Suraż: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Doktorce, Lesznia, Zawyki
Numer ogłoszenia: 174550 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Surażu , ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż, woj. podlaskie, tel. 085 6503184, faks 085 6503184.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl/
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie odtyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Doktorce, Lesznia, Zawyki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Doktorce, Lesznia, Zawyki dla budynków mieszkalnych, mająca na celu kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej. Zakres robót obejmuje wykonanie 96 sztuk indywidualnych przydomowych oczyszczalni biologicznych, w tym: a)Doktorce - 58 sztuk, b)Lesznia - 27 sztuk, c)Zawyki - 11 sztuk. Oczyszczalnia pracuje w technologii niskoobciążonego osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym, z zastrzeżeniem że całkowita powierzchnia złoża biologicznego dla oczyszczalni o przepustowości 0,9m3 na d i 1,4m3 na d nie może być mniejsza niż 170m2 na m3 tj. nie mniej jak 21 m2 na RLM. Ciąg technologiczny oczyszczalni składa się z następujących urządzeń: przykanalika DN110, rewizji DN 110, przepływowego osadnika gnilnego o pojemności 2500l, reaktora biologicznego o przepływie nominalnym 0,9m3/d lub 1,4m3/d, studzienki rozdzielczej, komory filtracyjnych (odbiornik ścieków oczyszczonych) lub studni chłonnych, układ wentylacji wysokiej połączonej z wentylacją niską. Oczyszczalnie mają pracować w warunkach tlenowych i beztlenowych. Montowane przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny posiadać znak CE, być zgodne z normą PN-EN12566-3+A1:2009 na podstawie badań wykonanych przez notyfikowane laboratorium dla właściwej normy. Zbiorniki oczyszczalni z uwagi na aspekty wytrzymałościowe, technologię wykonania i montażu powinny posiadać kształt walca i być montowane w pozycji leżącej z możliwością kotwiczenia np. za pomocą opasek stalowych. Zamawiający nie dopuszcza instalacji oczyszczalni, których zbiorniki zbudowano na planie koła (w postaci pionowo ustawionego walca lub stożka). Przedmiot zamówienia obejmuje również: a)roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne b)roboty budowlano - montażowe c)roboty elektryczne d)obsługę geodezyjną związaną z budową przydomowych oczyszczalni ścieków e)uporządkowanie placu budowy do stanu poprzedniego (wywóz, niwelacja terenu) f)przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni g)wykonanie kompletnej analizy fizyko - chemicznej ścieków h)przeszkolenie użytkowników, dostarczenie instrukcji obsługi i)wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 2.Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia na wykonane roboty (w tym użyte materiały i robocizna) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 3.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w trakcie realizacji zamówienia innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem że posiadają one parametry nie gorsze niż materiały i urządzenia określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie wykazu innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń wraz z odpowiednimi dokumentami, opisującymi ich parametry techniczne (np. karty katalogowe) pozwalającymi jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego. Wszelkie towary określone w dokumentacji, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać towary aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalny parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach stronach internetowych producentów. Zgodnie z art. 30 ust.4 PZP Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza przez Wykonawców zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wskazać, ze oferowane przez niego roboty budowlane, towary i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez złożenie stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinie. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności zaproponowanych zamienników. Zgodnie z powyższymi zapisami Zamawiający dopuszcza oferowane przez Wykonawcę oczyszczalnie przydomowe zgodne z normą PN-EN 12566-3+A1, których cechy charakterystyczne opisane normą PN-EN 12566-3+A1;2009 są nie gorsze niż określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projekcie budowlanym. Ponadto zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia montowane w ramach zamówienia oczyszczalnie mają pracować w technologii niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych i beztlenowych, muszą składać się z minimum dwóch osobnych zbiorników osadnika gnilnego a następnie bioreaktora, oczyszczalnie ścieków powinny posiadać znak CE i być zgodne ze wskazaną wyżej normą. 4.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w: a)projekcie budowlanym wraz z projektem zagospodarowania działki i wykazem materiałów i urządzeń (stanowiącym Załącznik Nr 1a do SIWZ) oraz b)Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) (stanowiącej Załącznik Nr 1b do SIWZ) oraz c)Przedmiaru robót (stanowiący Załącznik Nr 1c do SIWZ) 5.Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. 6.Ze względu, iż niniejszy przedmiot Zamówienia objęty jest dofinansowaniem w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013, Zamawiający wymaga aby wszystkie prace związane z wykonaniem przydomowych oczyszczalni w miejscowości Doktorce zostały wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2013r. 7.Zaleca się aby każdy Wykonawca na własny koszt dokonał oględzin terenu celem sprawdzenia i zapoznania się z przyszłym terenem budowy oraz warunkami związanymi z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz uzyskania informacji koniecznych do oceny i wyceny wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9, 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.25.56.00-5, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8, 45.31.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 25 000 PLN 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)Pieniądzu, 2)Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)Gwarancjach bankowych, 4)Gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Łapy 70808100090000110820000060 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 4.W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, oryginał poręczenia lub gwarancji należy złożyć w oddzielnym, zamkniętym opakowaniu (kopercie) przed upływem terminu składania ofert, w miejscu wskazanym w Rozdziale XI. Opakowanie (kopertę) zawierającą dokument wadialny należy opisać analogicznie do opisu oferty wskazanego w ust. 15 w Rozdziale X, z dopiskiem: wadium. 5.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego w Rozdziale XI terminu składania ofert. 6.Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 pzp, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta został wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11.Okoliczności zatrzymania wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa pzp. 12.Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale mają odpowiednie zastosowanie do czynności przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełniania tego warunku tj. brak złożenia oświadczenia o spełnianiu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia wyrażające się w wykonaniu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej wykonaniem 65 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2, wykazu wykonanych robót budowlanych wg załącznika nr 5 do SIWZ oraz dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. brak złożenia oświadczenia o spełnianiu warunku, wykazu wykonanych robót oraz dokumentów potwierdzających wykonanie robót, spowoduje wykluczenie z postępowania.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełniania tego warunku tj. brak złożenia oświadczenia o spełnianiu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane wykonawcze do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży instalacji sanitarnych oraz przynajmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane wykonawcze do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży elektrycznej. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2, wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz oświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności instalacji sanitarnych oraz elektrycznych (wg załącznika nr 4 do SIWZ). Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. brak złożenia oświadczenia o spełnianiu warunku, wykazu osób oraz oświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych, spowoduje wykluczenie z postępowania.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 500 000 złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych - wykaz innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń wraz z odpowiednimi dokumentami, opisującymi ich parametry techniczne (deklaracja zgodności wyrobu (przydomowych oczyszczalni ścieków) z polska normą PN-EM 12566-3+A1:2009 WRAZ Z CERTYFIKATEM ZGODNOŚCI LUB Z PROTOKOŁEM Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH PRZEZ NOTYFIKOWANE LABORATORIUM WŁAŚCIWE DLA NORMY

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy: 1)w zakresie wynagrodzenia - gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług - o kwotę będącą różnicą pomiędzy kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku; 2)w zakresie wynagrodzenia wykonawcy określonego w umowie, które może ulec zmianie w przypadku rezygnacji z części robót, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy - o wartość niewykonanych robót; 3)w przypadku pisemnej rezygnacji z budowy przydomowej oczyszczalni przez jej użytkownika Zamawiający zastrzega prawo do dokonania zamiany umowy w tym zakresie - o wartość niewykonanych robót; 4)za zgoda zamawiającego, na wniosek wykonawcy, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równoważne lub lepsze, poprawiające funkcjonowanie oczyszczalni oraz w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową lub dokona stosownej korekty w dokumentacji projektowej obejmującej przedmiot zamówienia na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej wymagają akceptacji autora projektu. 5)w zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku: a)opóźnienia ze strony Zamawiającego przekazania Wykonawcy terenu budowy - przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie o czas równy ilości dni zwłoki, w jakiej pozostaje Zamawiający [od dnia powstania zwłoki do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy]; b)z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa -wyłącznie o czas dokonywania zmian w projekcie, jeżeli nie jest w czasie wprowadzania zmian możliwe wykonywanie przedmiotu zamówienia, c)z powodu wystąpienia zamówień lub robót dodatkowych, jeżeli nie jest możliwe wykonywanie zamówienia podstawowego równolegle do wykonywania zamówienia (robót) dodatkowych - wyłącznie o okres wykonywania zamówienia (robót) dodatkowego, d)z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, na czas jej działania uniemożliwiającego wykonywanie zamówienia, e)z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron - wyłącznie na okres uniemożliwienia Wykonawcy wykonywania zamówienia. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy. 1.Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu. 2.Danych podmiotowych Płatnika, Zamawiającego i Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż (sekretariat pokój nr 8).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Burmistrz Suraża

Sławomir Halicki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2013-04-30

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2013-04-30

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2013-04-30