Suraż, dnia 12 czerwca 2014 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro

 

Dotyczy: Opracowania dokumentacji technicznej na budowę ulicy Osiedlowej w Surażu.

 

 1. Zamawiający:

Gmina Suraż

ul. 11 Listopada 16

18 - 105 Suraż

 1. Przedmiot zapytania

Przedmiotem zapytania jest opracowanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowej na budowę ulicy Osiedlowej w Surażu o długości 300m, (zgodnie z załączoną mapą) oraz uzyskanie w zastępstwie inwestora prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Wykonanie przedmiotu zapytania obejmuje:

- projekt techniczno – budowlany                                        - 5 egz.

- przedmiar robót                                                                  - 2 egz.

- kosztorys inwestorski                                                         - 2 egz.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót           - 2 egz.

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  - 2 egz.

- wersja elektroniczna dla opracowanej dokumentacji

 (rozszerzenie PDF lub .doc)                                                 - 1 egz.

Dodatkowe uwarunkowania realizacji  przedmiotu zamówienia:

- zamawiający nie posiada mapy drogi do celów projektowych,

- w opracowanej dokumentacji należy uwzględnić odwodnienie i odprowadzenie wód z korpusu drogowego, w tym wykonanie kanalizacji deszczowej,

- należy uwzględnić ewentualną konieczność wykonania innych opracowań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia up. wykonanie operatu wodnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć dla zamawiającego opracowaną dokumentację w terminie do dnia 31 października 2014 r.

Zamawiający w terminie 7 dni dokona akceptacji lub odrzucenia dokumentacji.

Po dokonaniu akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego Wykonawca złoży
w zastępstwie Zamawiającego (inwestora) wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

 

 1. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz (wzór w załączniku – Załącznik Nr 1).

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
 1. Oferty cenowe złożone w wyznaczonym terminie zostaną poddane ocenie wg kryterium: Cena – 100%,
 2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe oraz zamieści informację na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

 1. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Powyższy warunek będzie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub drogowej. (załącznik Nr 2)

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty
 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 czerwca 2014 r. do godz. 1300 w Urzędzie Miejskim w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż drogą pocztową na powyższy adres, bądź elektroniczną: umsuraz@zetobi.com.pl lub przesłać faksem 856503184.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.06.2014r. o godz. 1310 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Surażu (pokój nr 6)

 

 1. Dodatkowe postanowienia

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu na wykonanie dokumentacji
w przypadku  trudności w uzgodnieniu rozwiązań przyjętych w projekcie z mieszkańcami ul. Osiedlowej w Surażu lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od wykonawcy dokumentacji, a uniemożliwiających wykonanie opracowania w ustalonym terminie.

 

Osoba do kontaktu:

Marek Uszyński – tel. 85 650 35 96

Burmistrz Suraża

Sławomir Halicki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2014-06-12

Data modyfikacji: 2014-06-13

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2014-06-12