ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Rewitalizacja Parku Lackiego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu wokół Góry Zamkowej w Surażu”


I. INFORMACJE OGÓLNE:

Planowana wartość przedmiotu zamówienia kształtuje się na poziomie niższym niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

II. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suraż
ul. 11 listopada 16
18-105 Suraż

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Zakres zamówienia: dotyczy „Rewitalizacji Parku Lackiego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu wokół Góry Zamkowej w Surażu” obejmuje działki oznaczone
nr geodezyjnym 85/1, 254 i 256:

 1. Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie;
 2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich potrzebnych uzgodnień i decyzji w szczególności z Podlaskim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku, planowany obszar objęty jest strefą ochrony konserwatorskie, układ przestrzenny miasta wpisany jest do rejestru zabytków, ponadto grodzisko wczesnośredniowieczne również wpisane jest do rejestru zabytków;
 3. Wykonanie mapy do celów projektowych;
 4. Wykonanie dokumentacji projektowej w 5 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „pdf” , „doc” i „dwg” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu – funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129) oraz uzgodnieniami z Urzędem Miejskim w Surażu.
 5. Przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku zgłoszenia budowy lub pozwolenia na budowę;
 6. Opracowanie przedmiarów robót (szczegółowych) 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „pdf” - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu – funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129);
 7. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „pdf” – w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 ze zm.)
 8.  Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „pdf” - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu – funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129);
 9. Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta nad wykonaniem robót bez dodatkowej opłaty;
 10. Zakres projektu obejmuje:

- funkcje rekreacyjno – sportową (np. plac zabaw, siłownia, altanka), w tym obiekty małej infrastruktury (ławki, kosze, tablice informacyjne itp.) w obrębie parku i Góry Zamkowej

- projekty ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem połączenia z Górą Zamkową,

- inwentaryzację przyrodniczą drzew i krzewów, zasobów przyrodniczych w wersji opisowej oraz z zaznaczonym drzewostanem na podkładzie mapowym,

- wykonania nowych nasadzeń drzew, krzewów;

- oświetlenie terenu parku i Góry Zamkowej;

- remont kapliczki na terenie parku.

 

3. Projektant winien przyjąć rozwiązania techniczne, dające optymalne warunki realizacji inwestycji i eksploatacji.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych.

5. Wymagany termin wykonania  – do 30 listopada 2015r.

6. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na „Formularzu oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

7. Szczegółowe warunki zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Ofertę należy oznaczyć: OFERTA na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rewitalizacji Parku Lackiego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu wokół Góry Zamkowej w Surażu”.

9. Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście na adres: Urząd Miejski w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż lub elektronicznie umsuraz@zetobi.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2015r. do godz. 11:00.

10. Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium - cena 100%.

11. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

13. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest:
Marek Uszyński  85 6503 597.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niemniejszego postepowania w każdej chwili, bez podania przyczyn lub do ograniczenia przedmiotu zamówienia.

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt umowy
 3. Mapa obejmująca zakres opracowania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2015-08-31

Data modyfikacji: 2015-09-11

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2015-08-31