EWIDENCJE PODATKÓW I OPŁAT

/ podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, podatek leśny od osób prawnych, podatek rolny od osób prawnych, podatek od nieruchomości osób prawnych, opłata targowa, opłata administracyjna /.

 

Ewidencje podatków i opłat prowadzone  są w Urzędzie Miejskim na jednoosobowym stanowisku d/s księgowości podatkowej / pokój nr 3/.

 

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa

 

/ Dz. U. z 1997 roku Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami /.

 

Dane zawarte w ewidencji podatkowej udostępnianie są na podstawie art. 23 i 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 / oraz art. 298 i 299 Ordynacji podatkowej.

 

Art.23 i 29 ustawy o ochronie danych osobowych określa dopuszczalność oraz sposób przetwarzania danych zawartych w ewidencji podatkowej. Dane osobowe udostępnia się na pisemny umotywowany wniosek osób których dane dotyczą, chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

 

Art. 298 i 299 Ordynacji podatkowej określa podmioty którym udostępniane są dane zawarte

w rejestrze. Dane udostępniane są na pisemny wniosek : ministra właściwego do spraw finansów publicznych, innego organu podatkowego, organu kontroli skarbowej, pracownikowi wywiadu skarbowego, Najwyższej Izbie Kontroli- w zakresie i na zasadach określonych  w przepisach o NIK, sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora funkcjonariuszom Policji, służbom ochrony państwa i  ich funkcjonariuszom-w zakresie określonym przez organ podatkowy, wojewodzie i Prezesowi Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców – w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, innym organom w przypadkach i na zasadach określonych w innych ustawach oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita Polska, organom celnym, powiatowym oraz wojewódzkim urzędom pracy, jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych- w celu realizacji zadań określonych w przepisach o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań ustawowych, komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniom egzekucyjnym, jednostkom organizacyjnym KRUS i ZUS a także komornikom sądowym mogą być udostępniane informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników. 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2004-10-06

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2004-10-06

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2004-10-06