Sposoby stanowienia aktów prawnych – Uchwały

Rada Miejska w Surażu obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

 

Uchwały są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.

Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz Suraża, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1)    tytuł uchwały,

2)    podstawę prawną,

3)    postanowienia merytoryczne,

4)    w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

5)    ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

 

Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu.   W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.

Powyższe postanowienie  nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza Suraża.

Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady. 

Uchwały numeruje się uwzględniając nr sesji (cyframi rzymskimi), kolejny nr uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały. 

Burmistrz Suraża ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2007-02-22

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2013-04-02

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2007-02-22