PROTOKÓŁ Nr XXXIII/09
z sesji Rady Miejskiej w Surażu w dniu 28.07.2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Surażu
 
 
Ad. 1.
Obrady otworzył i przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zygmunt Jarmoc.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
W sesji uczestniczyło 15 radnych, Burmistrz Suraża, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, sołtysi oraz zaproszeni goście ( listy obecności stanowią załącznik do protokołu).
 
Ad.2.
Pan Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad dodając dwa dodatkowe punkty dotyczący projektów uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie remontu kapitalnego skrzyżowania ulic J. Piłsudskiego, Białostockiej, Bielskiej i 11 Listopada w Surażu oraz w sprawie złożenia deklaracji o przystąpieniu do wspólnego zadania z Powiatem Białostockim p.n. ,,przebudowa drogi powiatowej- przejście przez miejscowość Zawyki’’
1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Surażu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady.
5. Przedstawienie koncepcji rewitalizacji Rynku Ruskiego w Surażu przez Panią dr inż. arch. Halinę Łapińską pracownika Politechniki Białostockiej.
6. Omówienie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczącej działek budowlanych w Surażu przez Panią mgr inż. arch. Marię Olchowską pracownika Politechniki Białostockiej.
7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/96/96 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 28 kwietnia 1996r. w sprawie likwidacji punktu publicznego w Rynkach i połączenia biblioteki w Surażu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Surażu
9. Projekt uchwały w sprawie wydzielenia i utworzenia z samorządowej instytucji kultury-Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Surażu, samorządowej instytucji kultury-Biblioteki Publicznej w Surażu oraz punktów bibliotecznych.
10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie remontu kapitalnego skrzyżowania ulic J. Piłsudskiego, Białostockiej, Bielskiej i 11 Listopada w Surażu.
11. Projekt uchwały w sprawie złożenia deklaracji o przystąpieniu do wspólnego zadania z Powiatem Białostockim p.n. ,,przebudowa drogi powiatowej- przejście przez miejscowość Zawyki’’
12. Omówienie sprawy dotyczącej zmiany statutu MGOK w Surażu polegającej na rozszerzeniu jego działalności o utworzone świetlice w Doktorcach, Rynkach i Zawykach i podjęcie stosownej decyzji.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Surażu.
Radni Rady Miejskiej w Surażu porządek obrad przyjęli 14 głosami jednogłośnie przy jednej osobie nieobecnej.
 
Ad.3.
Burmistrz Suraża Pan Sławomir Halicki przedłożył informacje z podjętych działań między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.4.
Przystąpiono do głosowania protokołu z poprzedniej XXXII sesji rady Miejskiej w Surażu. Wynik głosowania 14 głosów za, przy jednej osobie nieobecnej.
 
Ad.5.
Koncepcję rewitalizacji Rynku Ruskiego w Suraż oraz projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczącej działek budowlanych w Surażu przedstawił Pan Burmistrz w zastępstwie za Panią Halinę Łapińską i Panią Marię Olchowską pracowników Politechniki Białostockiej.
Pan Burmistrz stwierdził, iż cały projekt rewitalizacji rynku uwzględniał zalecenia konserwatorskie.
Ad.6.
Pan Burmistrz stwierdził, iż ta decyzja wymaga uzgodnień z rejonem energetycznym, drogowym, sanitariatem i tym wiążą się dodatkowe koszta.
Pani Celina Chodorowska stwierdziła, iż kwestie z podziałem nieruchomości regulowane zostały w dziale 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr 261 z późn. zm./, podział nieruchomości na podstawie decyzji Burmistrza. Ja nie wiem dlaczego szuka się u nas ludzi z Politechniki, a nie bierze się tych osób uprawnionych do opracowania koncepcji prowadzących działalność w tym zakresie. Ta osoba z Politechniki której pan zlecił infrastrukturę urbanistyczną powinna załatwić wszystkie sprawy kanalizację, wodociąg, elektrownię. Wspomniał Pan Burmistrz o sprzedaży tych działek pod zakład przemysłowy, a dlaczego nie sprzedamy tych działek dla mieszkańców gminy chcących nabyć te działki. Tam w tym momencie jest osiedle domków rodzinnych i teraz Pan chce to sprzedać pod zakład przemysłowy. Wspomniał Pan, że ten podział ma kosztować 200 tys. ale ile się zwróci po za inwestowaniu w te osiedle. Na zakład w tym miejscu nie wyrażą zgody mieszkańcy w tej okolicy Suraża.
Pan Burmistrz stwierdził, iż to leży w waszych rękach, ja wykonam to co uchwalicie. Tylko proszę wziąć pod uwagę, że trzeba te kwotę 200 tys. zabezpieczyć w budżecie, a sprzedać będziemy mogli dopiero około roku, dwóch.
Nie boję się wykonania budżetu w tym roku gdyż pokryjemy tą lukę ze sprzedaży działek w Doktorcach. Ten wolny teren jest położony między strefą usług a strefą mieszkalną, więc to nie koliduje aby powstał tam zakład usługowy. Na nasze zlecenie dokonano wyceny tych dwóch działek większych w które wchodziły w podział 14 działek mniejszych. Jedna działka w cenie 41 tys. o powierzchni nie całego hektar i druga działka na 33 tys. o pow. 0,93 ha. trzecia działka w którą wchodzi nasza żwirownia nie będzie wystawiona do sprzedaży. Wartość w tym wypadku działek z podziałem na mniejsze powierzchnie będzie jedynie w granicach 5-6 tys. nie uzbrojonej działki, wzrosła by wartość 2-3 krotnie gdyby te działki były uzbrojone, ale na to trzeba czasu i pieniędzy.
Pan Leszczyński zwrócił się z pytaniem skąd wzięto kwotę 200 tys.
Pan Burmistrz stwierdził, iż w to wchodzą: 40 tys. koszt podziału działek, projekt przebudowy linii energetycznej ok. 10 tys., projekt kanalizacji i projekt sieci wodociągowej 20 tys. zł, położenie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej i przebudowa linii energetycznej to za pozostałą kwotę.
Pan Leszczyński stwierdził, iż to kwota jest znacznie zawyżona.
Pani Chodorowska stwierdziła, iż w tegorocznym budżecie zaplanowano kwotę na podział tych działek i trzeba to zrealizować.
Pan Przewodniczący stwierdził, iż Pan Burmistrz w lutym już zapewniał o wykonanej pracy przez geodetę, a w marcu miały być wyznaczone granice tych działek. Pojawiła się jedynie kwestia uzbrojenia tych działek.
Pan Burmistrz stwierdził, wydawało mi się że to jest prostsza procedura ale od tego roku zmieniły się procedury i do wydanej decyzji trzeba uzgodnić projekty urbanistyczne. Winą jest brak planu zagospodarowania na naszym terenie.
Pani Sekretarz stwierdziła, iż geodeta wywiązał się ze swoich obowiązków wytyczył te działki wraz z infrastrukturą drogową ale żeby móc zatwierdzić podział tych działek musi być plan czy też decyzja o warunkach zabudowy, którą podpisuje Burmistrz ale taka decyzja musi być opracowana przez urbanistę.
Pani Chodorowska stwierdziła, iż w naszym przypadku wybrano nie odpowiedniego urbanistę.
Pan Leszczyński zwrócił się z pytaniem, czy zapytano tegoż urbanistę o cenę przed zleceniem?
Pan Burmistrz stwierdził, iż cena jest rynkowa 400 zł za jedną działkę czyli 14 działek ×400zł. Jeżeli ta Pani nie wywiąże się z uzgodnień wówczas zmienimy urbanistę.
 
Pan Przewodniczący stwierdził, iż najgorsze jest to że wszystko odwleka się w czasie proszę zatem już teraz zrezygnować z usług tego urbanisty i zlecić to komuś innemu.
Pan Wyszkowski – mieszkaniec Suraża stwierdził, iż jest w tym momencie na etapie wyrabiania pozwolenia na budowę i że cała procedura będzie trwała tylko dwa miesiące. Jednak moje dokumenty przetrzymano w naszym Urzędzie przez okres dwóch miesięcy dopiero po tym okresie przesłano moją sprawę dalej do Starostwa.
Pan Burmistrz stwierdził, iż nie wiedziałem o tej sprawie  jeżeli był taki fakt nie wywiązania się w terminie przekazania pisma na pewno wyciągnę konsekwencje. Chcę też w imieniu pracownika wytłumaczyć się, gdyż Pan Uszyński był przez ten okres sam, a inwestycji w  naszej gminie było bardzo dużo, złożyliśmy 5 samych projektów.
Pani Sekretarz stwierdziła, iż osobiście zajęła się tą sprawą i zainteresowany otrzymał decyzję w trybie pilnym. Fakt ten potwierdził Pan Wyszkowski.
 
Ad.7.
Pani Skarbnik zapoznała radnych z projektem uchwały Nr XXXIII/180/09 z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. przyjęto 12 głosami za przy 3 osobach nieobecnych.
Uchwała Nr XXXIII/180/09 z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/96/96 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 28 kwietnia 1996r. w sprawie likwidacji punktu publicznego w Rynkach i połączenia biblioteki w Surażu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Surażu.
Pan Przewodniczący stwierdził, iż ta decyzja o likwidacji świetlicy i punktu bibliotecznego 1996r. w Rynkach została zaproponowana przez radnego na prośbę mieszkańców gminy ze względu na brak zainteresowania.
Pan Leszczyński stwierdził, iż nie w wierzę że znajdzie się mieszkaniec, który będzie obsługiwał te punkty za darmo, a co za tym idzie to koszt zatrudnienia dodatkowej osoby na obsługę tych świetlic i punktów bibliotecznych.
Pan Puziuk stwierdził, iż Pan Burmistrz też obiecywał dla Stowarzyszenia że będzie pokrywał koszt Internetu w Zawykach, ale zaprzestało to tylko na obietnicach. To dla nas nie ma pieniędzy, a na to będą?
Pan Burmistrz stwierdził, iż to Stowarzyszenie jest właścicielem budynku po byłej szkole w Zawykach, my tylko wynajmujemy u Państwa pomieszczenie pod OSP. Proponowałbym zamiast na straż podpisać umowę na świetlicę i wówczas byłaby możliwość dofinansowania. Stwierdził, iż na razie nie muszą być to wszystkie trzy świetlice możemy to robić stopniowo. Świetlica w Rynkach jest brana pod uwagę, dlatego że w następnym roku przystąpimy do remontu tego budynku. Osoba zatrudniona jako instruktor w Surażu będzie miała wyznaczone dyżury do tych dodatkowych punktów bibliotecznych w Zawykach, Doktorcach i Rynkach. Wyposażymy te punkty w komputer i sieć internetową.
Pan Leszczyński zwrócił się z pytaniem, czy ten pomysł był na prośbę monitów mieszkańców wsi, czy to Pana wspaniałomyślność? Przypominam, że komputery trzeba ubezpieczyć i zabezpieczyć odpowiednio pomieszczenia. To wszystko wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Pan Wysocki, stwierdził, iż dla mieszkańców Doktorc to jest bardzo ważna sprawa gdyż trzeba zabezpieczyć pomieszczenie po byłym Gimnazjum pod świetlicę wiejską, a resztę budynku należy wydzierżawić tak żeby odciążyć gminę od kosztów utrzymania tego budynku.
Pan Danowski stwierdził, iż należy utworzyć świetlicę, ale punkty biblioteczne w żadnym wypadku. Takie punkty będą wymagały zatrudnienia dodatkowej osoby, ogrzewania i dodatkowych zabezpieczeń. Komputer to każdy ma w domu, trzeba się skupić na informatyzacji całej gminy, a nie tylko na punktach bibliotecznych.
Pan Leszczyński stwierdził, iż należy wydzierżawić ten budynek tak żeby chociaż gmina nie musiała zakupywać we własnym zakresie oleju opałowego. Stwierdził, iż zgromadzenie tych starych łóżek w budynku po byłym gimnazjum pod kwaterę turystyczną to wielki błąd, gdyż budynek nie zarobi w ten sposób na siebie.
Pan Burmistrz stwierdził, iż każdy mój pomysł jest krytykowany przez Państwa.
Stwierdził, iż w sprawie dróg robimy naprawdę dużo, trzeba zająć się czymś innym nawet jak w tym przypadku kwestią kulturalną. W Zawykach i w Doktorcach w tym momencie mamy odpowiednie zabezpieczenie i w pracownikach i budowlane.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/96/96 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 28 kwietnia 1996r. w sprawie likwidacji punktu publicznego w Rynkach i połączenia biblioteki w Surażu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Surażu, wynik głosowania: 9 głosów przeciw, 5 się wstrzymały, 1 osoba nieobecna. Powyższy projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie wydzielenia i utworzenia z samorządowej instytucji kultury-Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Surażu, samorządowej instytucji kultury-Biblioteki Publicznej w Surażu oraz punktów bibliotecznych, wynik głosowania: 11 głosów przeciw, 2 osoby się wstrzymały przy 2 osobach nieobecnych i powyższy projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.10.
Projekt uchwały Nr XXXIII/181/09 z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie remontu kapitalnego skrzyżowania ulic J. Piłsudskiego, Białostockiej, Bielskiej i 11 Listopada w Surażu, przyjęto 13 głosami za przy 2 osobach nieobecnych i stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.11.
Projekt uchwały Nr XXXIII/182/09 z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie złożenia deklaracji o przystąpieniu do wspólnego zadania z Powiatem Białostockim p.n. ,,przebudowa drogi powiatowej- przejście przez miejscowość Zawyki’’
Pani Sekretarz zapoznała radnych z pismem mieszkańców wsi Zawyki i Zawyki-Ferma w sprawie złożenia deklaracji Gminy do przystąpienia przebudowy drogi powiatowej biegnącej przez te miejscowości, w/w pismo dołączono do protokołu.
Pan Burmistrz stwierdził, iż ta inwestycja jest w planie wieloletnim w roku 2010 i będzie wspólnie realizowana z Powiatem.
Pan Krzysztof Pańkowski- sołtys Zawyk stwierdził, iż z informacji z zewnątrz wynika, iż koszt drogi przez Zawyki wyniesie 2mln. 250 tys., czyli w tym momencie gmina musi zabezpieczyć w budżecie na następny rok połowę tej ceny. Stwierdził, iż Starosta zapewnił ich, iż przystąpią do tej inwestycji jak Rada wyrazi wolę współpracy z Powiatem.
Uchwałę Nr XXXIII/182/09 z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie złożenia deklaracji o przystąpieniu do wspólnego zadania z Powiatem Białostockim p.n. ,,przebudowa drogi powiatowej- przejście przez miejscowość Zawyki’’ przyjęto 13 głosami za przy 2 osobach nieobecnych i stanowi załącznik do protokołu.
 
 
Ad.12.
Pan Przewodniczący stwierdził, iż po części ta sprawa została omówiona w punkcie 8. Stwierdził, iż zobowiązujemy Pana Burmistrza do wytyczenia pomieszczenia na świetlicę wiejską w budynku po byłym gimnazjum w Doktorcach, a resztę pomieszczeń do wydzierżawienia osobom zainteresowanym.
 
Ad.13.
Pan Danowski stwierdził, iż dalej nic nie zrobiono z ciśnieniem wody w Średzińskich. Zwrócił się z prośbą aby na następną sesję przygotować zestawienie osób, które miały umorzony podatek i nadal go nie płacą.
Pan Burmistrz stwierdził, iż problem ciśnienia wody można jedynie rozwiązać generalną naprawą pomp a na to trzeba mieć środki.
Pan Przewodniczący stwierdził, iż należy zainwestować w ten remont pomp.
Pan Wyszkowski stwierdził, iż woda jest najważniejsza, jeden festyn mniej i będzie odremontowana pompa.
Pan Burmistrz zwróciła się z pytaniem do radnych co robimy z podjazdami do Domu Kultury i OSP w Surażu?
Pan Leszczyński zwrócił się z pytaniem jaka jest na to Pana koncepcja?
Pan Burmistrz stwierdził, iż jest to strefa konserwatorska i wskazane byłoby ułożenie staro bruku o tej samej wartości co Pol bruk.
Pan Przewodniczący zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik czy nas w tym momencie stać jest na tą inwestycję?
Pani Skarbnik stwierdziła, iż w tym momencie wolnych środków nie mamy jedynie jest możliwość przesunięć między paragrafami rezygnując z jakiegoś zadania zaplanowanego na rok 2009
Pan Stypułkowwski zwrócił się z pytaniem co zostało zrobione w kwestii ściągalności podatków w naszej gminie, na tą sesje miały być przygotowane sprawozdanie w tej sprawie.
Pan Kowalewski stwierdził, i układanie bruku na ul. Rybnej bez odpowiedniego zagęszczenia nie zda egzaminu.
Pan Burmistrz stwierdził, iż ten bruk będzie zagęszczony przez Pana Waśkę oczywiście gratis.
Pan Kowalewski zwrócił się z pytaniem dlaczego nie zostali zaproszeni strażacy OSP na imprezę strażacką? Twierdzą, iż Pan Burmistrz za gminne pieniądze kupił sobie garnitur strażacki.
Pan Burmistrz stwierdził, iż zostali poinformowani prezesi OSP w sołectwach. Stwierdził, iż strażacy nie mogli zwołać zarządu, dlatego sam postanowiłem zorganizować tą imprezę.
Pan Leszczyński stwierdził, iż prezes gminy twierdził, iż nie proszono go o zwołanie zarządu. Nadmienił, iż w sprawach straży powinien Pan się konsultować ze mną, bo jak ja panu nie dorastam do pięt w dziedzinie turystyki tak mi Pan nie dorasta w dziedzinie straży. Więc komu organizowano tą imprezę czy dla straży, a może dla zespołu z Moskwy za pieniądze strażackie.
Pan Leszczyński zwrócił się z pytaniem do Pana Burmistrza kiedy będzie podpisana umowa z Marszałkiem w sprawie Orlika, co w sprawie przekazanych przez Legię siedlisk na stadion w Surażu. W imieniu mieszkańców Suraża proszę aby festyn Grodzisko na następny rok był organizowany w jednym miejscu, a nie jak do tej pory rozbity na dwa miejsca. Twierdzę, iż ten projekt za te pieniądze, zrobiony przez Politechnikę Białostocką na rewitalizację Rynku Ruskiego to wielka pomyłka.
Pan Sosnowski zwrócił się z prośbą aby został uprzątnięty parking koło stadionu. Zwrócił się z pytaniem do Pana Burmistrza, ile kosztowały wszystkie festyny w naszej gminie.
Pan Burmistrz stwierdził, iż umowa z Marszałkiem zostanie podpisana do końca sierpnia 2009r. Krzesełka na stadion z Legi będzie można dopiero pozyskać jak będą remontowana boczne boiska, co prawdopodobnie nastąpi na dniach. Jeżeli nie uda nam się pozyskać bezpłatnie to trzeba będzie zabezpieczyć w budżecie kwotę 7 tys. na zakup tych krzeseł. Miałbym propozycje do Wspólnoty w Surażu o sponsoring na ten cel. Jeżeli chodzi o Festyn w Surażu to można go zrobić w jednym miejscu, ale najlepszym miejscem będzie w przyszłości odremontowany Rynek Kościelny. Parking przy stadionie zostanie uprzątnięty.
Koszt festynu w Surażu w tym roku wyniósł ok. 12 tys. w Doktorcach i w Leszni ok. 2-3 tys.
Pan Stypułkowski prosił o przygotowanie na następną sesję informacji i zestawień liczbowych za zaległy podatek.
Ad.14.
Zapoznano radnych z pismem o pomoc dla powodzian z województwa podkarpackiego, które stanowi załącznik do protokołu.
Zapoznano radnych z podaniem mieszkańców Suraża w sprawie utworzenia placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym w Surażu.
Jeden z członków Wspólnoty –Pan Antoni Wyszkowski zaproponował, iż są gotowi przeznaczyć środki na ten cel.
 
Ad.15.
Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Surażu o godz. 1300
 
Protokołowała:
Sylwia Filipczuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2009-09-28

Data modyfikacji: 2009-09-28

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2009-09-28