PROTOKÓŁ Nr XXX/09
z sesji Rady Miejskiej w Surażu w dniu 28.04.2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Surażu
 
 
Ad. 1.
Obrady otworzył i przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zygmunt Jarmoc.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
W sesji uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz Suraża, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, sołtysi oraz zaproszeni goście ( listy obecności stanowią załącznik do protokołu).
 
Ad.2.
Pan Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad dodając dodatkowy punkt dotyczący projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie Remontu kapitalnego skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Białostockiej, Bielskiej i 11 Listopada w Surażu:
1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Surażu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady.
5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suraż   
6. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek położonych na terenie wsi Doktorce (działka nr 96 i 97)
7. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek położonych na terenie wsi Doktorce (działka nr 51)
8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
9.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie Remontu kapitalnego skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Białostockiej, Bielskiej i 11 Listopada w Surażu:
10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Suraża.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Surażu.
Radni Rady Miejskiej porządek obrad przyjęli 14 głosami jednogłośnie przy jednej osobie nieobecnej.
 
Ad.3.
Burmistrz Suraża Pan Sławomir Halicki przedłożył informacje z podjętych działań między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.4.
Przystąpiono do głosowania protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Surażu. Wynik głosowania 14 głosów za.
 
Ad.5.
Projekt uchwały Nr XXX/164/09 z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suraż.
Pani Chodorowska stwierdziła, iż Związki Zawodowe w tych czasach mogą same ubiegać się o dodatkowe środki z Ministerstwa o zwiększenie subwencji, a nie czekać tylko na środki Gminne.
Uchwałę Nr XXX/164/09 z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suraż przyjęto 14 głosami za przy jednej osobie nieobecnej i stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.6.
Projekt uchwały Nr XXX/165/09 z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek położonych na terenie wsi Doktorce (działka nr 96 i 97)
Pani Sekretarz stwierdziła, iż dla tych działek przed sprzedażą należy założyć księgi wieczyste.
Pan Przewodzniczacy stwierdził, iż na zebraniu w Doktorcach mieszkańcy zaakceptowali tą sprzedaż z zastrzeżeniem że środki uzyskane ze sprzedaży będą na drogę w Doktoracach.
Pan Andrzej Chraboł - sołtys Doktorc stwierdził, iż mieszkańcy Doktorc chcą zapewnienia, że w zamian za sprzedaż starej świetlicy powstanie nowa świetlica wiejska w byłym gimnazjum w Doktorcach.
Pan Wołoszczyk nadmienił, iż chodzi nie o całe gimnazjum tylko o jakąś część z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
Pan Leszczyński zwrócił się z pytaniem czy dalej jest zainteresowany Pan Laskowski wynajmem gimnazjum w Doktorcach.
Uchwałę Nr XXX/165/09 z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek położonych na terenie wsi Doktorce przyjęto 13 głosami za, 1 osoba się wstrzymała, przy jednej osobie nieobecnej i stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.7.
Projekt uchwały Nr XXX/166/09 z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek położonych na terenie wsi Doktorce (działka nr 51).
Pan Leszczyński stwierdził, iż te pieniądze uzyskane ze sprzedaży tych działek w Doktorcach mają być przeznaczoną wyłącznie na drogę w Doktorcach.
Uchwałę Nr XXX/166/09 z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek położonych na terenie wsi Doktorce przyjęto 13 głosami za, 1 osoba się wstrzymała, przy jednej osobie nieobecnej stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.8.
Projekt uchwały Nr XXX/167/09 z dnia 28 kwietnia 2009r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
Pan Leszczyński zwrócił się z pytaniem do Pana Burmistrza jaką propozycje złożyła Komenda Wojewódzka w sprawie odsprzedaży samochodu strażackiego. Na dzień dzisiejszy nie ma u nas żadnej polityki decydujemy z dnia na dzień. Na poprzedniej sesji proponowałem przeznaczyć środki z przepompowni w Średzińskich w kwocie 140 tys. na zakup wozu strażackiego. Jakie to są samochody i kto obiecał z Komendy?
Pan Burmistrz stwierdził, iż tych środków z przepompowni nie mogliśmy przeznaczyć na ten cel, gdyż tych środków jeszcze nie ma i nie wiadomo kiedy będą. Środki znaleźliśmy i uwzględniliśmy w dzisiejszych zmianach budżetowych.
Pan Stypułkowski stwierdził, iż Pan Gradkowski Komendant Straży obiecał wygospodarować 6-7 letni wóz strażacki dla gminy Suraż. Jak tylko wróci z Litwy skontaktuje się z Panem Burmistrzem w tej kwestii.
Pan Leszczyński stwierdził, iż te samochody są już dawno zarezerwowane dla innych jednostek. Czy pewne jest, że dostaniemy pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup wozu strażackiego.
Pan Laskowski stwierdził, iż po rozmowie z Panem Gradkowskim mamy dużą szansę na jeden z tych samochodów.
Pan Sosnowski Bogdan - przedstawiciel OSP stwierdził, iż te nasze wozy strażackie są w złym stanie technicznym i należy jak najszybciej je wymienić.
Pan Przewodniczący stwierdził, iż cała rada jest za wymianą tych samochodów tylko w jaki sposób. Ten samochód proponowany przez Państwa nie ma w wyposażeniu autopompy. Mamy obiecane, że dostaniemy środki na zakup tej autopompy. W tym momencie w zmianach w budżecie mamy zabezpieczoną na ten cel kwotę 65 tys.
Pani Chodorowska stwierdziła, iż wszyscy wiemy w jakim stanie są nasze wozy strażackie, dlatego też pieniądze przeznaczmy na ten cel, ogłośmy przetarg i kupujmy ten samochód. Jeśli drugi dostaniemy z Białegostoku to nic nie stoi na przeszkodzie aby wymienić nasz drugi samochód na nowszy.
Pan Laskowski stwierdził, iż wszystko zależy od straży gdyż jaki samochód wybiorą taki będą mieli i to do nich należy ostatnie słowo w kwestii wyboru marki.
Pan Sosnowski Bogdan stwierdził, iż ten samochód, który mamy zamiar kupić bez autopompy jest lepszy niż nasze samochody z autopompą. 
Pan Grzegorz Kłosko stwierdził, iż ten samochód jest sprowadzony z zagranicy spełnia wszystkie wymogi unijne i posiada certyfikaty europejskie. Te samochody z zagranicy przechodzą bardziej szczegółowe kontrole niż u nas.
Uchwałę Nr XXX/167/09 z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. przyjęto 14 głosami jednogłośnie przy 1 osobie nieobecnej i stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.9.
Projekt uchwały Nr XXX/168/09 z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie Remontu kapitalnego skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Białostockiej, Bielskiej i 11 Listopada w Surażu.
Pan Burmistrz stwierdził, iż w skład tego remontu będą wchodziły: zatoczka będzie zrobiona z kostki granitowej, którą dostaliśmy z mostu na Lizie, druga warstwa asfaltu po drugiej stronie mostu i jedna warstwa asfaltu po tej stronie mostu. Zaproponowałem zrobienie też podjazdów pod straż i Dom Kultury.
Pan Leszczyński stwierdził, iż na poprzedniej sesji szukaliśmy środków na uzbrojenie działek na Osiedlu ale skoro zostają środki na drogach to należy je wykorzystać na ten cel.
Pani Chodorowska stwierdziła, iż w sąsiedniej gminie sprzedane zostały działki nieuzbrojone a dopiero później uzbrojono w związku z czym toczy się sprawa prokuratorska za niegospodarność wójta.
Uchwałę Nr XXX/168/09 z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie Remontu kapitalnego skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Białostockiej, Bielskiej i 11 Listopada w Surażu przyjęto 12 głosami za, 2 osoby się wstrzymały przy jednej nieobecnej i stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.10.
Projekt uchwały Nr XXX/169/09 z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Suraża.
Pani Skarbnik zapoznała radnych ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy za 2008r. oraz z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25.03.2009r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Suraż sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2008r., które stanowią załącznik do protokołu.
Pani Sekretarz zapoznała radnych z uchwałą Nr II0036-59/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 17.04.2009r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Suraż wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2008r. Powyższa opinia jest pozytywna i nie stwierdzono żadnych uchybień i stanowi załącznik do protokołu.
Pan Laskowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Gminy Suraż wnioskując o absolutorium Burmistrzowi Suraża.
Pani Chodorowska –przewodnicząca Komisji ds. Gospodarki i Budżetu stwierdziła, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała pracę Burmistrza i wnioskuje o udzielenie absolutorium.
Uchwałą Nr XXX/169/09 z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Suraża przyjęto 14 głosami jednogłośnie, przy jednej osobie nieobecnej.
 
Ad.11.
Pan Wołoszczyk zwrócił się z pytaniem co w sprawie zaległości podatkowych ośrodka Fasty.
Pan Laskowski stwierdził, iż Gmina nie ma szans na odzyskanie zaległości tegoż ośrodka gdyż przed nami jest kilka instytucji którym zalega ośrodek.
Pan Burmistrz stwierdził, iż gmina cały czas nadzoruje tą sprawę, my jesteśmy na 3 lub 4 miejscu do odzyskania zaległości. Jednak komornik ma problem ze sprzedażą tego ośrodka. My jedynie od siebie możemy wysyłać tytuły wykonawcze.
Pan Leszczyński zwrócił się z pytaniem kiedy dostaniemy środki za przepompownie w Średzińskich bo tablica już wisi informująca o inwestorze tej inwestycji.
Pan Burmistrz stwierdził, iż ta tablica jest jednym z wymogów do otrzymania tych środków z Unii. Jak mi wiadomo jeszcze żadna gmina nie otrzymała tych środków.
Pan Danowski zwrócił się z pytaniem jak u nas ze ściągalnością podatków?
Stwierdził, iż w razie intensywnego poboru wody w Surażu nie ma wody w Średzińskich i jest słabe ciśnienie należy zrobić coś w tym zakresie.
Pan Laskowski stwierdził, iż zobowiązano na komisji pracownika Urzędu do przedstawienia sprawozdania ze ściągalności podatkowych.
Pan Bogdan Sosnowski stwierdził, iż podczas pożaru były nie czynne niektóre hydranty na terenie Suraża i w okolicy pożaru.
Ad.12.
Pani Sekretarz zapoznała radnych z podaniem mieszkańców Kowal w sprawie naprawy chodników w ich miejscowości.
Pan Burmistrz zaproponował aby kolejne inwestycje w tej miejscowości wykonywać zgodnie z Planem Odnowy Miejscowości Kowale.
Zapoznano radnych z pismem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie przejęcia przez Gminę nieruchomości zabudowanej położonej w Surażu przy ul. Zabłudowskiej 22 lub zabezpieczenia w miejscowości Punktu Przyjęć interesantów Policji, które stanowi załącznik do protokołu.
Radni zgodnie stwierdzili, iż nie są zainteresowani przejęciem tej nieruchomości.
Zapoznano radnych z podaniem Pana Piotra Dzierzgowskiego zam. w Surażu w sprawie odkupu lokalu mieszkalnego, które stanowi załącznik do protokołu.
Pan Laskowski stwierdził, iż jak sprzedamy jednemu to trzeba będzie sprzedać i innym mieszkańcom.
Pan Przewodniczący stwierdził, iż nad tą sprawą należy się zastanowić i ponownie przedłożyć na spotkaniach komisji.
Zapoznano z pismem Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w sprawie dofinansowania przez gminę wydawnictwa o zasięgu międzynarodowym w kwocie 9 000zł., która stanowi załącznik do protokołu.
Pan Burmistrz stwierdził, iż w odpowiedzi na ich pismo przeznaczyć możemy tylko kwotę 1000 zł.
Pan Puziuk stwierdził, iż na terenie Zawyk również są niesprawne hydranty, należy z tym coś zrobić. Zwrócił się z pytaniem do Pana Burmistrza czy w Tm momencie mieszkaniec gminy może liczyć na dofinansowanie na zdjęcie eternitu.
Zapoznano radnych z podaniem Agrokompleksu w Surażu w sprawie umorzenia podatku.
Radni stwierdzili, iż tak samo wszystkim jest ciężko w czasie kryzysu w związku z tym nie możemy robić wyjątków i zwalniać firmę z podatku.
 
Ad.13.
Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Surażu o godz. 1300
 
Protokołowała: Sylwia Filipczuk
 
                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                  Pan Zygmunt Jarmoc
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2009-06-02

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2009-06-02