PROTOKÓŁ Nr XXXVI/09
z sesji Rady Miejskiej w Surażu w dniu 30.10.2009 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Surażu
 

Ad.1. 

Obrady otworzył i przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zygmunt Jarmoc.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
W sesji uczestniczyło 15 radnych, Burmistrz Suraża, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, sołtysi oraz zaproszeni goście ( listy obecności stanowią załącznik do protokołu).
 
Ad.2.
Pan Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Surażu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady.
5. Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.
6. Informacja Burmistrza Suraża o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Sekretarza Gminy , Skarbnik Gminy, Dyrektorów Szkół, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Surażu o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych.
8. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie utrzymania porządku i czystości w Gminie.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Szkoły Podstawowej w Surażu i Publicznego Gimnazjum w Surażu za rok 2008-2009 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w tych szkołach.
10. Projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Suraż.
11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich.
12. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
13. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 141.500 zł na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetu Gminy w 2009r.
14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia poparcia Burmistrzowi Łap.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Surażu.
Radni Rady Miejskiej w Surażu porządek obrad przyjęli 14 głosami jednogłośnie przy jednej osobie nieobecnej.
Pani Sekretarz przekazała podziękowania i kosz słodyczy od Państwa Sakowicz - rodziców trojaczków za pomoc w dofinansowaniu zakupu wózka.
 
Ad.3.
Burmistrz Suraża Pan Sławomir Halicki przedłożył informacje z podjętych działań między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.4.
Przystąpiono do głosowania protokołu z poprzedniej XXXV sesji Rady Miejskiej w Surażu. Wynik głosowania 13 za, 2 osoby się wstrzymały.
 
Ad.5.
Pani Łucja Balicka zastępca kierownika wydziału ubezpieczeń społecznych rolników zapoznała radnych ze zmianami zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i wymiaru składek, powyższa informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przedstawiciel KRUS- pan Krzysztof Kozioł starszy specjalista do spraw prewencji zapoznał radnych z informacją o jednorazowym odszkodowaniu za wypadek przy pracy rolniczej, która stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.6.
Zapoznano radnych z informacją Burmistrza Suraża o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Dyrektorów Szkół (gimnazjum), osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza, która stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.7.
Zapoznano radnych z informacją Przewodniczącego Rady Miejskiej w Surażu o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych, która stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.8.
Zapoznano radnych z sprawozdaniem z realizacji uchwały w sprawie utrzymania porządku i czystości w Gminie i stanowi załącznik do protokołu.
Pani Chodorowska stwierdziła, iż należy zobowiązać właścicieli posiadłości do sprzątania chodników w okresie zimowym, a szczególnie na ul. Zabłudowskiej gdyż dzieci i młodzież uczęszczają tą drogą do szkoły.
Pan Danowski prosił o zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg o uprzątnięcie poboczy z krzaków i zarośli na drodze w Średzińskich oraz drzew naprzeciwko przepompowni w Średzińskich.
Pani Sekretarz stwierdziła, iż te drzewa należą do prywatnych właścicieli, którzy sami muszą wystąpić z wnioskiem o wycięcie tych drzew.
 
Ad.9.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Szkoły Podstawowej w Surażu i Publicznego Gimnazjum w Surażu za rok 2008 – 2009 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów w tych szkołach przedstawiła Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu Pani Dorota Marczuk, powyższa informacja stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.10.
Projekt uchwały Nr XXXVI/192/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Suraż.
Pani Dyrektor nadmieniała, iż ta uchwała ma na celu wprowadzenie dodatkowej opłaty w kwocie 80 zł za przedszkole, gdyż zakres prowadzenia przedszkola wykracza poza podstawę programową. W związku z czym zdecydowaliśmy wrócić do tej opłaty co na pewno wpłynie na poprawę warunków w przedszkolu.
Uchwałę Nr XXXVI/192/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Suraż przyjęto 13 głosami za, 1 osoba się wstrzymała przy 1 osobie nieobecnej i stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.11.
Projekt uchwały Nr XXXVI/193/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich.
Pani Sekretarz stwierdziła, iż ta dotacja będzie przekazana na zamontowanie osłon w celu zabezpieczenia witraży w Kościele Rzymskokatolickim p.w. Bożego Ciała w Surażu. Taką dotację przyznaje się wyłącznie na zabytek z naszej gminy wpisany do rejestru zabytków, a kościół jest właśnie takim zabytkiem. Konserwator zabytków wyraził zgodę na przeprowadzenie tych prac w kościele.
Uchwałę Nr XXXVI/193/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich przyjęto 12 głosami za, 2 osoby się wstrzymały przy 1 osobie nieobecnej.
Ksiądz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Bożego Ciała w Surażu Jerzy Bezubik podziękował radnym i władzy Urzędu za przekazanie środków finansowych oraz szczególne podziękowania dla Pani Sekretarz za pomoc prawną i biurową. Nadmienił, iż taka pomoc finansowa będzie bardzo mile widziana w przyszłości.
 
Ad.12.
Pani Skarbnik zapoznała z projektem uchwały Nr XXXVI/194/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. Nadmieniła, iż do zmian w tej uchwale należy uwzględnić dotację udzieloną od Wojewody Podlaskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego o kwotę 36.942 tys. zł. Zwróciła się z prośbą do radnych aby podjęli decyzję co do drogi  w Doktorcach. Nadmieniła, iż nastąpiły przesunięcia między paragrafami w oświacie na zakup dodatkowej zaleconej przez Sanepid zmywarki do kuchni w szkole.
Pani Chodorowska zwróciła się z pytaniem do Pani Skarbnik   w jaki sposób był planowany budżet skoro w rozdziale oświaty możemy teraz zmniejszyć aż do kwoty 20 tys. zł. W związku z czym przy następnym planowaniu budżetu należy przyjrzeć się wydatkom oświaty i nie zabezpieczać aż tylu środków na wydatki szkoły. W ciągu roku do budżetu wpływają jakieś środki ale my w dobie kryzysu zamiast zaoszczędzić to je wydajemy.
Pan Leszczyński stwierdził, iż wobec tej sytuacji budżet szkoły jest za bardzo wypasiony, co musi ulec zmianie.
Radni postanowili wyrzucić z budżetu dochód i wydatek przewidziany ze Schetynówki na drogę w Doktorcach w kwocie 246 tys. zł 
Uchwałę Nr XXXVI/194/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. przyjęto 12 głosami za, 2 osoby się wstrzymały, przy 1 osobie nieobecnej i stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.13.
Projekt uchwały Nr XXXVI/195/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 141.500 zł na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetu Gminy w 2009r.
Pan Leszczyński zwrócił się z pytaniem czy pieniądze z Ministerstwa w kwocie 333zł za Orlika wpłynęły do budżetu? Stwierdził, iż zrobione inwestycje w tym roku nie były zrobione z naszych środków tylko wszystko pokrył kredyt.
Pani Skarbnik stwierdziła, iż wpłynęły środki z Ministerstwa, a do Urzędu Marszałkowskiego złożyliśmy dopiero wniosek o płatność.
Pan Burmistrz stwierdziła, iż na ORLIKA wzięliśmy tylko 300 tys. kredytu a resztę przeznaczono na drogę w Zimnochach.
Pan Leszczyński stwierdził, iż w budżecie były zabezpieczone środki na drogę w Zimnochach.
Pani Skarbnik stwierdziła, iż wszystkie inwestycje które dofinansowaliśmy w ciągu roku dla Powiatu nie są naszymi inwestycjami tylko Powiatu. Te wydane środki nie będą ujęte w naszych wydatkach inwestycyjnych ale w wydatkach bieżących.
Uchwałę Nr XXXVI/195/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 141.500 zł na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetu Gminy w 2009r. przyjęto 11 głosami za, 3 osoby się wstrzymały przy jednej osobie nieobecnej i stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.14.
Projekt uchwały Nr XXXVI/196/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie udzielenia poparcia Burmistrzowi Łap przyjęto 13 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych.
Uchwała Nr XXXVI/196/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie udzielenia poparcia Burmistrzowi Łap stanowi załącznik do protokołu.
 
 
Ad.15.
Pan Wołoszczyk powrócił do sprawy drogi w Doktorcach stwierdzając, iż należy ją wykonać w tym roku i przyjąć ofertę firmy. Po rozmowach z fachowcami i mieszkańcami Doktorc poszliśmy na ustępstwa i zgodziliśmy się na wykonanie tej drogi w najtańszej wersji. Po konsultacjach należy stwierdzić, iż ten obecny projekt na tą drogę nie jest adekwatny do rzeczywistości.
Pan Laskowski stwierdził, iż na poprzedniej sesji była mowa że ta firma wykona tą drogę za 200 tys. zł i na taką kwotę radni wyrazili zgodę, a teraz złożono ofertę na kwotę przekraczającą koszt pierwotnego projektu.
Pan Przewodniczący stwierdził, iż na poprzedniej sesji wszyscy radni poparli wniosek Pana Leszczyńskiego o zaciągnięciu kredytu na drogę w Doktorcach w kwocie 150 tys. zł, przy założeniu że cały koszt inwestycji nie przekroczy 200 tys. zł.
Pani Sekretarz stwierdziła, iż organem decyzyjnym jest rada i to Państwo decydują ile środków przeznaczają na daną inwestycję. Ustawa o zamówieniach publicznych nakazuje wręcz komisji przed otwarciem ofert poinformować jaką kwotę przyznano na dane zadanie. Nie wyjaśnienie tej sytuacji przez komisję skutkuje złożeniem protestu. W naszym wypadku przyznano na drogę w Doktorach kwotę 200 tys. zł., a oferta opiewała na kwotę na 483 tys. zł co jest podstawą do unieważnienia przetargu. Nadmieniam, iż kosztorys na tą drogę przygotowany przez Instytut Zrównoważonego Rozwoju w Białymstoku był niższy niż kosztorys na takie same prace przez tą firmę która złożyła ofertę.
Pan Wysocki zwrócił się z pytaniem czy jest możliwość teraz wprowadzenia zmian w zakresie prac budowlanych po tym przetargu?
Pani Sekretarz stwierdził, iż w tym momencie należy wprowadzić te zmiany do projektu i ogłosić nowy przetarg z uwzględnieniem tych zmian. Trzeba teraz unieważnić ten przetarg który jest ze względu na różnice w cenie i dopiero możemy ogłaszać kolejny przetarg.
Pan Wysocki zwrócił się z pytaniem do Pana Przewodniczącego i Pana Burmistrza czy są za zrobieniem tej drogi?
Pan Przewodniczący stwierdził, iż jest za, ale tylko za te 200 tys. zł. które przyznaliśmy na poprzedniej sesji.
Pan Wysocki zaproponował aby ogłosić kolejny przetarg a w razie zwiększonych kosztów dołożyć do tej inwestycji skoro ta droga figuruje w zadaniach inwestycyjnych. Sprzedaliśmy działki na ten cel, władza obiecała tą drogę.
Pan Leszczyński stwierdził, iż jest to tylko droga lokalna jak zrobimy ją za 200 tys. zł przy zmniejszonych parametrach to ją róbmy.
Pan Przewodniczący stwierdził, iż ogłosimy drugi przetarg wówczas gdy kosztorys będzie opiewał na sumę 200 tys. zł. i zamykam temat drogi w Doktorach.
Pani Chodorowska zwróciła się z pytaniem czy cokolwiek jest robione z ulicą Zagmienną bo jeżeli nie, to te środki zabezpieczone można przeznaczyć na inny cel i co z działkami na Osiedlu?
Pan Burmistrz stwierdził, iż w sprawie ul. Zagumienej we wtorek będzie projektant tej drogi, decyzja na działki jest praktycznie gotowa.
 
Ad.16.
Pani Sekretarz zapoznała radnych z notatką służbową sporządzoną w dniu 12.10.2009r. w obecności Pana Zenona Jarmoca oraz podaniem Państwa Celiny i Zbigniewa Jarmoc w sprawie awarii sieci kanalizacyjnej, które stanowią załącznik do protokołu.
Pan Zenon Jarmoc mieszkaniec miasta Suraż stwierdził, iż to nie do pomyślenia że w XXI wieku dochodzi do takich awarii w sieci kanalizacyjnej i że pompy są włączane ręcznie a nie elektrycznie. Stwierdził, iż przy takiej awarii gdy ścieki są wybijane do domu czy na podwórko, nie ma na służbie odpowiedzialnego konserwatora w tym wypadku był to Pan Jabłoński Kazimierz.
Pan Leszek Holak stwierdził, iż ta pompa na tej ulicy od samego początku była awaryjna i ta na nią powinien być zamontowany monitoring.
Pan Stypułkowski stwierdził, iż od tego jest pracodawca i to on powinien wyciągnąć konsekwencje wobec swego pracownika.
Pan Burmistrz stwierdził, iż konsekwencje są wyciągane po przez zmniejszanie premii.
Pan Jabłoński konserwator sieci wodociągowo – kanalizacyjnej stwierdził, iż o awarii nie został bezpośrednio powiadomiony przez Pana Zenona Jarmoca tylko przez Pana Waldemara Hryniewieckiego.
Pan Zenon Jarmoc stwierdził, iż nie odbierano telefonów na hydroforni przez dyżurneg. Dopiero po interwencji do Pana W. Hryniewieckiego zareagowano na awarię kanalizacji i włączono pompę.
Pan Jabłoński stwierdził, iż w tym dniu był jego dyżur ale nie jesteśmy w stanie siedzieć cały czas na hydroforni, dlatego można dzwonić pod komórkę służbową. Rzeczywiście w tym dniu byłem nieobecny na dyżurze ale zastępował mnie Pan Hryniewicki.
Pan Hryniewicki stwierdził, iż poproszono mnie o zastępstwo gdy zgłoszono awarię ale komórkę służbową posiadał Pan Jabłoński.
 
 
Pan Stypułkowski zwrócił się z pytaniem dlaczego nie założono monitoringu na tej konkretnej pompie?
Pan Burmistrz stwierdził, iż monitoring został założony na przepompowniach wskazanych i zaleconych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku. 
Pan Laskowski zwrócił się z pytaniem jakie jest wobec tego rozwiązanie?
Pan Jabłoński stwierdził, iż może monitoring rozwiązał by ten problem.
Pan Przewodniczący zobowiązał Pana Burmistrza do wyciągnięcia konsekwencji wobec Pana K. Jabłońskiego, jeżeli nie będzie poprawy.
Pani Chodorowska zwróciła się z pytaniem do Pani Skarbnik ile środków wpłynęło do budżetu gminy za nowe podłącza do sieci wodociągowej?
Pani Skarbnik u nas nie ma obowiązku pobierania takiej opłaty a podłącza dokonują pracownicy prywatnie.
Pani Chodorowska stwierdziła, iż obowiązkiem pracowników konserwatorów sieci jest aby takie podłącza wykonywali w ramach pracy a nie prywatnie jako konkurencja dla gminy.
Pan K. Jabłoński stwierdził, iż nie możemy wykonywać takich przyłączy gdyż nie mamy uprawnień.
Pan Leszczyński stwierdził, iż w ramach pracy są potrzebne uprawnienia, a prywatnie już nie, to jest tylko dobra wola pracowników.
Pani Sekretarz zapoznała z podaniem NZOZ w Surażu, gdzie Pan doktor zwraca się z prośbą o bezpłatne wynajęcie części korytarza pod punkt apteczny w/w pismo stanowi załącznik do protokołu.
Pan Przewodniczący zwrócił się do radnych czy mają coś przeciwko wydzierżawieniu części korytarza pod ten cel.
Pani Sekretarz stwierdziła, iż nowe przepisy nie pozwolą na otwarcie nowego punktu aptecznego w tym miejscu w którym się znajduje w związku z czym pan doktor zaproponował inne miejsce.
Pan Leszczyński zwrócił się z pytaniem kto będzie ponosił koszty adaptacji tej części pod punkt apteczny?
Pan Danowski zwróciła się z pytaniem czy to miejsce wskazane na punkt apteczny nie będzie przeszkadzało w dojściu do stomatologa?
Pan Leszczyński stwierdził, iż można to wynająć, ale nie na takich zasadach jak wynajmuje Pan doktor.
Radni stwierdzili, iż będzie możliwość wynajmu ale za odpowiednią odpłatnością.
Pani Sekretarz zapoznała radnych z podaniem mieszkańców Rynek o przedłużenie godzin oświetlenia ulicznego w/w pismo stanowi załącznik do protokołu.
Pan Laskowski stwierdził, iż albo przedłużamy wszystkim czyli na terenie całej gminy albo nikomu.
Pan Leszczyński zwrócił się z pytaniem, czy wiadomo ile zaoszczędzamy na oświetleniu ulicznym wyłączając na noc? Prosiłbym o takie wyliczenia, jak nie byłaby to duża różnica to należy zastanowić się nad włączeniem oświetlenie na całą noc. Mam propozycję aby przedłużyć oświetlenie tylko na ten kwartał.
Pan Burmistrz stwierdził, iż w tym momencie nie stać gminę na przedłużanie czasu oświetlenia ulicznego.
Pan Przewodniczący zaproponował aby pozostać przy tym systemie oświetlania jaki jest w tym momencie. Stwierdził, iż należy zobowiązać Pana Burmistrza aby rozpoczął rozmowy w sprawie określenia zasad wydzierżawienia pomieszczenia pod punkt apteczny.
Zapoznano radnych z pismem MSD Polska Sp. z o.o., Dział szczepionek w sprawie dofinansowania przez radę szczepionek przeciw HPV dla wybranych roczników dziewcząt, które stanowi załącznik do protokołu.
Rada zadecydowała, iż w tym momencie brak jest środków w budżecie na ten cel.
Pan Leszek Holak zaproponował aby uprzątnięto i zasypano gruz przy wysypisku koło Pani Kowalewskiej.
Pan Sosnowski zwrócił się z prośbą o uprzątniecie wałów na moście.
 
Ad.17.
Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Surażu o godz. 1430
 
Protokołowała: Sylwia Filipczuk
 
                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                  Pan Zygmunt Jarmoc
 
 
 
                                                                                 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2009-12-07

Data modyfikacji: 2009-12-07

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2009-12-07