapytaniu ofertowym
  i prawidłowe i terminowe wykonanie umowy. Płatność jednorazowa, dokonywana będzie w ciągu 14 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury.
 10. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru robót.
 11. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady:
 • nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając termin usunięcia wad.
 • uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi.
 1. Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 28 września 2018r.
 2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.
 4. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.
 5. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 6. Wykonawca złoży ofertę na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
 7. Termin składania ofert upływa w dniu 17 sierpnia 2018r. o godz. 15:00. Ofertę należy złożyć pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż lub przesłać elektronicznie na adres: umsuraz@zetobi.com.pl.
 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Burmistrz Suraż

Henryk Łapiński

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Lokalizacja mostu.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek

Data wytworzenia: 2018-08-06

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2018-08-30

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2018-08-06