ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Remont ulicy Rynek Kościelny w Surażu”.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Planowana wartość przedmiotu zamówienia kształtuje się na poziomie niższym niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

II. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suraż
ul. 11 listopada 16
18-105 Suraż

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zakres zamówienia: Zadania „Remontu ulicy Rynek Kościelny w Surażu” droga gminna
Nr 106626B oznaczona nr geodezyjnym 85/2 obejmuje:

 1. Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie;
 2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich potrzebnych uzgodnień i decyzji w szczególności z Podlaskim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku, planowany obszar ulica Rynek Kościelny objęty jest strefą ochrony konserwatorskie, układ przestrzenny miasta wpisany jest do rejestru zabytków,
 3. Wykonanie mapy do celów projektowych;
 4. Wykonanie dokumentacji projektowej w 5 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „pdf” , „doc” i „dwg” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu – funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129) oraz uzgodnieniami z Urzędem Miejskim w Surażu.
 5. Przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku zgłoszenia budowy lub pozwolenia na budowę;
 6. Opracowanie przedmiarów robót (szczegółowych) 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „pdf” - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu – funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129);
 7. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „pdf” – w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 ze zm.)
 8. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „pdf” - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu – funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129);
 9. Zakres projektu obejmuje:

- wykonanie opracowań branżowych w celu usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną;

- branża drogowa – opracowanie projektu remontu ulicy Rynek Kościelny wraz z chodnikami, zjazdy, miejsca parkingowe, postojowe;

- w opracowanej dokumentacji należy uwzględnić odwodnienie i odprowadzenie wód z korpusu drogowego, w tym ewentualne wykonanie kanalizacji deszczowej;

- należy również uwzględnić ewentualną konieczność wykonania innych opracowań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia up. wykonanie operatu wodnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, oznakowania, elementów poprawiający bezpieczeństwo.

 

3. Projektant winien przyjąć rozwiązania techniczne, dające optymalne warunki realizacji inwestycji i eksploatacji.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych.

5. Wymagany termin wykonania  – do 30 listopada 2015r.

6. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na „Formularzu oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

7. Szczegółowe warunki zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Ofertę należy oznaczyć: OFERTA na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont ulicy Rynek Kościelny w Surażu”.

9. Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście na adres: Urząd Miejski w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż lub elektronicznie umsuraz@zetobi.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2015r. do godz. 11:00.

10. Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium - cena 100%.

11. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

13. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest:
Marek Uszyński  85 6503 597.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niemniejszego postepowania w każdej chwili, bez podania przyczyn lub do ograniczenia przedmiotu zamówienia.

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt umowy
 3. Mapa obejmująca zakres opracowania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2015-08-25

Data modyfikacji: 2015-09-08

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2015-08-25