Suraż, dnia 02 grudnia 2015 r.

 

BK.7021.75.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Suraż w 2016 r.”

 

zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., 907 z późn. zmianami)

 1. Zamawiający

Nazwa Zamawiającego:             Gmina Suraż
REGON:                                       050659154
NIP:                                            9661722485
Miejscowość:                              Suraż    
Adres:                                        
ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż
Strona internetowa:                   http://bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl/
Godziny urzędowania:                Pn. – Pt. 745-1545
Tel./fax.:                                    Tel. 085 6503 597, 085 6503 184

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Suraż.

Zakres usług obejmować będzie:

 1. terminowy i staranny ( z zachowaniem czystości) wywóz odpadów komunalnych.
 2. Możliwość domówienia dodatkowych pojemników, zmiany lokalizacji, częstotliwości opróżniania.

Informacje uzupełniające:

 1. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska.
 2. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania do Urzędu Miejskiego informacji o uszkodzonych pojemnikach.
 3. Wykonawca ma obowiązek wraz z fakturą załączyć sprawozdanie ilości opróżnionych pojemników w danym miejscu za bieżący miesiąc.
 4. Zleceniodawca zawrze umowę z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową na okres 12 miesięcy
 5. Faktury będą płatne przelewem, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz ze sprawozdaniem
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo domówienia pojemników, zmiany lokalizacji oraz częstotliwości opróżnienia.
 7. Wykaz pojemników, ilość i częstotliwość wywozu stanowi tabela opisu przedmiotu zamówienia.
 8. Wykonawca winien podać ceny netto i brutto za jednorazowe opróżnianie:
 1. pojemnika o pojemności – 1100l.
 2. pojemnika o pojemności – 120l.
 3. kontenera o pojemności – 7m3.

Tabela 1. Opis przedmiotu zamówienia – Adresy odbioru odpadów z przybliżoną ilością i częstotliwością opróżnień.

Lp.

Lokalizacja

Rodzaj/ Pojemność pojemników

Ilość pojemników

Częstotliwość opróżniania

1

Urząd Miejski w Surażu – ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż

 

kontener 7m3

3

zgłoszenie telefoniczne

pojemnik 1100l

3

zgłoszenie telefoniczne

2

Świetlica w Kowalach

Kowale

pojemnik 120l

1

zgłoszenie telefoniczne

3

Świetlica w Zimnochach Świechach

Zimnochy

pojemnik 120l

1

zgłoszenie telefoniczne

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 12 miesięcy.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę, wyrażoną w kwocie netto i brutto oraz musi być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.
 2. Cena oferowana zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 3. Oferowana cena jest ostateczna do zapłaty, jaką zamawiający zapłaci za usługę.
 4. Wraz z ofertą Wykonawcy przekaże Zamawiającemu:
 1. Ofertę Wykonawcy ( Załącznik Nr 1)
 2. Formularz wyceny przedmiotu zamówienia ( Załącznik Nr 2)
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 3)
 4. Zaparafowany wzór umowy (Załącznik Nr 4) 
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę w zaklejonej kopercie z napisem „Wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Suraż w 2016 r.” można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż w pokoju nr 8 (sekretariat) lub przesłać pocztą na w/w adres do 11.12.2015r. do godziny 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2015r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Surażu – (sala konferencyjna).

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa.

 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.

Wszelkie informacje wprowadzone do treści umowy związane z realizacją zamówienia publicznego i warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Pan Marek Uszyński pod numerem telefonu (085) 6503 597

 1. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

- Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz wyceny przedmiotu zamówienia

- Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – Oświadczenie

- Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

 

 

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2015-12-02

Data modyfikacji: 2015-12-14

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2015-12-02