Ewidencja podatkowa

 

 

Podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny

 

Ewidencja podatkowa prowadzona jest w Urzędzie Miejskim na jednoosobowym stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat /pokój nr.3/

 

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa

 

/ Dz. U. z 1997 roku Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami /.

 

Dane zawarte w ewidencji podatkowej udostępnianie są na podstawie art. 23 i 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 / oraz art. 298 i 299 Ordynacji podatkowej.

 

Art.23 i 29 ustawy o ochronie danych osobowych określa dopuszczalność oraz sposób przetwarzania danych zawartych w ewidencji podatkowej. Dane osobowe udostępnia się na pisemny umotywowany wniosek osób których dane dotyczą, chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

 

Art. 298 i 299 Ordynacji podatkowej określa podmioty którym udostępniane są dane zawarte

w ewidencji podatkowej. Dane udostępniane są na pisemny wniosek : ministra właściwego do spraw finansów publicznych, innego organu podatkowego, organu kontroli skarbowej, pracownikowi wywiadu skarbowego, Najwyższej Izbie Kontroli- w zakresie i na zasadach określonych  w przepisach o NIK, sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora funkcjonariuszom Policji, służbom ochrony państwa i  ich funkcjonariuszom-w zakresie określonym przez organ podatkowy, wojewodzie i Prezesowi Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców – w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, innym organom w przypadkach i na zasadach określonych w innych ustawach oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita Polska, organom celnym, powiatowym oraz wojewódzkim urzędom pracy, jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych- w celu realizacji zadań określonych w przepisach o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań ustawowych, komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniom egzekucyjnym, jednostkom organizacyjnym KRUS i ZUS a także komornikom sądowym mogą być udostępniane informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników. 

 

Podatek leśny

Na podstawie art.4 ust.4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz, U. Nr 200 poz. 1682 z poźn. zm.) ogłasza się średnia cena sprzedaży drewna, obiczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. i wynosiła 147,28 zł za 1 metr sześcienny.

Powyższe dane są zgodne z komunikatem Prezesa GUS z dnia 22 października 2007 r.

 

Opracował

Teresa Skrzypkowska

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2004-10-06

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2008-07-23

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2004-10-06