Suraż dnia 23 marca 2016r.

 

BK.7021.12.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
 

Urząd Miejski w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia publicznego:

Wykonanie przeglądów technicznych w budynkach należących do Gminy Suraż w roku 2016, zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 1 pkt.1, 2 i 3 w zakresie:

 1. Przegląd okresowej kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego zgodnie z at. 62 ust.1 pkt.1 w terminie do 30.04.2016r.
 2. Przegląd 5 letni instalacji elektrycznej i odgromowej zgodnie z art. 62 ust1 pkt. 2 w terminie do 10.07.2016 r.

 

 1. Wymagania dotyczące wykonania przeglądów:
 1. Przeglądy należy wykonać w terminach określonych przez ustawę Prawo Budowlane zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3 i zgodnie z informacją zawartą w zapytaniu zadania.
 2. Z przeprowadzonych przeglądów Wykonawca przestawi protokoły wraz z zaleceniami do wykonania jeżeli takie będą, w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD format Word).
 3. Ofertę należy złożyć w rozbiciu na wymienione przeglądy k których mowa w rozdziale I i podsumować, co umożliwi dokonanie płatności każdorazowo po wykonanym przeglądzie.
 4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne uprawnienia, których kopię załączy do oferty.

 

 1. Kryteria oceny oferty: 100% cena.

Zostanie wybrana oferta wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą cenę i spełni warunki określone w zapytaniu ofertowym.

 1. Informacja dodatkowa:
 1. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę lub ponowienie zapytania ofertowego.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferta może być złożona drogą elektroniczną na adres e-mail: umsuraz@zetobi.com.pl. faksem na lub osobiście pod adresem Urząd Miejski w Surażu, 18 – 105 Suraż, ul. 11 Listopada 16, Sekretariat pok. 8.
 3. Termin składania ofert: do dnia 01.04.2016r. do godz. 15.00.
 4. Do kontaktów w sprawie zapytania są upoważnieni: Marek Uszyński (085) 6503 597
 5. Płatnikiem za zadania nr 1,2,3,5,6,8 będzie Urząd Miejski w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18- 105 Suraż NIP: 966-10-26-716.
 6. Płatnikiem za zadania nr 4,7 będzie Miejsko – Gminy Ośrodek Kultury w Surażu, ul. Bielska 4, 18- 105 Suraż NIP: 966-10-26-745.
 7. Urząd zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

 1. Szczegółowy opis zamówienia obejmuje:

Zadanie 1

Budynek remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Kowalach.

Charakterystyka budynku:

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i nie jest podpiwniczony o kubaturze 1061m3, pow. użytkowa budynku 328m2.

Liczba punktów do pomiarów ochronnych - 80szt. Liczba punktów do pomiarów instalacji odgromowej – 3 szt.

Zadanie 2

Budynek remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Zimnochach Świechach.

Charakterystyka budynku:

Budynek posiada 1 kondygnację nadziemną i nie jest podpiwniczony o kubaturze 527 m3, pow. użytkowa budynku 146 m2.

Liczba punktów do pomiarów ochronnych - 44szt. Liczba punktów do pomiarów instalacji odgromowej – 4 szt.

Zadanie 3

Budynek remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Zawykach.

Charakterystyka budynku:

Budynek posiada 1 kondygnację nadziemną i nie jest podpiwniczony o kubaturze 431 m3, pow. użytkowa budynku 130,7 m2.

Liczba punktów do pomiarów ochronnych - 20szt. Liczba punktów do pomiarów instalacji odgromowej – 7  szt.

Zadanie 4

Budynek świetlicy wiejskiej w Rynkach.

Charakterystyka budynku:

Budynek posiada 1 kondygnację nadziemną i nie jest podpiwniczony o kubaturze 694 m3, pow. użytkowa budynku 173,4 m2.

Liczba punktów do pomiarów ochronnych - 62szt. Liczba punktów do pomiarów instalacji odgromowej – 6 szt.

Zadanie 5

Boisko Sportowe „Orlik” przy Zespole Szkół Oświatowo – Wychowawczych w Surażu.

Charakterystyka budynku:

Budynek posiada 1 kondygnację nadziemną i nie jest podpiwniczony, powierzchnia zabudowy 108,4 m[1], kubatura 268,00 m3.

Liczba punktów do pomiarów ochronnych - 20szt. Liczba punktów do pomiarów instalacji odgromowej – 4 szt.

Zadanie 6

Boisko sportowe z zapleczem w Surażu przy ul. 11 Listopada.

Charakterystyka budynku:

Budynek posiada 1 kondygnację nadziemną i nie jest podpiwniczony.

Liczba punktów do pomiarów ochronnych - 24szt.

Zadanie 7

Budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Surażu.

Charakterystyka budynku:

Budynek parterowy, podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym o kubaturze 1446 m3, pow. użytkowa budynku 538,7 m2.

Liczba punktów do pomiarów ochronnych - 164szt. Liczba punktów do pomiarów instalacji odgromowej – 7 szt.

Zadanie 8

Budynek Urzędu Miejskiego w Surażu

Charakterystyka budynku:

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne, powierzchnia zabudowy część mieszkalna pow. zabudowy: 190,00m2 , pow. użytkowa 420,60m2, kubatura 1800,00m3 Część administracyjna pow. zabudowy: 489,29m2, pow. użytkowa 802,50m2, kubatura 3650,00m3.
Liczba punktów do pomiarów ochronnych – 291 szt. Liczba punktów do pomiarów instalacji odgromowej – 7 szt.

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2016-03-23

Data modyfikacji: 2016-04-05

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2016-03-23