Suraż, dnia 02 grudnia 2015 r.

 

BK.6140.6.2015

 

Zapytanie ofertowe

 

Świadczenie usług polegających na odłowieniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suraż, transporcie oraz sprawowaniu opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2016 r.

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

 1. Zamawiający: Gmina Suraż

ul. 11 Listopada 16

18 – 105 Suraż

NIP:

Tel./fax: 085 6503 184

E-mail: umsuraz@zetobi.com.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Wyłapywanie w okresie od 01 stycznia 2016 r. umowy do 31 grudnia 2016 r. bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suraż oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone niezwłocznie na podstawie telefonicznego zgłoszenia lub e-maila przez pracownika gminy.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o chronię zwierząt (Dz.U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r., nr 116, poz. 753).

Szacunkowa liczba odławianych zwierząt bezdomnych wynosi 10 szt./rok

Zamawiający zastrzega, że ilość odłowionych zwierząt może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb na odławianie bezdomnych zwierząt. 

 1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

 

 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt w sposób humanitarny i przewożenie ich do schroniska, a w przypadkach koniecznych do Lecznicy Weterynaryjnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
 2. Transport wyłapanych zwierząt środkami do tego celu przystosowanymi i posiadającymi stosowne zatwierdzenia.
 3. Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny.
 4. Kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku.
 5. Zapewnienie opieki, pożywienia zwierzętom przebywającym w schronisku.
 6. Zapewnienie dozoru weterynaryjnego.
 7. Sterylizacja lub kastracja zwierząt.
 8. Odrobaczanie i szczepienie zwierząt.
 9. Poszukiwanie nowych właścicieli – adopcja.
 10. Prowadzenie ewidencji zwierząt, książki kontroli weterynaryjnej.
 11. Identyfikacja zwierząt przyjmowanych do schroniska.

 

 1. Wykaz dokumentów jakie Wykonawca ma dołączyć do oferty w celu prowadzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

 • Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie społeczne lub zdrowotne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w niej klauzuli następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

• Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS.

• Tytuł prawny własności nieruchomości na której będą przetrzymywane wyłapane zwierzęta przed przewiezieniem ich do schroniska bądź oddania do adopcji.

• Tytuł prawny do środków transportu oraz dowód rejestracyjny.

• Wykaz posiadanego sprzętu.

• Umowa ze schroniskiem dla zwierząt (w przypadku gdy schronisko nie jest własnością)

• Umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii.

• Umowa na odbiór zwłok zwierząt.

• Oświadczenie o liczbie oddanych do adopcji psów w latach 2013 – 2015.

 1. Termin realizacji:

 od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

 1. Forma płatności:

Przelew bankowy, płatność w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca podaje cenę brutto za wykonanie usługi podając stawkę za przyjęcie 1 psa.  Cena powinna obejmować wykonanie następujących czynności, będących przedmiotem zamówienia:

 1. Złapanie (odłowienie) bezdomnego zwierzęcia z terenu Gminy Suraż.
 2. Transport – należy uwzględnić koszt dojazdu i dowozu zwierząt do schroniska.
 3. Przyjęcie zwierzęcia do schroniska – należy wyliczyć koszt niezbędnych szczepień ochronnych, odrobaczenie i odpchlenie.
 4. Pobyt bezdomnego zwierzęcia w schronisku – należy uwzględnić koszt karmienia, opiekę weterynaryjną.
 5. Sterylizację lub kastrację bezdomnego zwierzęcia.
 6. Utylizacja zwłok.

Cena określona przez oferenta  zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

 1. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać osobiście bądź listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Suraż” w Urzędzie Miejskim w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż.

Termin składania ofert: oferty należy złożyć do godz.: 10:00 - 11.12.2015 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Surażu (pokój nr 8)

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Kontakt:

Łukasz Laskowski, Marek Uszyński – Referat Budownictwa, Informatyki i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Surażu, pokój nr 6, tel. 85 6503 597.

 

W załączeniu:

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt umowy

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UMSuraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2015-12-02

Data modyfikacji: 2015-12-14

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2015-12-02