ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Suraż”


I. INFORMACJE OGÓLNE:

Planowana wartość przedmiotu zamówienia kształtuje się na poziomie niższym niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro, dlatego też na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

II. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suraż
ul. 11 listopada 16
18-105 Suraż


III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zakres zamówienia:
1) Opracowanie bazy danych zawieraj wyselekcjonowane usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią.

a)Opracowanie bazy danych winno być poprzedzone wykonaniem szczegółowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych w sektorach i obiektach znajdujących się na terenie Gminy Suraż oraz wyliczeniem ilości CO2 emitowanego wskutek zużycia energii na terenie Gminy Suraż.

b)Inwentaryzacja winna być sporządzona z wykorzystaniem badania ankietowego (zrealizowanego w ramach w/w zamówienia). Celem opracowania ankiety i przeprowadzenia badania ankietowego wśród  mieszkańców gminy w poszczególnych sektorach i obiektach  jest uzyskanie danych na temat zużycia energii oraz emisji CO2. Pozyskane dane podczas inwentaryzacji powinny być możliwie jak najdokładniejsze, a sposób sporządzania

inwentaryzacji powinien być dokładnie udokumentowany.

c)Na podstawie wykonanej szczegółowej inwentaryzacji źródeł emisji w poszczególnych sektorach, branżach gospodarki i obiektach budowlanych na terenie gminy należy stworzyć bazę danych zawierającą wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach. Bazę danych należy wykonać na aktywnych arkuszach kalkulacyjnych MS Excel z założeniami, wyliczeniami ich zestawionymi wynikami oraz w wersji tradycyjnej (papierowej) w formie raportu z inwentaryzacji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Suraż (w formie tabeli) jak również przedstawionej w formie graficznej.

 

2) Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Suraż zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Załącznikiem nr 9”.

a) Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suraż powinien zostać przygotowany na lata 2015 –2020.

b) Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej (4 egzemplarze) wraz z edytowalną wersją elektroniczną (plik MS Word).

c)Projekt planu obejmie zadania zatwierdzone do realizacji przez Zamawiającego w planowanym okresie. W ramach przygotowania projektu planu Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania jego treści z Zamawiającym.

 

W zakresie projektu Planu winne być w szczególności spełnione następujące wymagania:

a)Plan obejmował będzie wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii.

b)W Planie winny zostać uwzględnione, w szczególności, następujące elementy sektora publicznego i prywatnego:

- budynki, instalacje i urządzenia (budynki usługowe, mieszkalne, oświetlenie publiczne,

małe, średnie duże przedsiębiorstwa),

- transport publiczny i prywatny, lokalna produkcja energii elektrycznej,

- planowanie przestrzenne i planowanie transportu,

- zamówienia publiczne w zakresie termomodernizacji budynków i odnawialnych źródeł energii,

- współpraca z mieszkańcami, przedsiębiorcami i zainteresowanymi stronami

c)Adresatami Planu są:

- Gmina Suraż i jednostki pomocnicze (sołectwa),

-Jednostki organizacyjne Gminy Suraż,

-Lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.

3) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (opracowanie prognozy o ile będzie wymagane).

a) Jeśli będzie to niezbędne, w ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania całego postępowania dotyczącego przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suraż.

4) Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Surażu i jednostek podległych:

a) Wprowadzenie do zagadnień ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej (podstawy naukowe, regulacje prawne, strategie UE oraz Polskie, praktyczne aspekty gospodarki niskoemisyjnej).

b) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (cel, zakres i struktura).

c) Zasady opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (spójność z innymi dokumentami,  planowanie działań, zapewnienie udziału interesariuszy).

d)  Inwentaryzacja emisji (zasady opracowania inwentaryzacji, podział na grupy źródeł, źródła

danych, metody).

e) Realizacja działań przewidzianych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej (struktury odpowiedzialne, koordynacja).

f) Monitoring realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej  metodyka monitorowania, zbieranie danych, raportowanie, podział odpowiedzialności).

g) Aktualizacja Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (ewaluacja rezultatów, planowanie działania korygujących, aktualizacja planu).


IV. WYMAGANIA

  1. Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował zespołem składającym się z osób posiadających wiedzę merytoryczną w zakresie technicznym i ekonomicznym.
  2. Zamawiający wymaga w zakresie doświadczenia – realizacji usługi polegającej na opracowaniu 1 lub więcej planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (założeń do planu, aktualizację założeń do planu) lub planu gospodarki niskoemisyjnej. Usługi należy wykazać w wykazie wraz z danymi dot. Zamawiającego dla którego zostały wykonane.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta musi zawierać:
a. pełną nazwę oferenta
b. adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP
c. cenę oferty przedstawionej jako cena brutto, cena brutto zawiera podatek VAT cena wyrażona w PLN

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 13.03.2015 r. do godz. 12:00 na adres

Urząd Miejski w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż

lub drogą mailową na adres: umsuraz@zetobi.com.pl
Na kopercie lub w temacie e-mail należy wpisać: „OFERTA- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Suraż"
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Osoba do kontaktu Uszyński Marek: 85 6503596
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
− Cena ofertowa -100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta mająca najniższą cenę.

VII. Istotne postanowienia umowy

  1. Termin wykonania prac – do 30 czerwca 2015r.
  2. Realizacja zgodnie z warunkami ogłoszenia i ofertą.
  3. Kary umowne:
  1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach i wysokościach:

- 20% kwoty brutto umowy za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- 20% kwoty brutto umowy w przypadku wypowiedzenia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego.

- za opóźnienie w realizacji zadania 0,5% kwoty brutto za każdy dzień zwłoki

- za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – 10 % kwoty brutto

 4) Zamawiający nie dopuszcza częściowego rozliczenia zadania.

 5) Na zamawiającego przechodzą całkowite prawa autorskie wraz z prawami modyfikacji i przetwarzania wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.

 

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2015-03-06

Data modyfikacji: 2015-04-23

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2015-03-06