PROTOKÓŁ Nr XXXVII/09

z sesji Rady Miejskiej w Surażu w dniu 01.12.2009 r. w Świetlicy Wiejskiej w Zimnochach

 
 
Ad. 1.

Obrady otworzył i przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zygmunt Jarmoc.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

W sesji uczestniczyło 15 radnych, Burmistrz Suraża, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, sołtysi oraz zaproszeni goście ( listy obecności stanowią załącznik do protokołu).

 
Ad.2.

Pan Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Surażu.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady.

5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

6. Przedłożenie informacji o treści komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie podatku rolnego na 2010 rok.

7. Przedłożenie informacji Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie podatku leśnego na 2010 rok.

8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

9. Projekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych.

10. Zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w Surażu w przedmiocie podatków, które nie podlegają zmianie w roku 2010.

11.Przedłożenie informacji Starosty Powiatu Białostockiego w sprawie budowy drogi powiatowej w Zimnochach.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Sprawy różne i wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Surażu.

Radni Rady Miejskiej w Surażu porządek obrad przyjęli 15 głosami jednogłośnie.

 
 
Ad.3.

Burmistrz Suraża Pan Sławomir Halicki przedłożył informacje z podjętych działań między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad.4.

Przystąpiono do głosowania protokołu z poprzedniej XXXVI sesji Rady Miejskiej w Surażu. Wynik głosowania 15 głosów za.

 
Ad.5.

Projekt uchwały nr XXXVII/197/09 z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Pani Chodorowska stwierdziła, iż bardzo dużo dokładamy do wodociągów.

Pan Leszczyński zaproponował aby zatrudnić dodatkowego administratora do wodociągów.

Pan Kowalewski stwierdził, iż na terenie Suraża dochodzi do częstych awarii przepompowni w związku z czym należy wymienić pompy.

Pan Leszczyński stwierdził, iż należy zaprosić speców do w/w problemu.

Pan Przewodniczący stwierdził, iż jedną z przyczyn jest osadzanie tłuszczów na przepompowniach, może należałoby zamontować dodatkowe separatory do zbierania nieczystości.

Radni zaproponowali skontaktowanie się ze specjalistami i zasięgnięcia opinii w tej kwestii oraz przedstawienie jej na następnej sesji.

Uchwałę nr XXXVII/197/09 z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. przyjęto 15 głosami za i stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad.6.

Zapoznano radnych z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r., która wynosi 34,10 zł za 1 tonę. Radni 15 głosami za przyjęli zaproponowaną cenę do wymiaru podatku rolnego na 2010 r. Wobec powyższego nie należy podejmować uchwały w sprawie ustalenia podatku rolnego.

Powyższy komunikat stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad.7.

Zapoznano radnych z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie z dnia 20 października 2009r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009r. Radni 15 głosami za zdecydowali, iż do podatku leśnego należy przyjąć cenę drewna tartacznego w/w komunikacie.

Powyższy komunikat stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad.8.

Projekt uchwały Nr XXXVII/198/09 z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przedstawiono propozycje komisji Rewizyjnej i komisji ds. Gospodarki i Budżetu w sprawie stawek podatkowych od nieruchomości na 2010 r.

Radni przyjęli następujące stawki:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, itd...kwotę 0,70 zł  od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne itd... kwotę 4,04 zł od 1 ha powierzchni

c)pozostałych itd...kwotę 0,32 zł od 1 m2 powierzchni

2) od budynków lub ich części:

a)mieszkalnych itd... kwotę 0,55zł od 1 m2 powierzchni użytkowe

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej itd... kwota 17,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu itd... 9,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych itd... kwota 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie itd...

Uchwałę Nr XXXVII/198/09 z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przyjęto jednogłośnie (15 głosami za) i stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad.9.

Projekt uchwały Nr XXXVII/199/09 z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Radni zadecydowali, iż w/w podatek na rok 2010 będzie kształtował się na poziomie roku bieżącego.

Uchwałę Nr XXXVII/199/09 z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych przyjęto jednogłośnie (15  głosami za) i stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad.10.

Pani Sekretarz przedstawiła uchwały z 2009r. o zwolnieniach, radni zadecydowali pozostawienie tych uchwał na poziomie roku bieżącego.

 
Ad.11.

Przedstawiciele ze Starostwa przedłożyli informacje w sprawie budowy drogi powiatowej w Zimnochach.

 
Ad.12.

Pani Chodorowska zwróciła się z pytaniem, czy w 2010 r. będzie wykonane ocieplenie szkoły w Surażu? Nadmieniła, iż przez ocieplenie uzyskamy mniejszy koszt ocieplenia budynku.

Pan Stypułkowski zapytał o termin wykonania siedzeń na trybuny na stadionie w Surażu?

Pan Wołoszczyk prosił o wyjaśnienie w jaki sposób Burmistrz zamierza rozwiązać problem budowy wiatraków na terenie gminy.

Pan Laskowski stwierdził, iż sprawę wiatraków powinni ocenić fachowcy.

Pan Burmistrz Suraża poinformował, iż zostanie złożony wniosek o fundusze unijne na remont i ocieplenie przedszkola w Surażu. Co się tyczy budowy wiatraków to poszło pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o opinię w przedmiocie zmiany przeznaczenia użytków rolnych na budowę wiatraków. Podobnej treści pismo zostanie wysłane do Narwiańskiego Parku Narodowego.

Pan Puziuk zwrócił się z pytaniem czy jest podpisane porozumienie z Powiatem Białostockim na budowę drogi powiatowej przez Zawyki.

Pan Burmistrz stwierdził, iż nie jest podpisane porozumienie, ale została ogłoszona lista rankingowa.

 
Ad.13.

Brak wolnych wniosków.

 
Ad.14.

Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Surażu o godz. 1255

 

Protokołowała: Sylwia Filipczuk

 

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                  Pan Zygmunt Jarmoc

 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2010-01-22

Data modyfikacji: 2010-01-22

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2010-01-22