Suraż, dnia 26 maja 2015 r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Suraż – ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż

tel. 0856503596
fax 0856503184

adres strony internetowej : http://bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl/

adres poczty elektronicznej: umsuraz@zetobi.com.pl

godziny urzędowania: pn. – pt. 745 - 1545

NIP: 9661722485

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423) [zwanej dalej także „pzp”] oraz z Zarządzeniem Burmistrza Suraża Nr 1/15 z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie regulaminu udzielania przez Urząd Miejski w Surażu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej kwoty 30. 000 euro.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w Doktorcach. Zakres robót obejmuje wykonanie:

- sieć wodociągowa Ø110mm PE  – 92m

- sieć wodociągowa Ø 63mm PE  – 10m

- sieć wodociągowa Ø 80mm rury żeliwne – 1,5m

- odcinki do nieruchomości Ø 32 mm PE – 32m

- trójnik kołnierzowy żeliwny 100/80 mmm – 2kpl

- zasuwy żeliwne kielichowe z obudową i skrzynką PE o śr. 32 mmm – 3 szt.

- zasuwa kołnierzowa z króćcami do rur PE 100mm – 1 kpl.

- zasuwa kołnierzowa Dn 80 z obudową i skrzynką– 2 kpl.

- hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm -  1 szt.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne;

- roboty montażowe;

- roboty odtworzeniowe nawierzchni;

- wykonanie płukania, próbę szczelności, dezynfekcję sieci wodociągowych.

 

 1. Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia na wykonane roboty (w tym użyte materiały i robocizna) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
 2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.).
 3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na podstawie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi wszystkimi protokołami odbioru, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, pomiarów i sprawdzeń niezbędnych do odbioru i przekazania do użytkowania oraz stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów sieci z osobna jak i w całości.
 4. W przypadku zaakceptowanych przez Zamawiającego odstępstw, zmian w dokumentacji technicznej w trakcie realizacji przedmiotu umowy po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację powykonawczą podpisaną przez Kierownika Budowy i potwierdzoną przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego.
 5. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Odniesieniem oceny równoważności są również normy przypisane poszczególnym materiałom, które określają parametry jakościowe i cechy użytkowe. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia.
 6. Zamówienie będzie dofinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 7. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w:
  1. projekcie budowlanym budowy sieci wodociągowej w Doktorcach (stanowiącym Załącznik Nr 1a) oraz
  2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) (stanowiącej Załącznik Nr 1b) oraz
  3. Przedmiaru robót (stanowiący Załącznik Nr 1c).
 8. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 4.
 9. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 45231300 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

 1. Zaleca się aby każdy Wykonawca na własny koszt dokonał oględzin terenu celem sprawdzenia i zapoznania się z przyszłym terenem budowy oraz warunkami związanymi z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz uzyskania informacji koniecznych do oceny i wyceny wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 19 czerwca 2015r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału

w postępowaniu,

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiadają wiedzę i doświadczenie

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym

d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez wykazanie dysponowania przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie – sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń legitymującej się minimum 3 – letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy lub robót sanitarnych.

e) posiadają sytuację ekonomiczna i finansową

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ);
 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (zgodnie z załącznikiem nr 3)
 3.  oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują:

Pisemnie na adres: Urząd Miejski w Suraż ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż

Faksem nr 085 6503184

Drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: umsuraz@zetobi.com.pl

 1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
  1. Uszyński Marek

Osoba ta udziela informacji w godz. 745 - 1545, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

Osoba ta jest uprawniona do potwierdzania otrzymania przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych przez Wykonawców.

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, kierując swoje zapytania ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby uprawnionej do kontaktów z Wykonawcami. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt 1.
 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez wskazania źródła zapytania, zostanie zamieszczona wyłącznie na stronie Internetowej: http://bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl/

VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert

1) Oferta Wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia winna być sporządzona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie długopisem.

2) Wszystkie załączniki do oferty winny być napisane w sposób czytelny i trwały, w języku polskim.

3) Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc., muszą być parafowane przez Wykonawcę.

4) Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy.

5) Wzór oferty stanowi załącznik nr 5.

6) Oferta musi być złożona w kopercie zabezpieczonej poprzez zaklejenie powinna zawierać nazwę i pełny adres Wykonawcy oraz adres Gminy Suraż, ul. 11 Listopada 16; 18-105 Suraż oraz oznaczenie „Przetarg na budowę sieci wodociągowej w Doktorcach”.

7) Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków (zgodnie z załącznikiem nr 2);

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (zgodnie z załącznikiem nr 3).

c) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

i) w przypadku wystąpienia podwykonawców: zakres powierzonych im części zamówienia (jeżeli dotyczy);

j) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, załączniki i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty) - (jeżeli dotyczy);

l) kosztorys ofertowy;

8) Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9) Wszystkie strony załączników do oferty muszą być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający zdekompletowaniu ich zawartości, a każda strona oferty winna być

czytelnie opatrzona kolejnym numerem.

10) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

11) Wykonawca proponujący urządzenia równoważne do wskazanych w dokumentacji,

winien wraz z ofertą złożyć tabelaryczne zestawienie urządzeń równoważnych wraz z ich porównaniem do urządzeń projektowanych, uzupełnionych odpowiednimi dokumentami.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w: Urzędzie Miejskim w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż, w terminie najpóźniej do dnia 2 czerwiec 2015r., do godz. 1200 .
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 czerwca 2015r., w Urzędzie Miejskim w Surażu
  ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż, o godzinie 1210.

X. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie wykonawcy;
 3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
 4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
 5. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty pomocnicze w tym również: koszty związane z zorganizowaniem zaplecza budowy i jego utrzymaniem, odpowiednim zabezpieczeniem prowadzonych robót, koszty opłat za zajęcie pasa drogowego, koszty obsługi geodezyjne inwestycji w tym sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej, przekazaniem dokumentacji powykonawczej (ewentualne uzupełnienia do projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robót).
 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ofertową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ofertowa podana słownie.
 7. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego na podstawie przedmiaru robót.
 8. Kosztorys ofertowy powinien być zgodny z przedmiarem robót.
 9. Ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym będą służyły do wyliczenia wartości ewentualnych robót zaniechanych lub wyłączonych.
 10. Wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia kosztorysów ofertowych wraz z ofertą. Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową sporządzoną metodą uproszczoną z wyszczególnieniem: opisu robót, ilości przedmiarowej i jednostki miary robót, ceny jednostkowej robót oraz wartości roboty. Do kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej należy załączyć zestawienia:
 11. materiałowe
 12. robocizny
 13. sprzętu

oraz określić poziom zastosowanych wskaźników narzutów.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. 
 2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty spełniające warunki zawarte w ninejzym zapytaniu ofertowym.
 3. Ocena nastąpi w skali od o do 100pkt.
 4. Ilość punktów w kryterium cena za realizację przedmiotu zamówienia przyznawana będzie wg wzoru: X/Y X 100 gdzie: X: cena oferty z najniższą ceną, Y: cena oferty ocenianej.
 5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ocenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 7. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

XII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści także na stronie internetowej http://bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl/ oraz w swojej siedzibie.
 2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
 3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w Projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 4. Jednocześnie zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu informacje o osobach, które w jego imieniu będą podpisywały umowę oraz inne informacje, o które uzupełniony musi zostać Projekt umowy, w celu podpisania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Istotne dla stron postanowienia umowy są zawarte w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
 2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa uwzględniająca warunki określone w Projekcie umowy, o którym mowa w ust. 1.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy:

 

a) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany;

b) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;

c) zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. ewentualne wykopaliska archeologiczne).

d) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego,

e) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych,

f) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

g) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.

h) ograniczenie zakresu robot wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia;

i) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.

j) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

k) zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek zamawiającego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego;

l) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.

m) W przypadku zaistnienia zmiany w budżecie gminy dokonanej z uwzględnieniem art. 231 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

n) zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

o) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego;

p) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

r) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze,

s) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy nie leży w Interesie Publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia

t) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, za zgodą zamawiającego, Inspektora nadzoru autorskiego, na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami:

 • zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania

elementu robót,

 • rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt,
 • projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór autorski i zatwierdzony przez Zamawiającego,
 • zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sytuacji gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych.

O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.

Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy.

 

XXVI. Załączniki do SIWZ

Integralną częścią niniejszej SIWZ stanowią następujące załączniki:

 • Załącznik Nr 1: Projekt budowlano – architektoniczny  - Załącznik Nr 1a; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Załącznik Nr 1b; Przedmiar robót – Załącznik Nr 1c;
 • Załącznik Nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
 • Załącznik Nr 3: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi;
 • Załącznik Nr 4: Projekt umowy
 • Załącznik Nr 5: Formularz ofertowy

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2015-05-26

Data modyfikacji: 2015-06-03

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2015-05-26