PROTOKÓŁ Nr XXXV/09
z sesji Rady Miejskiej w Surażu w dniu 24.09.2009 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Surażu
 
 
Ad. 1.
Obrady otworzył i przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zygmunt Jarmoc.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
W sesji uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz Suraża, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, sołtysi oraz zaproszeni goście ( listy obecności stanowią załącznik do protokołu).
 
Ad.2.
Pan Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad zamieniając punkt 7 w inny projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku o przyznanie dotacji celowej.
1. Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Surażu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady.
5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
6. Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Suraż zarządzania drogą powiatową.
7. Projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku o przyznanie dotacji celowej.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
10. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Suraż.
11. Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2009/2010
12. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Suraż.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Surażu.
Radni Rady Miejskiej w Surażu porządek obrad przyjęli 13 głosami jednogłośnie przy dwóch osobach nieobecnych.
 
Ad.3.
Burmistrz Suraża Pan Sławomir Halicki przedłożył informacje z podjętych działań między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.4.
Przystąpiono do głosowania protokołu z poprzedniej XXXIV sesji Rady Miejskiej w Surażu. Wynik głosowania 14 za przy 1 osobie nieobecnej.
 
Ad.5.
Projekt uchwały Nr XXXV/186/09 z dnia 24 września 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyjęto 14 głosami za przy 1 osobie nieobecnej.
Uchwała Nr XXXV/186/09 z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.6.
Projekt uchwały Nr XXXV/187/09 z dnia 24 września 2009r. w sprawie przejęcia przez Gminę Suraż zarządzania drogą powiatową.
Pan Owsiejczuk stwierdził, iż należy zastanowić się nad przejęciem tej drogi pod zarząd, gdyż przejmując ją wszystkie obowiązki spadną na gminę.
Pani Sekretarz nadmieniała, iż ta droga zostanie przejęta pod zarząd tylko na okres remontu, przejmując ją gmina będzie mogła złożyć wniosek na tą drogę do Schetynówki.
Pan Owsiejczuk stwierdził, iż ta droga jest drogą powiatową a dokumentację na nią robiła gmina. Zwrócił się z pytaniem do Pana Burmistrza, kto jest winien, iż brak jest całościowej dokumentacji na drogę w Zawykach Fermie?
Pan Burmistrz stwierdził, iż zależy mu aby tą drogę zrobić nawet gdy Powiat odwleka. Jeśli chodzi o drogę w Zawykach Fermie to pieniądze były przekazane Powiatowi i to on odpowiada za dokumentację.
Pan Owsiejczuk zwrócił się z pytaniem co to nam da jak przejmiemy tą drogę?
Pan Burmistrz stwierdził, iż wówczas będziemy mogli ubiegać się o pieniądze z zewnątrz.
Pan Leszczyński stwierdził, iż ta droga to zadanie Powiatu i należy jak najwięcej wyciągnąć od nich, bo nas nie będzie stać 50 na 50, bo zadłużymy gminę powyżej 60%.
Uchwałę Nr XXXV/187/09 z dnia 24 września 2009r. w sprawie przejęcia przez Gminę Suraż zarządzania drogą powiatową przyjęto 10 głosami za 2 osoby przeciw, 2 osoby się wstrzymały przy 1 osobie nieobecnej i stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.7.
Projekt uchwały Nr XXXV/188/09 z dnia 24 września 2009r. w sprawie złożenia wniosku o przyznanie dotacji celowej przyjęto 14 głosami za przy jednej osobie nieobecnej.
Uchwała Nr XXXV/188/09 z dnia 24 września 2009r. w sprawie złożenia wniosku o przyznanie dotacji celowej stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.8.
Pani Skarbnik zapoznała radnych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy na 2009r. oraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu.
Pani Chodorowska stwierdziła, iż Komisja Budżetowa zapoznała się z w/w budżetem opiniując go pozytywnie. Komisja miała tylko zastrzeżenia co do zwiększonej dotacji do hydroforni w Surażu. Nadmieniła, iż coraz więcej dokładamy do wody w sumie 65 tys. zł. Teraz po tych wszystkich kosztach nasza woda w następnym roku będzie dwa razy droższa, dlatego należy ten zakład przekazać pod inny zarząd.
Pan Leszczyński zwrócił się z pytaniem czy wiadomo ile gmina zaoszczędza środków przy wyłączaniu oświetlenia ulicznego?
Pan Laskowski stwierdził, iż najgorzej jak są wesela w Surażu i jest ciemno na ulicy.
Radni przyjęli powyższy budżet 10 głosami za, 4 osoby się wstrzymały przy jednej osobie nieobecnej.
 
Ad.9.
Pani Skarbnik zapoznała radnych z projektem uchwały Nr XXX189/09 z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r., przyjęto 14 głosami za przy 1 osobie nieobecnej.
Uchwała Nr XXX189/09 z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.10.
Projekt uchwały Nr XXXV/190/09 z dnia 24 września 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Suraż, przyjęto 14 głosami za przy 1 osobie nieobecnej.
Uchwała Nr XXXV/190/09 z dnia 24 września 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Suraż stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.11.
Pani Dorota Marczuk- Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo- Wychowawczych zapoznała radnych z informacją dotycząca przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2009/2010, która stanowi załącznik do protokołu. Zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie na ¼ etatu intendenta w szkole i przedszkolu oraz bardzo pilny remont łazienek w przedszkolu. Na remont kapitalny tych łazienek potrzebne będą środki w kwocie 100 tys. zł. Stwierdziła, iż ze względu na ograniczoną obsadę woźnych w naszej szkole zmuszona jestem nie wynajmować hali sportowej na zajęcia popołudniowe dla osób z poza, tylko będą mogli korzystać klub Znicz oraz młodzież w zajęciach uczniowskich. Należy również zabezpieczyć środki na ogrodzenie wokół szkoły oraz uporządkowanie placu za szkołą.
Pan Przewodniczący stwierdził, iż wszystkie potrzeby które zgłosiła Pani Dyrektor to nie na dzień dzisiejszy, ale na pewno trzeba je uwzględnić przy projekcie budżetu na następny rok.
Pan Laskowski stwierdził, iż na te przedstawione potrzeby to za mały nasz budżet. W przypadku wynajmu hali to pieniądze z tego tytułu można w części przeznaczyć dla osoby opiekującej się halą. Co zaś tyczy się wyżywienia to są firmy cateringowe.
Pani Chodorowska stwierdziła, iż ważna jest oświata, szkoła ale ważna jest i to bardzo droga w Zawykach. Jeśli chodzi o wyżywienie to i tak wcześniej czy później ta kuchnia w szkole nie będzie spełniać warunków do przygotowywania posiłków, może należałoby rozejrzeć się wśród firm cateringowych i wybrać najtańszą ofertę. Co zaś tyczy się sprzątaczek to te panie powinny przychodzić po zajęciach lekcyjnych i sprzątać szkołę, a nie wszystkie są obecne od rana bez wyznaczonych dyżurów.
Pan Wołoszczyk stwierdził, iż należy wybrać to co jest pilniejsze, gdyż na wszystkie potrzeby szkoły nas nie stać.
Pan Stypułkowski poprał Panią Dyrektor stwierdzając, iż jest potrzeba zatrudnienia intendentki w Zespole.
Pan Leszczyński stwierdził, iż pan Burmistrz napomniał, iż w następnym roku przewidziane zadania zadłużą naszą gminę w 50%. Proponuję realnie stąpać po ziemi i robić to na co nas stać w tym momencie na remont łazienek możemy sobie pozwolić.
Pani Dyrektor stwierdziła, iż hali sportowej nie może powierzyć komuś obcemu, gdyż tam są urządzenia za które odpowiada. Placówka żywienia zbiorowego jaką jest przedszkole nie ma prawa tam prowadzić cateringu. Jeżeli chodzi o remonty w naszej jednostce to wnioskowałam o potrzeby jakie jeszcze pozostały do zrobienia, ale rozumiem sytuację gminy i tylko proszę o najpilniejszy remont jakim jest remont łazienek.
Pan Sosnowski stwierdził, iż łazienki w przedszkolu wymagają jak najszybszego remontu.
Pan Wysocki stwierdził, iż najpierw należy zrobić to co było wcześniej zaplanowane. Jak najbardziej w szkole powinno być wszystko cudowne tylko jest w miarę dobrze i trzeba skończyć inne rzeczy i brać się za nowe.
 
Ad.12.
Projekt uchwały Nr XXXV/191/09 z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Suraż przyjęto 14 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej.
Uchwała Nr XXXV/191/09 z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Suraż, stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.13.
Pan Leszczyński zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik, ile wyniósł koszt procentowy ostatniego kredytu?
Pani Skarbnik stwierdziła, iż kredyt został wzięty do 2015 roku na 6,16% .
Pan Wysocki zwrócił się do Pana Burmistrza, co dalej z drogą w Doktorcach skoro znamy już cenę ze sprzedaży działek w Doktorcach? Może przygotujemy projekt uchwały i przegłosujemy w sprawie robienia drogi w Doktorcach z własnych środków, a droga w Zawykach pójdzie do Schetynówki.
Pani Chodorowska zwróciła się z prośbą do Pana Burmistrza aby podjął kroki z prywatnymi przewoźnikami w sprawie dowozu szczególnie młodzieży z Zawyk do Łap. PKS zabrał kurs autobusu 6 z minutami oraz 1515 co utrudnia dzieciom dojazdy.
Pan Wołoszczyk stwierdził, iż ten aktualny projekt na drogę w Doktorcach jest bardzo zawyżony, po rozmowach z fachowcami można byłoby zaoszczędzić 120 tys. Po co są robione takie zawyżone kosztorysy?
Pan Leszczyński stwierdził, iż nie potrzebnie robimy takie wypasione drogi nasze lokalne. Proponuję w przypadku naszych dróg lokalnych zjechać z kosztów do minimum od 150-200 tys. zł. maksymalnie.
Pan Burmistrz stwierdził, iż projekt na tą drogę był robiony zgodnie z wymogami sztuki budowlanej. Nie mam nic przeciwko temu żeby w przetargu zejść z części zakresu uwzględnionego w projekcie, a o wycenioną wartość tej inwestycji należałoby zapytać projektanta. Nadmienił, iż liczyliśmy na większe środki ze sprzedaży tych działek w Doktorcach. Jeżeli Państwo wyrażą zgodę na obniżenie ceny działki, która nie została sprzedana to ponownie wystawimy ją do przetargu.
Pan Wysocki stwierdził, iż jak Pan Burmistrz nie będzie robił tej drogi to proszę nie ogłaszać przetargu na tą działkę.
Pan Przewodniczący zaproponował aby spotkać się z tym projektantem i uzgodnić rzeczywistą wartość tej drogi.
Pan Laskowski nadmienił iż przy tym spotkaniu powinni być obecni mieszkańcy Doktorc.
Pan Leszczyński stwierdził, iż rozmawia się o cenie z wykonawcą a nie z projektantem. Głowę daję, że tą drogę można zrobić za mniej niż 200 tys. zł.. Jeżeli będzie droższa to nie będziemy jej robić.
Pan Leszczyński złożył wniosek formalny pod głosowanie o zaciągnięcie 150 tys. zł kredytu na drogę w Doktorcach, przy założeniu że cały koszt inwestycji nie przekroczy 200 tys. zł.
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Pana Leszczyńskiego: wynik głosowania 14 za przy 1 osobie nieobecnej.
Pan Leszczyński nadmienił, aby nie obniżać ceny na niesprzedaną działkę w Doktorcach, wystawić na przetarg w takiej cenie jak jest obecnie.
Pan Owsiejczuk zwrócił się z pytaniem do Pana Burmistrza kiedy będą robione przydomowe oczyszczalnie ścieków w Końcowiźnie i Zawykach Fermie i kiedy będzie przywieziona wywrotka żwiru na drogę w Zawykach Fermie.
Pan Sosnowski zwrócił się z prośbą aby drogę na ulicy Rybnej uporządkować i naprawić przy zlewni mleka.
Pan Stypułkowski stwierdził, iż należy zająć się granicami działek na Osiedlu i ul. Białostockiej gdyż są one przesunięte na niekorzyść Gminy w granicach 4 metrów. Ten błąd tkwi w geodezji w związku z czym należy go wyjaśnić i sprostować.
Pan Danowski zwrócił się z pytaniem do Pana Burmistrza czy prawdą jest że dołożyliśmy 700 zł na festyn w Daniłowie?
Pan Burmistrz zwrócił się z pytaniem do Pana Danowskiego kto mi źle życzy posądzając o wydatek 700 zł na festyn w Daniłowie, skoro takich środków nie wydaliśmy.
 
Ad.14.
Pani Sekretarz zapoznała radnych z pismem Urzędu Miejskiego w Łapach w sprawie aktualnej sytuacji Gminy Łapy w związku z upadłością ZNTK Łapy SA, które stanowi załącznik do protokołu.
Radni poparli gminę Łapy prosząc o przygotowanie na następną sesję uchwały wspierającej.
Zapoznano radnych z pismem Książnicy Podlaskiej z prośbą o podjęcie działań mających na celu powołanie biblioteki publicznej jako odrębnej jednostki organizacyjnej - instytucji kultury, która stanowi załącznik do protokołu.
Radni stwierdzili, iż skoro Książnica chce byśmy przestrzegali zasad prowadzenia biblioteki to niech sfinansują nam etat pracownika biblioteki, a dostosujemy się do ich wymogów.
Pani Sekretarz stwierdziła, iż jest to zadanie własne Gminy.
Pan Leszczyński stwierdził, iż w takim wypadku zrezygnujmy z biblioteki.
Przedstawicielka mieszkańców Kowal –Pani Agnieszka Żamojda zwróciła się ponownie z prośbą do radnych aby uwzględnili remont chodników w Kowalach oraz naprawę syreny strażackiej. Stwierdziła, iż w Kowalach nic się nie robi. Wcześniej było składane podanie w tej samej kwestii tylko państwo radni nie wyrazili swego zdania, dlatego mieszkańcy Kowal ponawiają swoje prośby.
Pan Przewodniczący stwierdził, iż przyjęliśmy plan inwestycyjny i zgodnie w przypadku miejscowości Kowal go realizujemy.
Pani Żamojda stwierdziła, iż koszt naprawy tych chodników jest niewielki ok. 20 tys. zł.
Pan Leszczyński stwierdził, iż naprawę chodników w Kowalach można zrobić we własnym zakresie wykorzystując swoich pracowników gospodarczych.
 
Ad.15.
Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Surażu o godz. 1500
 
Protokołowała: Sylwia Filipczuk
 
                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                  Pan Zygmunt Jarmoc
 
 
 
                                                                                

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2009-11-04

Data modyfikacji: 2009-11-04

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2009-11-04