Suraż: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suraż z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 2016 roku
Numer ogłoszenia: 309042 - 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Surażu , ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż, woj. podlaskie, tel. 085 6503184, faks 085 6503184.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl/
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suraż z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 2016 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: a)odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suraż pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/233/12 z dnia 21.06.2012 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012 - 2017, uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/234/12 z dnia 21.06.2012 roku w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012 - 2017 z załącznikami oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suraż. b) dostarczenie pojemników na odpady zmieszane oraz worków do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych 2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: a)zmieszane odpady raz w miesiącu b)odpady zbierane selektywnie raz na dwa miesiące c)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - wymagany przez Zamawiającego jeden raz w trakcie trwania umowy. UWAGA! Częstotliwość odbioru odpadów wymienionych w pkt c) Zamawiający bierze pod ocenę jako kryterium oceny ofert. Waga kryterium wynosi 5 %. Wybranie na formularzu ofertowym w pkt 2 (zał. Nr 1 do SIWZ) opcji raz w roku - Wykonawca spełnia wymogi Zamawiającego, określone w SIWZ i otrzymuje 0 punktów w kryterium Częstotliwość odbioru odpadów. Wybranie na formularzu ofertowym w pkt 2 (zał. Nr 1 do SIWZ) opcji dwa razy w roku - Wykonawca otrzymuje 100 punktów w kryterium Częstotliwość odbioru odpadów d)odpady wielkogabarytowe - jeden raz w trakcie trwania umowy e)zużyte opony - jeden raz w trakcie trwania umowy f)popioły piecowe i żużle - od stycznia do kwietnia oraz od października do grudnia raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem g)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony będą zbierane w formie wystawki. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego stanowią załącznik nr 9 do SIWZ..

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złoty). Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Łapy Nr rachunku: 70 8081 0009 0000 1108 2000 0060 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego wniesienia. Przez wniesienie rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno znajdować się fizycznie na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż posiada: - wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Suraż prowadzonego przez Burmistrza Suraża. - wpis do rejestru zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wymaganego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, - umowę z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych bądź zastępczymi instalacjami przewidzianymi do obsługi Regionu Centralnego zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony ten warunek w sytuacji gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem usługi porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj.: wykonanie: - minimum jednej usługi wykonanej/wykonywanej* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych przez okres minimum 12 miesięcy w ilości nie mniejszej niż 200 Mg z podaniem ich wartości, przedmiotu (zakresu rzeczowego zamówienia), dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów - załącznika Nr 3 do SIWZ wg formuły spełnia - nie spełnia. * Dopuszcza się możliwość przedstawienia usług wykonywanych, a jeszcze nie zakończonych, zgodnie z zawartą umową.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony ten warunek w sytuacji gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje: -bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy Suraż lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy, na terenie którego posiadają tytuł prawny -co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki), -co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych -co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktowej Zamawiający uzna że warunek jest spełniony na podstawie złożonych dokumentów: - oświadczenia o spełnianiu tego warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu tego warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony ten warunek w sytuacji gdy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000,00 zł. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj.: - oświadczenia o spełnieniu tego warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ - opłacona polisa (wraz z dowodem jej opłacenia jeżeli nie wynika to z jej treści), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 50 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1)Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ;) 2)Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji ich potencjału technicznego, kadrowego lub finansowego na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeśli dotyczy). 3)Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączona w oryginale albo załączona jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie. 4)W przypadku wykonywania części usługi przez podwykonawców należy załączyć wykaz usług, które wykonywane będą przez podwykonawców - załącznik nr 7 do siwz. 5)Dowód wpłacenia wadium.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ;) 2)Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji ich potencjału technicznego, kadrowego lub finansowego na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeśli dotyczy). 3)Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączona w oryginale albo załączona jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie. 4)W przypadku wykonywania części usługi przez podwykonawców należy załączyć wykaz usług, które wykonywane będą przez podwykonawców - załącznik nr 7 do siwz. 5)Dowód wpłacenia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Częstotliwość odbioru - 5

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych we wzorze umowy, będącym załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wg załącznika nr 8 do SIWZ), Uwaga. Zapisy ujęte w projekcie umowy zostaną dostosowane do oferty przedłożonej przez Wykonawcę którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 17.2 Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażona na piśmie w formie aneksu, z zachowaniem zasad i trybu przewidzianego przez ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz pkt 17 SIWZ. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 dopuszczalna jest w przypadku: 1) zmiany stawek opłat za przyjęcie odpadów w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych; 2) zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa, a mających istotny wpływ na koszty świadczenia usługi; 3) innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów; 4) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 5) wprowadzenia zmian w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia, 6) w zakresie wynagrodzenia - gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług - o kwotę będącą różnicą pomiędzy kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku; 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne. Ich ilość może wzrosnąć lub ulec mianie w ciągu realizacji zamówienia w zależności od deklaracji, jakie zostaną złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości odbieranych odpadów w stosunku do ilości określonych w postępowaniu przetargowym. Ich ilość może wzrosnąć lub ulec mianie w ciągu realizacji zamówienia w granicach 20% w stosunku do ilości wykazanej w Załączniku Nr9 SIWZ. 9) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, w uzgodnieniu z Wykonawcą. 10) Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu. 11) Danych podmiotowych Płatnika, Zamawiającego i Wykonawcy. W związku z wskazanymi w pkt 17.3 SIWZ okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób spełnienia świadczenia. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 1)zmianie siedziby lub nazwy firmy, 2)zmianie osób reprezentujących, 3)ogłoszeniu upadłości 4)ogłoszeniu likwidacji, 5)zawieszenia działalności, 6)wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Surażu ul. 11 Listopada 16 18-105 Suraż.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Surażu ul. 11 Listopada 16 18-105 Suraż (sekretariat - I piętro) pokój nr 8.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2015-11-17

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2015-12-18

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2015-11-17